RSS Feed

Tag Archives: ιρβεσαρτάνη

ΥΠΟΛΙΠΑΙΔΙΜΙΚΑ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ-ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ..

 

 

Οι ιδανικές τιμές του αίματος,

διαφορετικές για τον καθένα μας σε επίπεδο ..δακτυλικών αποτυπωμάτων, βασικό μου ενδιαφέρον.

Οι κατηγοριοποιήσεις ,σε μεγάλες ομάδες,

μας δίνουν τις λεγόμενες φυσιολογικές τιμές,

που όμως αφορούν διαφορετικούς απ εμάς λαούς,

όπως ας πούμε είναι ο πληθυσμιακός κυκεώνας των ΗΠΑ,

απ όπου και μας έρχονται όλες οι νόρμες, δεδομένου του οργανωμένου του κρατικού μηχανισμού και της έρευνας των εκεί Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που σέβονται τον εαυτό τους αλλά και τους ανθρώπους που μορφώνουν…και  θεραπεύουν.

Τώρα θα κατηγοριοποιήσουμε μιαν άλλη μεγάλη ομάδα, που αφορά και πάλι το αίμα μας.

       

Θα ασχοληθούμε με τα

υπο-λιπαιδιμικά,

αντι-υπερτασικα,

αντι-αρρυθμικά κλπ φάρμακα,

που, κι αυτά που ρυθμίζουν την ρευστότητα, το ιξώδες του,

θυμίζοντας για μιαν ακόμη φορά, οτι υπάρχουν τρόποι που μας βοηθούν να επιτύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα,

χωρίς να χρειασθεί να καταφύγουμε  

σε φαρμακευτικές λύσεις.

Σωστά… είναι η διατροφή και το θαυματουργο ιχθυέλαιο..

Αν προνοήσουμε και αποφασίσουμε να είμαστε Προμηθείς,

και όχι Επιμηθείς, στο πολυτιμότερο αγαθό μας την υγεία,

δεν θα χρειασθεί να καταφεύγουμε στα όσα ακολουθούν…

Να θυμόμαστε πως , η διατροφή δρά σαν..χειρουργικό λέϊζερ,

ρυθμίζοντας με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους ισορροπίας της υγείας μας.

Θα πρέπει να σημειώσω εδώ οτι πηγή μου είναι ο εξαίρετος δικτυακός τόπος in-cardiology, στον οποίο μπορείτε να καταφεύγετε,

                          

για λεπτομέρειες, χρησιμοποιώντας το Ctrl+κλίκ. πάνω στις ονομασίες και τα Brandnames των διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και ασθενειών, που υποτίθεται θεραπεύουν.


ΥΠΟ-ΛΙΠΙΔ-ΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 

 

1.ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ

·                     Χολεστυραμίνη (Questran)

ΦΙΒΡΑΤΕΣ

·                     Βεζα-φιβράτη (Bezalip)

·                     Γεμφι-βροζίλη (Lopid)

·                     Κλο-φιβράτη (Atromid-s)

·                     Φαινο-φιβράτη (Lipanthyl)

 

ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ

·                     Ασιπιμάξη (Olbetam)

ΣΤΑΤΙΝΕΣ

·                     Λοβoστατίνη (Mevacor)

·                     Πραβαστατίνη (Pravachol)

·                     Σιμβαστατίνη (ZocorLepur)

·                     Ατροβαστατίνη (Lipitor)

·                     Ροσουβαστατίνη (Crestor)

·                     Φλουβαστατίνη (Lescol)

ΕΝΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

Ezetimibe

2. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

ΘΕΙΑΖΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

·                     Ινδαπαμίδη (Fludex)

·                     Χλωροθαλιδόνη (Hygroton)

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΗΣ

·                     Βουμετανίδη (Burinex)

·                     Φουροσεμίδη (Lasix)

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΙΟΥ

·                     Αμιλορίδη + υδροχλωρο-θειαζίδη (Moduretic, Tiaden)

·                     Αμιλορίδη + φουροσεμίδη (Frumil)

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

·                     Σπειρονο-λακτόνη (Aldactone)

·                     Inspra

3. ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ

·                     Εισαγωγή

ΤΑΞΗ Ι

·                     Κινιδίνη (Hydroquinidine, Kinidin durules)

·                     Δισοπυραμίδη (Rythmodan)

·                     Προκαιναμίδη (Pronestyl)

·                     Φαινυτοίνη (Epanutin)

·                     Λιδοκαίνη (Xylocaine)

·                     Μεξιλετίνη (Mexitil)

·                     Προπαφαινόνη (Rytmonorm)

ΤΑΞΗ II

·                     Βαναστολείς (Inderal, Lopresor, Neocardron, Tenormin, Pactens, Selectol, Dilatrend, Claripen, Lobivon)

ΤΑΞΗ ΙΙΙ

·                     Αμιωδαρόνη (Angoron)

·                     Σοταλόλη (Sotalol)

ΤΑΞΗ IV

·                     Βεραπαμίλη (Isoptin)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ lf

·                     Iβαμπραδίνη (Procoralan)

4. B-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ)

Καρβεδιλόλη (Claripen,Dilatrend)

·                     Νεμπιβολόλη (Lobivon)

·                     Μετοπρολόλη (Lopresor)

·                     Ατενολόλη (Tenormin)

·                     Βηταξολόλη (Pactens)

·                     Πινδολόλη (Visken)

·                     Προπρανολόλη (Inderal)

·                     Σελιπρολόλη (Selectol)

·                     Σοταλόλη (Sotalol)

5. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ

·                     Ζοφενοπρίλης (Zofepril)

·                     Καπτοπρίλη (Cαpoten)

·                     Εναλαπρίλη (Renitec)

·                     Κιναπρίλη (Accupron)

·                     Λισινοπρίλη (Z-bec, Zestril)

·                     Μπεναζεπρίλη (Cibacen)

·                     Περινδοπρίλη (Cοversyl)

·                     Ραμιπρίλη (Triatec)

·                     Σιλαζαπρίλη (Vascace)

·                     Τραντολαπρίλη (Odrik)

·                     Φοσινοπρίλη (Mοnοplil)

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ

·                     Λοσαρτάνη (Cozaar)

·                     Ιρβεσαρτάνη (Αprovel, Karvea)

·                     Bαλσαρτάνη (Dalzad, Diovan)

·                     Ολμεσαρτάνη (Olartan,Olmetec)

·                     Καντεσαρτάνη (Atacand)

·                     Επροσαρτάνη (Teveten)

·                     Τελμισαρτάνη (Micardis,Pritor)

7. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΝΙΝΗΣ

·                     Αλισκιρένη (Rasilez)

8. ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

ΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟ ΚΝΣ

·                     Κλονιδίνη (Catapresan)

·                     Μεθυλντόπα (Αldomet)

Α-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

·                     Πραζοσίνη (Minipress)

·                     Τεραζοσίνη (Hytrin)

·                     Φαιντολαμίνη (Regitin)

·                     Φαινοξυβενζαμίνη (Dibenyline)

ΑΓΓΕΙΟΔΙΟΣΤΑΛΤΙΚΑ

·                     Διυδραλαζίνη (Nepresol)

·                     Μinoxidil (Loniten)

·                     Διαζοξείδη (Hyperstat)

·                     Νιτροπρωσσικό νάτριο (Sodium nitroprusside dihydrate)

9. ΝΙΤΡΩΔΗ

·                     Γλυκερίνητρινιτρική (Nitrolingual, Trinitrine simple, Nitrodyl, Pancοran)

·                     Ισοσορβίτης δινιτρικός (Pensordil)

·                     Ισοσορβίτης μονονιτρικός (Monosordil, Isomon, Monoryth)

10. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

·                     Αμλοδιπίνη (Norvasc,Amlopen)

·                     Διλτιαζεμη (Dipen, Cardil, Tildiem)

·                     Ισραδιπίνη (Lomir)

·                     Νισολδιπίνη (Syscor)

·                     Νιτρενδιπίνη (Baypress)

·                     Νιφεδιπίνη (Adalat)

·                     Φελοδιπίνη (Plendil)

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

·                     Τριμεταζιδίνη (Vastarel)

12. ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ

ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

·                     Ηπαρίνη (Heρarιn)

·                     Καλσιπαρίνη (Calciparine)

ΗΠΑΡΙΝΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

·                     Ενοξαπαρίνη (Clexαne)

·                     Ναδροπαρίνη (Fraxiparine)

ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

·                     Βαρφαρίνη (Panwarfin)

·                     Ασενο-κουμαρόλη (Sintrom)

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ

·                     Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη, Salospir)

·                     Τικλοπιδίνη (Ticlid, Ticlodone)

·                     Triflusal (Aflen)

·                     Κλοπιδογρέλη (Iscover, Plavix, Clovelen)

ΘΡΟΜΒΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

·                     Αλτεπλάση ή r-tpa (Actilyse)

·                     Ανιστρεπλάση (Eminase)

·                     Στρεπτοκινάση (Streptase)

13. ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ  ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

·                     Πρωταμίνηθειική (Protamine sulphate leo)

·                     Τρανεξαμικό οξύ (Transamin)

1.ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΙΝΟΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

·                     Διγοξίνη (Digoxin, Lanoxin)

·                     Μεθυλοδιγοξίνη (Lanitop)

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΜΙΜΗΤΙΚΑ

·                     Δοβουταμίνη (Inotrex)

·                     Ντοπαμίνη (Dinatra)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕ- ΡΑΣΗΣ

·                     Μιλρινόνη (Corotrope)

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

·                     Λεβοσιμενδάνη (Simdax)

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

Αρέσει σε %d bloggers: