RSS Feed

Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΜΑΣ¨ΕΞΑΡΤΗΣΗ¨..ΚΙ Η ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ…¨ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ¨


¨Είμαστε σαν τους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά που περιμένουμε συνέχεια καινούργιες δόσεις,

δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό¨, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών ,

 μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Μισέλ Σαπέν,

επιμένοντας στην κατάργηση της ¨τρόικας¨ και ζητώντας ουσιαστικά..

¨ρευστότητα¨ μέχρι τον.. Ιούλιο. 

Πριν τρια χρόνια ( Ιουνιο του 2011 )Σε άρθρο του στην aixmi.gr..

 ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου ,ειχε κανει μια χαρακτηριστικη αναφορα..  

σχε­τι­κά με την πέ­μπτη δό­ση του Μνημονιακου..¨δα­νεί­ου¨.

Συσχετισε τη δό­ση ¨της ναρκωτικης ουσιας¨ που α­να­μέ­νει

με πο­λύ με­γά­λη ε­πι­θυ­μί­α ο..ε­ξαρ­τη­μέ­νος,προκειμενου

να μήν ¨μπει¨σε¨στερηση¨, πλην όμως κατι τετοιο..

τον α­φή­νει μέ­σα στόν

¨κλοι­ό της δου­λεί­ας¨.

Έ­τσι, η α­να­με­νό­με­νη οι­κο­νο­μι­κή δό­ση.. υ­πεν­θυ­μί­ζει

την κα­τά­στα­ση ε­νός λα­ού που εί­ναι ε­ξαρ­τη­μέ­νος,

που έ­χει ε­θι­σθεί στο φάρ­μα­κο, και ό­ταν του το παίρ­νουν..

α­ντι­με­τω­πί­ζει τα συ­μπτώ­μα­τα της στέ­ρη­σης.

Τα ε­ρω­τή­μα­τα εί­ναι πολ­λά:

τό­σα χρό­νια, λοι­πόν, ως λα­ός και ως κοι­νω­νί­α έ­χου­με υ­πο­στεί ε­ξάρ­τη­ση

απο τέ­τοι­ες ανούσιες ου­σί­ες, που προ­κα­λούν ψευ­δαι­σθή­σεις,

και χρεια­ζό­μα­στε αλ­λε­πάλ­λη­λες δό­σεις..

Και θα πε­ρι­μέ­νου­με πά­ντο­τε α­πό τους..

 ¨πα­γκό­σμιους ε­μπό­ρους των..ναρ­κω­τι­κών ου­σι­ών¨

να μας δί­νουν τις δό­σεις.. για να μήν υ­πο­στού­με

τις συ­νέ­πει­ες της στέ­ρη­σης..

Το πρό­βλη­μα εί­ναι οι δό­σεις ή η α­πε­ξάρ­τη­ση και η θε­ρα­πεί­α

α­πό την α­να­ζή­τη­ση ψευ­δαι­σθή­σε­ων, πα­ραι­σθή­σε­ων …

μι­άς ευ­τυ­χι­σμέ­νης ζω­ής…

Τε­λι­κά, χρεια­ζό­μα­στε ..ευ­τυ­χί­α ή ε­λευ­θε­ρί­α;

¨προφητικα¨ειχε διατυπώσει ο Μητροπολιτης Ναυπακτου

στα μεσα της¨οικονομικης κρισης μας το 2011.

Παρακολουθούμε ό­λοι τις συ­ζη­τή­σεις για την πέ­μπτη δό­ση του δα­νεί­ου

που θέ­λου­με να ει­σπρά­ξου­με α­πό την ¨Τρό­ϊ­κα¨,

προ­κει­μέ­νου να μη κα­ταρ­ρεύ­ση η οι­κο­νο­μί­α της Πα­τρί­δας μας.

Κατ αρχάς, παρατηρούμε ευ­χά­ρι­στα, ό­τι ό­λοι μι­λούν για την

Πα­τρί­δα και την σωτηρία της,

μιαν έν­νοια που τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό εί­χε α­το­νί­σει χά­ριν

της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης και των α­γα­θών της.

Χωρίς να παραμελούμε την οικουμενικότητα,

δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε

την αξία της Πατρίδος.

Έπειτα, τα σχε­τι­κά με την πέ­μπτη δό­ση του δα­νεί­ου..

 μου υ­πεν­θύ­μι­σαν τη δό­ση του ¨ναρ­κω­τι­κού¨

που α­να­μέ­νει με πο­λύ με­γά­λη ε­πι­θυ­μί­α

ο ε­ξαρ­τη­μέ­νος, την ο­ποί­α δό­ση πρέ­πει να λαμ­βά­νει κα­τά δια­στή­μα­τα

για να μήν εμ­φα­νι­σθούν τα συ­μπτώ­μα­τα της στέ­ρη­σης,

αλ­λά αυ­τό τον α­φή­νει μέ­σα στόν κλοι­ό της..

 ¨δου­λεί­ας¨.

Ο κα­θη­γη­τής Α­ντώ­νιος Κου­τσε­λί­νης δί­νο­ντας τον ο­ρι­σμό της ε­ξάρ­τη­σης

γρά­φει ό­τι ως ε­ξάρ­τη­ση νο­εί­ται μια κα­τά­στα­ση ψυ­χι­κή

ή και φυ­σι­κή (σω­μα­τι­κή) που εμ­φα­νί­ζε­ται ως α­πο­τέ­λε­σμα

της ε­πί­δρα­σης ε­νός φαρ­μά­κου σ έ­να ζω­ντα­νό ορ­γα­νι­σμό

και χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό μια ποι­κι­λί­α εκ­δη­λώ­σε­ων,

μέ­σα στίς ο­ποί­ες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται πά­ντο­τε η διά­θε­ση

για την συ­νέ­χι­ση λή­ψης του φαρ­μά­κου, με σκο­πό την ε­πα­νεκ­δή­λω­ση

των φαρ­μα­κο­λο­γι­κών ε­νερ­γει­ών του ή α­ντί­θε­τα την α­πο­φυ­γή

δυ­σά­ρε­στων συ­μπτω­μά­των που μπο­ρεί να εκ­δη­λω­θούν, ό­ταν δεν λη­φθεί.

Δε­δο­μέ­νου ό­τι η ε­ξάρ­τη­ση εί­ναι σω­μα­τι­κή, ψυ­χο­λο­γι­κή και ι­δε­ο­λο­γι­κή,

σκέ­φθη­κα ό­τι η ελ­πί­δα και η ε­πι­δί­ω­ξη της λή­ψης της πέ­μπτης δό­σης

θυ­μί­ζει έ­ναν ε­ξαρ­τη­μέ­νο ορ­γα­νι­σμό, που εί­ναι ε­θι­σμέ­νος

στα ψευ­δαι­σθη­σιο­γό­να-πα­ραι­σθη­σιο­γό­να «ναρ­κω­τι­κά»,

τα ο­ποί­α «προ­κα­λούν δια­τα­ρα­χές της α­ντί­λη­ψης

του ε­πι­πέ­δου συ­νεί­δη­σης και του θυ­μι­κού». 

Έ­τσι, η α­να­με­νό­με­νη οι­κο­νο­μι­κή δό­ση ­θυ­μί­ζει

την κα­τά­στα­ση ε­νός λα­ού

που εί­ναι ε­ξαρ­τη­μέ­νος, που έ­χει ε­θι­σθεί στο φάρ­μα­κο και

ό­ταν του το παίρ­νουν α­ντι­με­τω­πί­ζει

τα συ­μπτώ­μα­τα της στέ­ρη­σης.

Για να θυμηθώ τον Μαρκούζε, αυτό παραπέμπει

στόν μονοδιάστατο άνθρωπο

και τη μονοδιάστατη κοινωνία, η οποία παραθεωρεί

το ουσιώδες του βίου

που έχει σχέση με το νόημα ζωής,

που δεν στηρίζεται στην πλαστικότητα των αναγκών

και την δουλοπρέπεια.

Τα ε­ρω­τή­μα­τα εί­ναι πολ­λά:

τό­σα χρό­νια, λοι­πόν, ως λα­ός και ως κοι­νω­νί­α έ­χου­με

υ­πο­στεί ε­ξάρ­τη­ση

σε τέ­τοι­ες ανούσιες ου­σί­ες που προ­κα­λούν ψευ­δαι­σθή­σεις

και χρεια­ζό­μα­στε αλ­λε­πάλ­λη­λες δό­σεις;

Και θα πε­ρι­μέ­νου­με πά­ντο­τε α­πό τους πα­γκό­σμιους ε­μπό­ρους

των ναρ­κω­τι­κών ου­σι­ών,

να μας δί­νουν τις δό­σεις για να μήν υ­πο­στού­με τις συ­νέ­πει­ες της στέ­ρη­σης; 

Το πρό­βλη­μα εί­ναι οι δό­σεις ή η α­πε­ξάρ­τη­ση και η θε­ρα­πεί­α α­πό

την α­να­ζή­τη­ση ψευ­δαι­σθή­σε­ων, πα­ραι­σθή­σε­ων μι­άς ευ­τυ­χι­σμέ­νης ζω­ής;

Τε­λι­κά, χρεια­ζό­μα­στε ευ­τυ­χί­α ή ε­λευ­θε­ρί­α;

Βλέ­πω την α­ντί­δρα­ση των «α­γα­να­κτι­σμέ­νων»,

αλ­λά και «ε­ξα­γρι­ω­μέ­νων» πο­λι­τών

και δεν θέ­λω να την ερ­μη­νεύ­σω μέ­σα α­πό την δια­δι­κα­σί­α της στέ­ρη­σης,

αλ­λά μέ­σα α­πό την δια­δι­κα­σί­α..

 της ε­λευ­θέ­ρω­σης α­πό ποι­κί­λες ε­ξαρ­τή­σεις

που μας ε­πι­βάλ­λουν ξέ­να και ντό­πια

οι­κο­νο­μι­κά κέ­ντρα συμ­φε­ρό­ντων

και ποι­κι­λό­μορ­φοι μη­χα­νι­σμοί.

Νο­μί­ζω ό­τι α­να­ζη­τεί­ται η ε­λευ­θε­ρί­α α­πό τον φαύ­λο κύ­κλο του ψεύ­δους,

των υ­πο­σχέ­σε­ων μι­άς ευ­τυ­χι­σμέ­νης ζω­ής, που και αυτή δεν έρχεται.

Έ­χει κου­ρα­σθεί ο κόσμος α­πό την α­πό­κρυ­ψη της α­λή­θειας

που γί­νε­ται α­πό αυ­τούς που έ­πρε­πε να ε­νη­με­ρώ­νουν πλή­ρως τον λα­ό,

αλλά και από την ανεργία και την στέρηση

των αναγκαίων για την βιολογική ζωή.

Πάσχει, όμως, και η κοινωνία μας.

Η δια­φθο­ρά έ­γι­νε μέ­ρος του κοι­νω­νι­κού

και οι­κο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος

και δεν φαί­νε­ται ελ­πί­δα δι­όρ­θω­σης.

Γνω­ρί­ζω ό­τι στο μέ­σον της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης

Δεν Γί­νο­νται Οι­κο­νο­μι­κοί Έ­λεγ­χοι, οι ο­ποί­οι

έ­χουν δια­τα­χθεί προ πολ­λών ε­τών,

Δεν Κα­τα­βάλ­λο­νται Ο­φει­λό­με­να-Πρό­στι­μα στο Κρά­τος,

μη­νύ­ο­νται στα δι­κα­στή­ρια.. έ­ντι­μοι υ­πάλ­λη­λοι,

που τόλ­μη­σαν να α­πο­δώ­σουν ευ­θύ­νες..

ε­νώ άλ­λοι υ­πάλ­λη­λοι που έ­κα­ναν τα πά­ντα να μήν ε­πι­στρα­φεί

στο Κρά­τος ΦΠΑ…ε­πι­βρα­βεύ­ω­νται με θέ­σεις

για να ει­σπρά­ξουν τους φό­ρους

α­πό τον λα­ό…

Ζού­με σε μια κοι­νω­νί­α που κο­λυ­μπά­ει στο ψέ­μα

και την υ­πο­κρι­σί­α. 

Τι­μω­ρού­νται α­πλοί πο­λί­τες που ο­φεί­λουν ε­λά­χι­στα πο­σά και

πα­ρα­μέ­νουν α­τι­μώ­ρη­τοι και ε­λεύ­θε­ροι ό­σοι υ­πήρ­ξαν αι­τί­α

να δα­πα­νη­θεί το δη­μό­σιο χρή­μα. 

Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά με­ρι­κοί πο­λι­τι­κοί σκέ­πτο­νται

α­κό­μη το πο­λι­τι­κό κό­στος.

Ε­δώ κα­ταρ­ρέ­ει ο οι­κο­νο­μι­κός και κο­νω­νι­κός

ι­στός της Πα­τρί­δας μας

και α­κό­μη οι πο­λί­τες υ­πο­λο­γί­ζο­νται ως ψή­φοι.

Σκέ­πτο­μαι, ό­μως, με α­πλό­τη­τα και, εν­δε­χο­μέ­νως, με α­φέ­λεια:

Για­τί η υ­πεύ­θυ­νη κυ­βέρ­νη­ση δεν κα­λεί σε συ­να­γερ­μό

ό­σους γνω­ρί­ζουν την οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση της χώ­ρας,

δη­λα­δή τους πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γούς, τ

ους πρώ­ην υ­πουρ­γούς Οι­κο­νο­μι­κών,

τους πρώ­ην δι­ευ­θυ­ντές τρα­πε­ζών, τους ει­δή­μο­νες κα­θη­γη­τές,

ε­πι­τυ­χη­μέ­νους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες κλπ.,

ώ­στε να βρε­θεί δι­έ­ξο­δος α­πό την κρί­ση με γνώ­ση,

α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, δι­καιο­σύ­νη και ρε­α­λι­σμό;

Στην πε­ρί­πτω­ση του πο­λέ­μου γί­νο­νται ε­πι­στρα­τεύ­σεις

ό­σων μπο­ρούν να φέ­ρουν ό­πλα.

Στην δι­κή μας πε­ρί­πτω­ση δεν πρέ­πει να γί­νει το ί­διο;

Ε­πει­δή άρ­χι­σα το άρ­θρο αυ­τό με το πα­ρά­δειγ­μα του ε­ξαρ­τη­μέ­νου

στίς ε­ξαρ­τη­σιο­γό­νες ου­σί­ες μπο­ρώ να το κλεί­σω με την σκέ­ψη ό­τι

Η Ε­ξάρ­τη­ση Δεν Α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται Με Δό­σεις..

αλ­λά με μέ­τρα ¨κα­τα­στο­λής¨

που πρέ­πει να λη­φθούν ε­να­ντί­ον των ε­μπό­ρων

των ¨ναρ­κω­τι­κών¨, που αφιονίζουν τον λαό

με στόχους ευημερίας

με τη συ­νε­χή… θε­ρα­πεί­α α­πε­ξάρ­τη­σης των ε­ξαρ­τη­μέ­νων από

¨πλαστικές και ψεύτι­κες¨ ανάγκες και με τον α­γώ­να για δικαιοσύνη

και κοι­νω­νι­κή ε­πα­νέ­ντα­ξή τους, δηλαδή

την δημιουργία μιάς κοινωνίας

που στηρίζεται στην αλήθεια, την ελευ­θερία και την δικαιοσύνη.

Και, κυ­ρί­ως, α­παι­τεί­ται προ­σπά­θεια α­πο­μά­κρυν­σης ό­λων

α­πό ποι­κι­λό­μορ­φες πα­ραι­σθή­σεις και ψευ­δαι­σθή­σεις,

έ­στω και αν αυ­τό κο­στί­ζει.

Πά­ντως, σή­με­ρα υ­πάρ­χει α­γω­νί­α στόν λα­ό,

ό­χι μό­νον α­πό τις ε­πι­πτώ­σεις της κρί­σης,

αλ­λά και α­πό την α­πό­κρυ­ψη της α­λή­θειας.

Άν κάποιος παρακολουθεί όλες τις δηλώσεις των πολιτικών

και τις καταγράφει ισχυρώς στην μνήμη του,

θα διαπιστώσει ότι πάσχουν από αλήθεια,

γιατί λέγονται εντελώς αντίθετα πράγματα

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Γι αυτό σήμερα χρειά­ζο­νται η­γέ­τες που με θάρ­ρος

να λένε την α­λή­θεια στόν λα­ό και

όχι να τον παραμυθιάζουν

και να τον εμπαίζουν, να προ­τεί­νουν λύ­σεις με ε­ντι­μό­τη­τα και

να α­ντι­με­τω­πί­σουν με γεν­ναι­ό­τη­τα τα θέ­μα­τα

που συν­δέ­ο­νται με την κρί­ση.

 Ι­σχύ­ει και ε­δώ το ρη­τό:

η α­λή­θεια με­γά­λη και ι­σχυ­ρο­τέ­ρα πα­ρά πά­ντα

(Α”  Έσ­δρα, δ”, 35).–

 

Τα παραπάνω εγραφε προφητικα ο Μητροπολιτης Ναυπακτου,

και ειχαν προκαλεσει αρκετο θορυβο εκεινη την εποχή..

Λέτε η νεα κυβερνηση να μπορεσει να τα βαλει με τα¨θηρια¨

του διεθνους οικονομικου στερεωματος;Το μελλον θα μας δειξει..

 

Η..ΜΟΝΑΞΙΑ..ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΟ …ΕΠΣΤΑΪΝ ΜΠΑΡ..

 

Copyright https://kosmaser.wordpress.com/                     

 

Ενα παλιό, συμπαθές, συναισθηματικά φορτισμένο άσμα,  

που συνέθεσε ο φιλέλληνας Εduardo Bianco ,

τους στίχους έγραψε ο μεγάλος Αλέκος Σακελάριος,

και τραγούδησε η μοναδική Κακια Μένδρη…περιέγραφε την μοναξιά

ως την πιό…σκληρή παρέα… 

Οντως είναι σκληρή η μοναξια, όμως τώρα πλέον ξέρουμε

οτι είναι και ύπουλη,

μια και και …ρημάζει την μόνη πραγματική άμυνα του οργανισμού μας..

το ταλαίπωρο ανοσο-βιολογικό μας σύστημα,

που διαθέτει μηχανισμούς  άμυνας με…εξειδίκευση και μνήμη..               

(έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη ουσία

και να αντιδρά κατάλληλα, ώστε να την εξουδετερώσει.

Η ικανότητα αυτή του οργανισμού μας, να διακρίνει τις ξένες

προς αυτόν χημικές ουσίες, και να ενεργοποιεί κύτταρα

(κυτταρική ανοσία) και κυτταρικά προϊόντα (χημική ανοσία),

όπως είναι τα αντισώματα, ώστε να τις εξουδετερώσει,

ονομάζεται ανοσία.

Η ξένη ουσία που προκαλεί την απόκριση του ανοσοβιολογικού συστήματος

ονομάζεται αντιγόνο).

                                                                      

 Η μοναξιά τώρα,πέραν όλων των άλλων,

τον καθιστά επιρρεπή σε καθε είδους νοσηρότητα..

(  μας λένε οι αμερικανοί φίλοι μας..)

Πρέπει άραγε να τους πιστέψουμε; Προφανώς ναί.

Το Ινστιτούτο Ερευνών Συμπεριφορικής Ιατρικής

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Οχάιο,

ανεκοίνωσε ότι

οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν συχνές ¨επανεμφανίσεις¨

διαφόρων ιών

(που βρίσκονται, ούτως ή άλλως, σε λανθάνουσα κατάσταση στο σώμα τους),

σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σ αυτούς που έχουν

μια ¨γεμάτη¨ κοινωνική ζωή…

 δείτε τί σημαίνει να δημιουργείς φλεγμονές, και τί σε προστατεύει απ αυτές.                  http://kosmaser.pblogs.gr/tags/flegmoni-gr.html ..

Το πιό επικίνδυνο όμως είναι οτι ένας μοναχικός, εμφανίζει..

περισσότερες χρόνιες φλεγμονές στον οργανισμό του,

λόγω της αντίδρασης στο χρόνιο στρες της μοναξιάς,

κάτι που τον καθιστά πιο ευάλωτο,

σε καρδιολογικές κατα κύριο λόγο, παθήσεις.    

Βλέπουμε λοιπόν πως, η κοινωνική απομόνωση και

το αίσθημα μοναξιάς,

πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο, για τον φτωχό μοναχικό,

μιας  κακής υγείας και της εμφάνισης πολλαπλών φλεγμονών,

με μη υπολογίσιμες δυσάρεστες συνέπειες..  

Σε  200 γυναικες, με μέση ηλικία 51 ετων, που είχαν επιζήσει

από καρκίνο του μαστού,και

134 υπέρβαρους μεσήλικες , χωρίς όμως σημαντικά

προβλήματα υγείας…

έγινε ανάλυση δείγματος αίματος , για να εντοπισθουν αντισώματα

κατά των.. ιών του έρπητα

(κυτταρομεγαλοϊού και ιού Επστάιν-Μπαρ),

τα οποία μπορούν να παραμείνουν χωρίς εκδήλωση

συμπτωμάτων στο σώμα εν υπνώσει

για μεγάλο χρονικό διάστημα ,και να ενεργοποιούνται κατά καιρούς.

Εγινε συσχέτιση του  βαθμού μοναξιάς και

έλλειψης κοινωνικών επαφών ,

με Το Επίπεδο Αντισωμάτων Στο Σώμα,

Δηλαδή Εκείνων Των Πρωτεϊνών

Που Βοηθούν Το Ανοσοποιητικό Σύστημα Να Τα Βγάλει Πέρα

Με Τον Παθογόνο Μικροοργανισμό. ..και διαπιστώθηκε,πως..

όσο πιο μόνος ένιωθε, και ήταν κάποιος,

τόσο περισσότερα ήταν τα αντισώματα κατά του ιού του έρπη

(ιδίως κυτταρομεγαλοϊού) στον οργανισμό του, γεγονός που σήμαινε

ότι ο ιός ήταν πιο.. ενεργός.

Παράλληλα, μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος, το επίπεδα των κυτοκινών

(ένα είδος πρωτεϊνών) που δείχνουν

Τον.. βαθμό φλεγμονής σε ένα σώμα, και  διαπιστώθηκε πως ,

όσο πιο μοναχικός είναι και νοιώθει κάποιος,

τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ιδίως της κυτοκίνης ιντερελευκίνης..                

Η χρόνια φλεγμονή με την οποία συνδέεται

η εν λόγω πρωτεΐνη, έχει συσχετισθεί,

από προηγούμενες μελέτες, με Στεφανιαία Νόσο, Αρθρίτιδα,

Διαβήτη Τύπου ΙΙ,

Άνοια, Και Αλτσχάιμερ ..

Εδώ Και Χρόνια ,είναι γνωστό, ότι το χρόνιο στρες ,

ενισχύει την εσωτερική φλεγμονή.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι.. και η μοναξιά ,μπορεί να δράσει

με ανάλογο τρόπο, αφού η ίδια αποτελεί πηγή του χρόνιου στρες,

Οι Μοναχικοί Άνθρωποι Τείνουν Να Υπερ-Αντιδρούν

Στα Αρνητικά Συμβάντα Της Ζωής Τους,

με αποτέλεσμα η καθημερινότητά τους

να είναι πιο επιρρεπής στο άγχος… με  συνέπεια να διαταράσσεται

η ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματός τους.

Για παράδειγμα, η συχνή επανεμφάνιση

του λανθάνοντος ιού του έρπη

σ’ έναν άνθρωπο δείχνει ότι ο οργανισμός του βιώνει χρόνιο στρες,

και η μοναξιά του είναι ένας παράγων που επιδεινώνει το στρες,

άρα καθιστά συχνότερη και πιο επώδυνη την περιοδική εκδήλωση του έρπη.

Και επειδή μπορεί να μη ξέρουμε και πολλά γι αυτόν τον έρπητα, λίγα λόγια για ενημέρωση…

 Στον άνθρωπο έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα 8 ερπητοϊοί

που φέρουν την επίσημο ονομασία 

Ανθρώπινος Ερπητοϊός 1-8 ή Human Herpes Virus 1-8 ή

πιο απλά HHV 1-8.

Στην καθημερινή και την κλινική πράξη, όμως,

χρησιμοποιούνται κοινόχρηστες ονομασίες και συντμήσεις.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ιών της ομάδας του έρπητα

είναι ότι μετά την υποχώρηση της αρχικής λοίμωξης,

δεν εγκαταλείπουν (ή εκριζώνονται) από τον οργανισμό του ανθρώπου,

αλλά διατηρούνται σε λανθάνουσα κατάσταση,

που αργότερα μπορεί να ενεργοποιηθεί και

να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πάθηση.

Copyright https://kosmaser.wordpress.com/

 

·         1 Ανθρώπινοι ερπητοϊοί

o    1.1 Απλός έρπης (HHV-1 και HHV-2)

o    1.2 Ανεμοβλογιά – Έρπης ζωστήρος (HHV-3)

o    1.3 Ιός Epstein-Barr (HHV-4)

o    1.4 Κυτταρομεγαλοϊός (HHV-5)

o    1.5 Ανθρώπινοι ερπητοϊοί 6 και 7 (HHV-6 και HHV-7)

o    1.6 Ερπητοϊός σχετιζόμενος με το σάρκωμα Kaposi (HHV-8)

·         2 Συχνές ή σοβαρές εκδηλώσεις

o    2.1 Επιχείλιος έρπης

o    2.2 Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα


Συμπερασματικά,

προσπαθούμε να μην αφήνουμε το διαβρωτικό αίσθημα της μοναξιάς

να απλώσει τα ¨πλοκάμια¨ του στα κέντρα του αμυγδαλοειδούς πυρήνα, του Ιπποκάμπου και του Ελικα του προσαγωγίου της…ψυχής μας

( ο εγκέφαλος είναι το…εκτελεστικό όργανο…

ο ηθικός αυτουργός της…κατάντιας μας είναι η ψυχή μας..).

Ενας απλός, εύκολος, και ευχάριστος τρόπος

είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,

( όσοι δεν ξέρουμε..) και μεσω της …εικονικής πραγματικότητας,

να βρούμε φίλους, και να ¨εκδικηθουμε¨ την μοναξιά,

μ αυτόν τον τρόπο, περιορίζοντάς την στο περιθώριο της ζωής μας…

Copyright https://kosmaser.wordpress.com/

 

 

ΟΥΤΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΤΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΠΟΛΛΩΝ..

Ο ¨Δίκαιος¨ Συμεών,

 πήρε στην αγκαλιά του Τον Χριστό, και είπε:

Τώρα μπορείς να πάρεις πλέον τον δούλο σου Κυριε..

νυν απολύεις τον δούλον δέσποτα.

Ο Γέροντας Σωφρόνιος, μας λέει..

¨μετα την εξοδο της απο το σωμα η ψυχη

διατηρει το νου της..

ικανο να σκεπτεται· διαφυλασσει..την ¨καρδια της¨

(οχι τη σαρκικη-το οργανο.., αλλα την πνευματικη,)

Κάποια φορά ένας ευσεβής,προσεύχονταν έντονα,

για να του χαρίσει ο Θεός…αυτογνωσία..

και όντως τα κατάφερε και είδε το σώμα του..

απο μέσα προς τα έξω.. και είδε μέσα στην κοιλιά του

( τον γαστρεντερικό σωλήνα) φοβερό βούρκο,

βρωμιά και δυσωδία..

Τάχασε…Τρόμαξε…Αηδίασε..

και δεν ξαναζήτησε πότε πλέον αυτογνωσία..

παρά έλεγε μόνο ένα απλό..

 ¨Κύριε ελέησον.

Λέει ο Γέροντας Σωφρόνιος..

¨όλη η άσκησή μας πρέπει να έχει ως στόχο

την αγάπη¨. η απόκτησή της στην καρδιά μας,

συνεπάγεται μεγάλο κόπο.

Όταν οι θλίψεις, οι αποτυχίες, οι αρρώστιες,

τα παντός είδους παθήματα, υπομένονται

με ανδρεία και ευγνωμοσύνη

προς τον Θεό, κάνουν τη γη της καρδιάς μας,

καρποφόρο, ικανή να καλλιεργήσει την αγάπη.

Καρδιά Που Δεν Συνετρίβη

από τα πλήγματα των θλίψεων

και δεν ταπεινώθηκε μέχρι τέλους

από κάθε είδους ένδεια

(πνευματική και σωματική)

δεν είναι ικανή να δεχθεί τη θεία χάρη.

αυτη εξαγοραζεται με πολυ ακριβο τιμημα.

Την Ώρα Που Θα Πλησιάσει Ο Θάνατος,

τη βαρειά αυτή ώρα,

η ψυχή θα γνωρίσει ότι.. η σωτηρία της

( βρισκονταν)

βρίσκεται μόνο στην αγάπη.

για την αγάπη αυτή χρειάζεται να παλεύουμε αδιάκοπα

Δεχόμαστε Τη Χάρη.. όχι για τους όποιους αγώνες μας

(ησυχία, νηστεία, προσευχή κ.λπ.),

αλλά κυρίως για την εκπλήρωση του θελήματος του θεού.

Τι σημαίνει η φράση που ακούμε στο Ευαγγέλιο

για την Υπαπαντή του Χριστού:

¨και σου δε αυτής..την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία,

όπως αν αποκαλυφθώσιν εκ πολλών καρδιών

διαλογισμοί¨

Αυτή η προφητεία του αγίου Συμεών, πρός την Παναγία,  

αναφέρεται στον πόνο και την θλίψη της Θεοτόκου,

όταν θα έβλεπε τον Υιό της πάνω στον Σταυρό.

Ακριβώς αυτή η ρομφαία,

που θα διέλθη την ψυχή της Θεοτόκου

κατά τον σταυρικό θάνατο του Χριστού,

θα αποκαλύψη τους διαλογισμούς πολλών ανθρώπων,

που βρίσκονταν κεκρυμένοι στην καρδιά τους.

Αυτοί αμφιβάλλουν αν είναι γνήσια και αληθινή μητέρα.

Αλλά από τον πόνο που αισθάνθηκε καταλαβαίνουν

ότι πρόκειται για την φυσική του μητέρα.

 «Όπως Αν Αποκαλυφθώσιν

Εκ Πολλών Καρδιών Διαλογισμοί» 

Ο Πέτρος Από Θερμός Και Ζηλωτής, Θα Τον Αρνηθή,

Οι Μαθητές Θα Τον Εγκαταλείψουν,

Ο Εκατόνταρχος Θα Ομολογήση Από Τα Σημεία,

Ο Ιούδας Θα απαγχονισθει..,

οι Ιουδαίοι θα δώσουν αργύρια στους φρουρούς

για να αποκρύψουν την Ανάσταση.

Η προφητεία αυτή δεν αναφέρεται

μόνο στην σάρκωση και την σταύρωση,

αλλά και στην όλη ζωή της Εκκλησίας,

που είναι το πραγματικό Σώμα

του Χριστού. 

Άλλοι σώζονται παραμένοντας στην Εκκλησία

και άλλοι καταδικάζονται,

αρνούμενοι το σωτηριώδες έργο της. 

Επίσης, επειδή με το Βάπτισμα δεχθήκαμε

την Χάρη του Θεού

μέσα στην καρδιά και δεν φεύγει ποτέ,

αλλά απλώς με τα πάθη καλύπτεται,

όταν αμαρτάνουμε, πίπτουμε,

και όταν αγωνιζόμαστε και μετανοούμε, ανασταινόμαστε.

Ο Χριστός θα είναι

¨εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών¨

και στην άλλη ζωή,

αφού όλοι θα δουν τον Χριστό, αλλά για άλλους θα είναι Παράδεισος

και για άλλους Κόλαση.

 

 

ΠΗΓΗ  το βιβλίο ¨Δωδεκάορτο. Οι Δεσποτικες Εορτες¨
του Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Εκδοσεις..
http://pelagia.org/index.php

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ..ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ..

Ο Ιησούς με την παραβολή του Τελώνη Και Του Φαρισαίου

απευθύνεται σε εκείνους που

από μόνοι τους πιστεύουν ότι είναι… δίκαιοι και ευσεβείς. 

Ο τρόπος που προσεύχονται υπογραμμίζει και το

πώς βλέπουν τον εαυτό τους.

Ο Φαρισαίος «Νηστεύει δις του Σαββάτου και

αποδεκατεί πάντα όσα κτάται».

Είναι ξεχωριστός, ανώτερος.

Προβάλλεται ως πρότυπο ζωής.

Στην ουσία, δεν λατρεύει παρά τον… εαυτό του.

Ουαί υμίν τοις Φαρισαίοις, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον

και το πήγανον και παν λάχανον,

και παρέρχεσθε την κρίσιν και την αγάπην του Θεού (Λουκ. 11, 42).

Η σχέση του με τον Θεό αποτελεί προέκταση της λατρείας

για τον εαυτό του.

Είναι πνευματικά νεκρός, και στους πνευματικά νεκρούς

ταιριάζουν τα λόγια του Ιησού

προς τον μαθητή που ζήτησε να πάει να θάψει τον πατέρα του:

Ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς (Ματθ. 8, 22).

Ο Τελώνης, Απ Την Άλλη Μεριά Είναι Ο Συντετριμμένος Άνθρωπος

Που ζητά το έλεος του Θεού.

Είναι ο ταπεινωμένος που συναισθάνεται το μυστήριο του..

¨Ούτις¨ να μην είσαι κανείς.

 Εξ ου και η επίκληση:

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ..

Η συντριβή όμως της εικόνας του εαυτού,

και η συνακόλουθη έλκυση της χάριτος

είναι  κατάσταση που δίδεται άνωθεν.

Και το ¨ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ¨ είναι ακριβώς

η φράση που ελκύει τη χάρη.

Γι’ αυτό και ο τελώνης δικαιώνεται.

Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί.. πλησιάζουν τον Ιησού

ενώ οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς γογγύζουν (Λουκ. 15, 1-3).

Ποιος θα περίμενε ..να εκθειάζεται και

να δικαιώνεται ένας τελώνης,

βίαιος και  άρπαγας, και να μένει αδικαίωτος ο Φαρισαίος,

το υπόδειγμα της αρετής και της ορθής πίστης;

΄Όμως η καταληξη της παραβολής είναι το μέτρο και των δύο.

Η ταπεινοφροσύνη του ενός και η αλαζονεία του άλλου

καθορίζουν τη σχέση τους με τον Θεό.

Η χάρη του Θεού δεν χαρίζεται σε κάποιους εκλεκτούς

με άμεμπτη ηθική.

Η ταπεινότητα πάντα βρίσκει το δρόμο της.

Ο Ιησούς, ως κατακλείδα, στην παραβολή του τελώνη

και του Φαρισαίου, μας λέει..

Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται,

ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.

Ο τελώνης αναζητά τον εαυτό του μέσα στην πραγματική ταπείνωση,

ως περιεχόμενο ζωής.

 Χάνει την επιφανειακή ζωή του για να ξαναβρεί

το πραγματικό βάθος της. 

Αινιγματικά Λόγια Του Ιησού:

Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν·

ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού,

ευρήσει αυτήν (Ματθ. 16, 25).

Τούτο δεν έχει τον χαρακτήρα ανταμοιβής.

Αποκαθιστά Τη Σχέση Του Ταπεινού Με Τον Θεό,

Και Η Αποκατάσταση Της Σχέσης αυτής..

Ανακαινίζει Και Μεταμορφώνει.

Να ξεχασουμε λιγο τον παραλογισμο της πολιτικης σκηνης..

Να αναλογισθουμε αν ειμαστε mutatis mutandis στη θεση του φαρισαιου

( που μαλλον ειμαστε) και να ψάξουμε γυρω μας, διπλα μας,

 ( και γιατι όχι μεσα μας) να βρουμε τον τελώνη, που φωναζει

Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ..Χαιρετε.

 

 

 

 

ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΑΠ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ…ΠΙΤΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ..

Πριν ενα ακριβως χρονο..ο Διασημος Dr house,

γεματος ..βρεττανικο φλεγμα, συνεχαιρε τον αλεξη,

για την εκλογη του..

( οντας κορυφαιος , κλινικος, εικονικος,διαγνωστολογος, )

ειχε προειδη την ιογενη νοσο του ολου συστηματος, που εκπροσωπουσε το¨αριστερο μικροβιωμα¨, και το δηλωσε με το ¨τιτιβισμα¨του, στο οποιο απηντησε λακωνικα , πανευτυχης ο Πρωθυπουργος..

Ο φιλος μου Γιαννάκης..

(φυσιολογικος αυτος με δυο¨ν¨

κι οχι σαν τον αλλον τον  συνονόματο…φευγατο υπερυπουργό..)

μου ζητησε να του προτεινω κατι γευστικο, απλό,

πρωτοτυπο, εξωτικό, διασκεδαστικό, που να σε εκπληττει ευχάριστα,

και να μεινει αξεχαστο σαν γευστικη εμπειρια…

Ετσι λοιπον, του προτεινα μια…¨φευγατη πιτα¨

Ακραία γευστικά…που φτιαχνει κανεις μονος του..

Δεν  είναι απόλυτα.. υγιεινή..

Δεν θα ισχυριζόμουν πως είναι μια…ελαφριά γεύση..το αντίθετο.

Οσοι την γεύτηκαν, όμως.. δεν την ξέχασαν ποτέ..

Οσοι την αγνοούν…αυτοί χάνουν…

Σίγουρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει καθημερινή μας…συντροφιά..

Ομως η γεύση της θα σας (με) ξετρελλανει.

Μιλώ για την πίτα Καισαρείας..

Σίγουρα την έχετε ακουστά , ή μπορεί να την είδατε στα μενού ορισμένων εστιατορίων .

Δοκιμάστε να την κάνετε μόνοι σας..δεν είναι δυσκολη..

 

Εννοείται για τα ευαίσθητα στομάχια, μετα 2-3 ώρες, ελάχιστη σόδα σ ενα φλυτζάνι νερό με 2 κουταλιές της σούπας λεμόνι κι ένα κουταλάκι του εσπρεσο, σκουρα ζάχαρη, θα αποκαταστήσει την.. οξεοβασική ισορροπία στο στομάχι μας, και τότε θα πάμε για ύπνο ( εφ οσον τη φάγαμε βράδυ ).

 Ομως πολλά είπαμε ελάτε να την φτιάξουμε, δεν είναι δύσκολη.

Θα χρειαστούμε..

1 πακέτο φύλλο κρούστας ( υπάρχει παντού)

4 κουτ.σούπας… φρέσκο βούτυρο ,που θα το έχουμε λιώσει ελαφρά..

( ξεχαστε τις τριτοκοσμικες μαργαρινες..)

10-15  φέτες παστουρμά,( με το…τσεμενι του..)

( αν βρείτε του Μιράν κι όχι τ. Μιράν ακόμα καλύτερα..)

που θα τον διαλέξουμε να είναι με λίγο..πάχος

( ο εντελώς άπαχος γίνεται ξερός και σκληρός)

1/2 κιλό παραδοσιακό κασέρι

( αγαπώ εκείνο της Μυτιλήνης γιατί είναι πικάντικο)

2 μέτριες σφιχτές ντομάτες

Κύμινο…αν σας πάει η ιδιαίτερη γεύση του..

Κόβουμε το κασέρι σε λεπτές φετούλες

( υπάρχει το σχετικό μαχαίρι)

Αν έχουμε υπομονή, αποφλοιώνουμε τις ντομάτες

και τις κόβουμε  σε πολύ λεπτές φετούλες

( κι γι αυτό υπάρχει σχετικό όργανο)

Τεμαχίζουμε τις φέτες του παστουρμά σε λεπτές λωρίδες

Βουτυρώνουμε ένα μεσαίο ανοξείδωτο ταψάκι

και στρώνουμε 3-4 φύλλα το ένα πάνω από το άλλο,

αφού πρώτα τα βουτυρωσουμε μ ένα πινέλο σιλικόνης

( αυτά με τις τρίχες είναι επικίνδυνα…αφήνουν..τα ίχνη τους

πάνω στο φύλλο) κάθε ένα χωριστά..

Στρώνουμε με αγάπη και προσοχή το κασέρι   

και τις λωρίδες τον παστουρμα πασπαλίζοντας με κύμινο

( είπαμε αν σας πάει το κύμινο)

Στρώνουμε από πάνω τις ντομάτες,

πασπαλίζοντας με λίγο αυθεντικό θαλασσινο αλάτι

με τον μύλο μας

( πάντα αλατίζουμε την ντομάτα να το ξέρετε)

και το υπόλοιπο κασέρι.

Σκέπαζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα 3-4 ακόμη

αφού τα βουτυρώσουμε..

Μ έναν σωστό ανοξείδωτο κόφτη πίτσας

την κόβουμε σ οτι σχεδιο προτιμάμε…

και την ψήνουμε στους 180-200 βαθμούς..

για μισή ώρα πάνω κάτω..

Οταν τη βγάλουμε απ τον φούρνο μας,

την αφήνουμε να  ¨ησυχάσει ¨για 20 λεπτά

και μετά την τρώμε ζεστή με το ασύρτικο ( αν έχουμε )

Η εκπληξη φυσικά, για τους μη γνωρίζοντας,

είναι να το συνοδεύσετε με 

¨πράσινο Βαρβαγιάννη¨ ( ούζο Μυτιλήνης) ..

Μόνο που δεν θα πρέπει… ούτε να φάτε

¨ανόητες¨ τηγανητές πατατες,

ούτε τίποτα άλλο αμυλούχο, ή αλλαντικό,

ή ψωμί, ή …μακαρόνια, ή κρεατικο..

Είναι πραγματικά κρίμα να προσβάλλετε

την.. υπέροχα γευστική αυτή πίτα..

Δοκιμάστε την..

Και μακαρι ο Θεος να φωτισει τους..πολιτικους μας…

να ¨πορευτουνε¨ λογικα..

( να δειτε πώς ακριβώς τόλεγε η μανουλα μου…προ αμνημονευτων ετων…

¨Να έρθουν όλα….δεξια ή ζερβα ..δεν θυμαμαι καλα..¨)

Αν κανετε την πιτα Καισαρειας…καλη σας όρεξη..Χαιρετε..

 

 

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ..ΑΡΡΩΣΤΙΑ..ΘΕΡΑΠΕΙΑ..ΛΙΤΟΤΗΣ..

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/

 

Παλια, πολύ παλια η ρηση…¨Τελικά, όλα είναι θέμα τιμής¨

Όπως και το ότι ¨όλα εχουν μια τιμη..¨

Αν κατι δεν αγοραζεται με πολλα λεφτά…

Αγοράζεται με εξωφρενικα πολλα λεφτά..

Υπάρχει μαλιστα και ένα σχετικο ανεκδοτο

για την γυναικεια…¨τιμη..¨

όπου 100 δολλαρια

( για να μιλάμε για πραγματικα νομισματα κι όχι…υβριδια..)

είναι…εξευτελιστικη τιμή..Οχι όμως οι 300.000 δολλαρια..

Όταν όμως η αξία, η αξιολόγηση, η αποτίμηση,

αφορά αγαθα όπως η υγεια

( ειπαμε η ¨τιμη¨είναι άλλο ανεκδοτο) τότε συμβαινουν

ευτραπελα που θα πρέπει

να μας προβληματίσουν βαθύτατα,

γι αυτό που κατά καιρούς κραυγάζουμε…

Πίστις εστι ελπιζομενων υπόστασις..που μπορει να κάνει ,

αυτό που λέμε¨τρελλα πράγματα¨,

για να μην μεταχειριστουμε τον ορο ¨θαυματα¨..

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/

 

Ακολουθει η σπαρταριστη διηγηση του Ζαχου,

για ένα απ τα πολλα χαρακτηριστικα επεισοδια

¨θαυματουργικων¨θεραπειων του με αλατονερο

και σοδα..αλλα με πολλη ,

παρα πολλη πίστη..

Λεει ο Ζάχος..Πριν μια εβδομαδα, συνεβη το περιστατικο που θα σας διηγηθω..

Πάει ο Ανάργυρος Α. να πάρει την κόρη του από ένα πάρτυ,

και εκει που συνομιλούσε

με τους άλλους χαζομπαπαδες, αντελήφθη ότι οι 3 στους 5 ηταν ασχημα…

κρυολογημενοι..

¨Τι ηταν να του μπει η..ιδέα¨

Γυρίζοντας στο ¨σπιτακι¨ του

( όπως χαρακτηριζει ένα πανασχημο μπετονενιο εξαμβλωμα 500 τετραγωνικων..)

ηδη ειχε τις πρώτες ενοχλησεις στο λαιμό.

Μεχρι τις 12 το βραδυ ετρεχε η μυτη του, τα Ματια,

και το κεφάλι του βαρυ πέτρα.

Την άλλη μερα το πρωϊ ηταν κρεββατωμενος, ανημπορος, και ¨άθλιος….¨

Μια κι ο Αναργυρος μένει πιο κατω απ το σπιτι μου..

Μια που η Μπέλλα η γυναικα του με παρεκάλεσε να πεταχτώ να του¨μιλησω¨

γιατι αλλιως θα τον¨σκοτωσει¨

Πήρα 3 απ τα μαγικά χαπάκια μου παντός καιρού

( καψουλες από ¨ζελατινα¨με σκουρα ζαχαριτσα) και πηγα.

Οντως ειχε μια καταρροη, που όμως οφείλονταν στην επαφή του

με το μολυσμενο περιβάλον.

Τον εβαλα να ¨πλυνει¨προσεκτικα τη μυτη του με την ειδικη                      

( απλουστατη όπως το αυγό του Κολομβου ) πλαστικη συσκευή,

που οι πανεξυπνοι, πρακτικοι, γερμανοι φίλοι μας ειχαν φέρει

στα καταστηματα τους

πριν λίγο καιρό, χρησιμοποιώντας καθαρό θαλασσινο αλάτι

μαζι με φαρμακευτικη σόδα

και λιγο αποχλωριωμενο χλιαρό νερό,

ενώ τον έβαλα να παρακολουθει προσεκτικα όλη τη διαδικασια,

εξηγώντας του τι ακριβως θα του κάνει

το υπέρτονο αυτό αλκαλικο διάλυμμα στη μυτη, και τα ιγμόρεια.

Μετα τις πλύσεις, τον έβαλα να καθισει σε μια πολυθρόνα

και του εξεθειασα τις…αρετες

του..φαρμακου που του έφερα, και πως σε 3 ωρες ακριβώς θα του περάσουν

όλα τα συμπτώματα.

Του ειπα μαλιστα πως τότε ( μετα από 3 ωρες )

απλά θα σκύψει το κεφάλι του μπροστά,

αφου γονατισει στο πάτωμα και διπλωθει στα δυο..και θα δει εκπληκτος να..

τρέχει απ τη μυτη του μισο φλυτζανι νερό

( απ αυτό που ειχε πάει με τις πλυσεις στα ιγμορεια ) και τερμα τα βασανα του..

Στις 6 ωρες ακριβως θα πάρει τη δευτερη καψουλα και πριν κοιμηθει

( αφου επαναλάβει τις…πλυσεις ) την τριτη κάψουλα.

Απλα θα προσέξει γιατι αφου ξαπλώσει..θα…ξαναδειασουν τα ιμορεια..

Αλλα θα κοιμηθει σαν τον πουλάκι..

Φευγοντας καταλαβα ότι ηταν σαν.. υπνωτισμένος,

αλλα το πιο σπουδαιο..ηταν πεπεισμενος ότι του έκανα μαγικά..

Για να το κανουμε πιο απλο…

Ειχε πιστεψει απόλυτα, πως ό,τι του έκανα, τον θεράπευσε..

Πράγματι την επομενη μέρα με πηρε η Μπέλλα γελώντας..

να με ρωτησει για το.. κοστος της αγωγης..

Το..παρασυνθημα..

Τα ακριβά φάρμακα,

( όπως κι οι…πανακριβοι…διασημοι γιατροι..

με εξαιρεση ωρισμενους που ξερω,

που ειπαμε θεραπευουν μόνο…με το χαμογελο και την ηρεμη,

υπνωτιστικη φωνη τους..)

ακόμη κι αν στην πραγματικότητα είναι εικονικά,

φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι τα φθηνά 

( τουλάχιστον έτσι πιστεύουν 8 στους 10  ασθενείς.)

Και αφού το πιστεύουν, η δύναμη του μυαλού τους

αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Αυτό συμπεραίνουν δεκαδες ερευνες με  χρήση

εικονικών φαρμάκων (πλασέμπο),

που επιβεβαιώνουν τη δύναμη του νου

( εσεις διαβαζετε.. πίστης..)

και κατά συνέπεια των ψευδοφαρμάκων στο οργανισμο μας…

Τα πλασέμπο έχει αποδειχτεί ότι μπορούν

να ανακουφίσουν τον πόνο,

την κατάθλιψη, την οστεοαρθρίτιδα …και..και.. 


Όχι σπάνια, ένα τέτοιο εικονικό φάρμακο,

όπως έχουν δείξει οι κλινικές δοκιμές, φέρνει αποτελέσματα

σχεδόν ίδια με εκείνα του κανονικού φαρμάκου.

Κι ένα.. ακριβό ψευδοφάρμακο, φαινεται

είναι πολύ πιο ισχυρό από ένα..

φθηνό.


Κατι σχετικο διαβαζουμε
στο περιοδικό της αμερικανικής

Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology»

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τους

«The New York Times,

ερευνητές,  του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι,

ανακοίνωσαν (παραπλανητικά)

σε 12 ασθενείς με νόσο Πάρκινσον ότι θα δοκίμαζαν

σ αυτούς δύο φάρμακα,

ένα ακριβό με τιμή 1.500 δολαρίων ανά δόση

κι ένα φθηνό των 100 δολαρίων.


Οι επιστήμονες δήλωσαν στους ασθενείς πως

τα δύο φάρμακα περιείχαν

την.. ίδια δόση του ίδιου συστατικού,

όμως οι διαδικασίες παραγωγής τους

ήταν διαφορετικές και οι ερευνητές -υποτίθεται ότι-

ήθελαν να συγκρίνουν

την αποτελεσματικότητά τους.

Στην πραγματικότητα, και τα δύο φάρμακα

δεν περιείχαν τίποτε περισσότερο

από ένα διάλυμα αλατόνερου. 


Το ακριβότερο  πλασέμπο δούλεψε πολύ καλύτερα,

προκαλώντας διπλάσια

βελτίωση στα συμπτώματα των ασθενών

από ό,τι το φθηνό πλασέμπο,

ενώ επέφερε και κατά 28% βελτίωση, σε σχέση με όποιον

δεν είχε πάρει το ψευδοφάρμακο.

Η καλύτερη αποτελεσματικότητα του ακριβού

πλασέμπο ήταν ορατή

όχι μόνο από τα σωματικά-νευρολογικά τεστ που ακολούθησαν,

αλλά και από την..

απεικόνιση του εγκεφάλου των ασθενών. 


Μάλιστα, η επίδραση του ακριβού εικονικού φαρμάκου

ελάχιστα διέφερε από εκείνη της.. λεβοντόπα,            

 (της πιο αποτελεσματικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης

μέχρι σήμερα δραστικής ουσίας στη θεραπεία του Πάρκινσον.)

Η λεβοντόπα δρα αυξάνοντας το επίπεδο

ενός ζωτικού νευροδιαβιβαστή,

της ντοπαμίνης, στον εγκέφαλο. 


«Ένας λόγος για τον οποίο η επίδραση (της τιμής) είναι τόσο μεγάλη,

είναι ότι ¨εμπλέκεται¨ η ντοπαμίνη.

Παράγουμε περισσότερη ντοπαμίνη,

όταν έχουμε αυξημένες προσδοκίες αποτελεσματικότητας»

δήλωσαν . 


Είναι αξιοσημείωτο ότι, όταν κάποια στιγμή

οι ασθενείς που συμμετείχαν

στο πείραμα έμαθαν την αληθινή φύση της μελέτης,

έμειναν έκπληκτοι ή αρνούνταν να το πιστέψουν.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όποιος ασθενής

στη νέα μελέτη δήλωσε ότι εξαρχής..

 δεν είχε μεγάλες προσδοκίες από τα (ψευδο) φάρμακα,

είτε από τα ακριβά είτε από τα φθηνά,

δεν εμφάνισε σχεδόν καθόλου

βελτίωση.( φαινoμενο nocebo )

https://kosmaser.wordpress.com/2013/05/20/%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-nocebo-

 

Ειπαμε…πίστις…ελπιζομενων υπόστασις… 

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/

 

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΡΑΟΤΗΤΑ..ΦΑΡΜΑΚΟ..ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ..

Τι είναι η πραότητα, σε τι συνίσταται, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της;

Στο Ευαγγέλιο, θα δούμε πώς διδάσκει και πώς περιγράφει ο Χριστός την πραότητα:

 

«Μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. ια’ 29)

 Είναι γνωστό ότι το άγχος πλήττει το ανοσο μας σύστημα

και μάλιστα η παρατεταμένη επίδρασή του,

μπορεί να προκαλέσει πολλά, μεταξύ αυτών και καρκίνο.

Σύμφωνα με έρευνα για τον καρκίνο του προστάτη,

ο τρόπος που αντιδρά ο οργανισμός μας -μέσω του νευρικού συστήματος-

σε συνθήκες άγχους…

που είναι ακριβώς το αντίθετο της…πραότητος..

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των όγκων.

Μια νέα μελέτη, που επικεντρώθηκε

στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ),

το οποίο ελέγχει όλες τις αυτόματες λειτουργίες του οργανισμού,

(όπως την λειτουργία της καρδιάς, της αναπνοής, της πέψης κ.ά.)

από το Ιατρικό Κολέγιο Albert Einstein στη Νέα Υόρκη ,

επικεντρώθηκε στους δύο κλάδους του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος:

 το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΣΝΣ)

και το Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ).

Το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα προετοιμάζει το σώμα

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις,

προκαλώντας την αύξηση του καρδιακού ρυθμού

και του ρυθμού της αναπνοής

σε αντίθεση με το Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα,

το οποίο βοηθά το σώμα να.. χαλαρώσει.

Η έρευνα έδειξε ότι το ΣΝΣ συμμετέχει

στα πρώτα στάδια του καρκίνου του προστάτη

και ότι το ΠΝΣ εμπλέκεται αργότερα,

όταν πια ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί.

Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά

την προετοιμασία του οργανισμού να αντιμετωπίσει μια απειλή..

(π.χ. το άγχος, η πίεση απ την περικοπή των μισθών,

συντάξεων, αποδοχών, εργασίας)

εκκρίνεται μια σημαντική ορμόνη, η νοραδρεναλίνη,

η οποία συγκεντρώνεται στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων

και συμβάλλει στην απελευθέρωση χημικών ουσιών

που επιταχύνουν τη δημιουργία και την αύξηση των καρκινικών όγκων.

Δυστυχώς, η συμβολή του ΠΝΣ, που έχει ηρεμιστική δράση,

έρχεται πολύ αργότερα.

Οι νευρικές του ίνες απελευθερώνουν μια διαφορετική χημική ουσία,

η οποία στέλνει σήματα στους συνδετικούς ιστούς

που περιβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα

να αποχωριστούν τον όγκο

και να μεταφερθούν σε άλλα μέρη του σώματος.

Κατά την ανάλυση δειγμάτων από ιστούς

που είχαν προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη ,

διαπιστώθηκε ότι μέσα και γύρω από τους επιθετικούς όγκους υπήρχαν..

περισσότερες νευρικές ίνες.. σε σχέση με τους μη επιθετικούς όγκους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science.

Τώρα θα μου πείτε πως λέω εντελώς παράλογα πράγματα,

που δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Ισως νάχετε δίκηο,

όμως αν σκεφθούμε πως απ τη στιγμή που για κάποιο λόγο

( αποφυγή πτώχευσης, επειδή κάποιοι κατεχρασθησαν

χρήματα του ελληνικού λαού...)

Μας περιόρισαν τις απολαύσεις και τη χαρά της ζωής..

Εμείς θα πρέπει να γεμίσουμε φόβους, ενοχες,

τρόμο για το αύριο, που θα μας δημιουργήσουν

κινητοποίηση των σχετικών ορμονών,

οι οποίες με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε

καρκινογένεση…ερχόμαστε στα λόγια του Χριστού,

που γνωρίζοντας πολύ καλά τί συμβαίνει,

οταν μας καταλαμβάνει το άγχος

μας συνιστά εδώ και 2000 χρόνια να είμαστε

πράοι και ταπεινοί στην καρδιά μας..

για να μην την καταστρεψουμε άνευ λόγου,

μια και είτε θυμώσουμε, είτε όχι,

το κακό αυτοί…θα το κάνουνε..

Κι ας μη συζητάμε και για άλλους …σωτήρες..

Οι ¨Οικογένειες¨ μας τέλειωσαν..

Εμεις ας έχουμε την ελπίδα μας σ Εκείνον..

Ετσι..Τουλάχιστον θα έχουμε..πραότητα και ειρηνη στην καρδιά μας…

Χαίρετε

 

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 165 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: