RSS Feed

Category Archives: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΖΩΝΗ..ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ ΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝ..

Αποτέλεσμα εικόνας για εκκλησιες ξωκλησια

 

Παρακολουθωντας την αγωνια των διαχειριστων της εξουσιας ( οχι δεν θα τους ελεγα πολιτικους, επ ουδενι ) να αναγκασουν τους εταιρους μας στην ευρωπη να μας δανεισουν χρηματα για να μπορεσουμε να επιβιωσουμε, θυμηθηκα τα οσα ειχε πει πριν απο πολλα χρονια ο Μητροπολιτης Ναυπακτου, για το υβριδιο της ευρωπαϊκης ενωσης, ανατρεχοντας στο απωτερο παρελθον, οταν και παλι ειχε επιχειρηθη μια παρομοια ενωση..απ τον καρλομαγνο..Ελεγε ο Σεβαστος, και πολυγραφοτατος Μητροπολιτης, μεταξυ των αλλων..

 

alt

 

Υ­πό τις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας της, η Ευ­ρω­ζώ­νη δεν φαί­νε­ται να μπο­ρή να ε­πι­βι­ώ­ση. Η πα­γκό­σμια κρί­σις ο­ξύ­νε­ται, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα ευ­ρω­πα­ϊ­κά κρά­τη εί­ναι υ­περ-­χρε­ω­μέ­να (μέ αιχ­μή την Ελ­λά­δα), οι χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές α­γο­ρές πι­έ­ζουν και αυ­ξά­νουν διαρ­κώς τα ε­πι­τό­κια δα­νει­σμού, η δε Ευ­ρώ­πη ως ε­νιαί­α ο­ντό­της α­δυ­να­τεί να λά­βη α­πο­φά­σεις. Πα­ρά τις πρω­το­βου­λί­ες Μέρ­κελ-Σαρ­κο­ζύ για την δη­μιουρ­γί­α νέ­ου Συμ­φώ­νου, ό­λα δεί­χνουν ό­τι το ευ­ρω­πα­ϊ­κό οι­κο­δό­μη­μα κλο­νί­ζε­ται εκ θε­με­λί­ων. Ει­δι­κώς δε η Ευ­ρω­ζώ­νη τε­λεί υ­πό διά­λυ­σιν». Ο π. Ι­ω­άν­νης Ρω­μα­νί­δης ή­δη πριν τριά­ντα (30) πε­ρί­που χρό­νια, το έ­τος 1975, έ­γρα­φε: 

 

Σχετική εικόνα

 

«Ως εί­ναι σή­με­ρον η τευ­το­νο­ποι­η­θεί­σα Ευ­ρώ­πη ου­δέ­πο­τε θα ε­νω­θή δι­ό­τι κυ­ριαρ­χεί­ται α­πό το ρα­τσι­στι­κόν, φυ­λε­τι­κόν, δια­σπα­στι­κόν, ευ­δαι­μο­νι­στι­κόν και ε­κμε­ταλ­λευ­τι­κόν πνεύ­μα των Τευ­τό­νων το ο­ποί­ον α­να­ζη­τεί την κα­θυ­πό­τα­ξιν και ε­κμε­τάλ­λευ­σιν των λα­ών υ­πό μι­κρών ι­διο­τε­λών ο­μά­δων».

 

Σχετική εικόνα

 

Έ­τσι, θε­ω­ρού­σε ου­το­πί­α την έ­νω­ση της Ευ­ρώ­πης με τέ­τοι­ες προ­ϋ­πο­θέ­σεις, αλ­λά θε­ω­ρού­σε λι­γό­τε­ρο ου­το­πι­στι­κό να ε­πι­χει­ρη­θή ε­νό­τη­τα της Ευ­ρώ­πης με βά­ση τους Ρω­μαί­ους προ­γό­νους των ση­με­ρι­νών Ευ­ρω­πα­ϊ­κών λα­ών,στους ο­ποί­ους ε­πι­κρά­τη­σε το «ρω­μαί­ϊ­κον φι­λό­τι­μον ως θε­μέ­λιον μιας α­πο-­τευ­το­νο­ποι­η­θεί­σης δυ­τι­κής Ρω­μαιο­σύ­νης»,ο­πό­τε «θά αμ­βλυν­θή ο ευ­δαι­μο­νι­σμός, ο ε­γω­κε­ντρι­σμός και η ι­διο­τέ­λεια των ση­με­ρι­νών Ευ­ρω­παί­ων». Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος για τον ο­ποί­ο υ­πο­στή­ρι­ζε ό­τι η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση πρέ­πει να γί­νη με βά­ση την Ρω­μη­ο­σύ­νη που υ­πήρ­χε αι­ώ­νες στην Δύ­ση. Έ­γρα­φε: 

 

 

Σχετική εικόνα

«Η πα­λαιά Φρα­γκιά δεν υ­πάρ­χει πλέ­ον. Η εν τη Δύ­σει α­πό­γο­νοι των Ρω­μαί­ων ό­χι μό­νον α­νέ­τρε­ψαν την τα­ξι­κή ευ­γέ­νειαν και θε­ο­λο­γί­αν του φε­ου­δα­λι­σμού των κα­τα­κτη­τών των, αλ­λά εί­ναι ώ­ρι­μοι δι’ ε­πά­νο­δον εις την Ρω­μαιο­σύ­νην των προ­γό­νων των, την ο­ποί­αν οι εν Α­να­το­λή Ρω­μαί­οι δια­τη­ρούν μέ­χρι σή­με­ρον με το πλή­θος των πο­λι­τι­στι­κών των εκ­δη­λώ­σε­ων, το ο­ποί­ον υ­πήρ­χε και εις την δυ­τι­κήν Ρω­μαιο­σύ­νην».

alt

Ε­πο­μέ­νως, εί­ναι ου­το­πί­α να κά­νη κα­νείς λό­γο για πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή Έ­νω­ση σή­με­ρα της Ευ­ρώ­πης, αλ­λά λι­γό­τε­ρο ου­το­πι­στι­κό εί­ναι το ό­ρα­μα μή­πως δια μέ­σου της κοι­νής αρ­χαί­ας ρω­μαί­ϊ­κης πο­λι­τι­στι­κής πα­ρά­δο­σης,που α­να­ζη­τεί­ται α­πό πολ­λούς Ευ­ρω­παί­ους,ε­πι­τευ­χθή κά­ποια πο­λι­τι­στι­κή ε­νό­τη­τα.

Πά­ντως, αν δεν τε­θή η Έ­νω­ση της Ευ­ρώ­πης σε πνευ­μα­τι­κή, πο­λι­τι­στι­κή βά­ση θα κα­ταρ­ρεύ­ση, α­φού τα οι­κο­νο­μι­κά α­γα­θά, που στη­ρί­ζο­νται στο συμ­φέ­ρον και την ευ­δαι­μο­νί­α δεν μπο­ρούν να τί­θε­νται ως βά­ση ε­νώ­σε­ως.

Αλ­λά πώς μπο­ρεί να υ­πάρ­ξη κοι­νή πο­λι­τι­στι­κή πα­ρά­δο­ση σε μια κοι­νω­νί­α πο­λι­τι­στι­κά δια­σπα­σμέ­νη; Ο προ­βλη­μα­τι­σμός εί­ναι έ­ντο­νος.Πώς μπο­ρεί η γερ­μα­νι­κή νο­ο­τρο­πί­α να κα­τα­λά­βη την α­ντί­στοι­χη ελ­λη­νορ­θό­δο­ξη και το α­ντί­στρο­φο.Α­να­γκα­στι­κά, λοι­πόν, η βά­ση έ­νω­σης της Ευ­ρώ­πης θα στη­ρί­ζε­ται στο χρή­μα που θα προ­κα­λή συ­νε­χείς σει­σμι­κές δο­νή­σεις και διαρ­κείς συ­γκρού­σεις, έ­ως ό­του το οι­κο­δό­μη­μα κα­ταρ­ρεύ­σει...Τε­λι­κά και ε­μείς οι Έλ­λη­νες α­ντί να τα πε­ρι­μέ­νου­με ό­λα α­πό τους άλ­λους και α­ντί να ζού­με ως φτω­χο­συγ­γε­νείς, άς μά­θου­με κά­πο­τε να ερ­γα­ζό­μα­στε για την θε­σμι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση του Κρά­τους, άς α­πο­βά­λου­με την ευ­δαι­μο­νι­στι­κή και φί­λαυ­τη νο­ο­τρο­πί­α μας και άς καυ­χό­μα­στε για την ελ­λη­νορ­θό­δο­ξη Πα­ρά­δο­σή μας που εί­ναι α­τί­μη­τος θη­σαυ­ρός και πρέ­πει να δια­πο­τί­ζη ό­λη μας την ζω­ή.

Σοφα λογια, που θα πρεπει να τα λαβουμε σοβαρα υπ υψιν μας…Χαιρετε.

alt

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΙΡΜΟΝΕΣ..

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Σημερα, ενας (ασπονδος, και γι αυτό ακρως επικινδυνος) φιλος, μου μιλησε , σε εντονο τονο, για τα Σπλαχνα Οικτιρμων, χρεωνοντας μου ¨την απολυτη ελλειψη¨τους..Οταν τον ρωτησα …τι ακριβως εννοουσε ..εβαλε τις φωνες..Εκει εληξε η στιχομυθια μας, που ειχε σαν αφετηρια το Δραμα του σκανδαλου του Βατοπεδιου..Όμως τι ακριβως είναι αυτά τα Σπλαχνα Οικτιρμων που μου θυμισε ο ¨θυμωδης ιππος¨, ας πουμε φιλος μου ..¨Γίνεσθε ούν οικτίρμονες. Και ο Θεός, και  Πατήρ ημών οικτίρμων εστί.¨διαβαζουμε στο Ευαγγελιο, και βρισκομαστε , ουσιαστικα στην καρδια της διδασκαλίας του Χριστού, και στην ουσία της που είναι η αγάπη. Όχι όμως ¨σκέτη¨, αλλά ζευγαρωμένη με τους ¨εχθρούς¨..αυτους που καταφωρα μας αδικησαν. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Τα σπλάχνα των οικτιρμών που μας χάρισε ο Θεός , με την ενανθρώπισή Του, τα ίδια όπως και την ίδια αγάπη, από μας όλους. Ζητάει αυτή την αγάπη του ανδρα προς την γυναίκα του, της γυναικας προς τον άνδρα της, των γονιων προς τα παιδιά τους, και κυρίως των παιδιών προς τους γονείς και μάλιστα τους γέροντες γονείς των. Αυτή η αγάπη πρέπει να περιλαμβανει και το περιβάλλον μας. Το συγγενικό, το επαγγελματικό και το κοινωνικό, έστω και αν είναι αχάριστο και πονηρό. Κατι τετοιο όμως εχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, γιατι λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή, στο δέκατο τρίτο κεφάλαιον, διαβαζουμε..Και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ειμί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί μαρτυρικά στη φωτιά, αγάπη όταν δεν έχω, δεν ωφελούμαι. Η αγάπη δεν ζητά εγωιστικά μόνον το δικό της συμφέρον. Δεν Θυμώνει, Δεν Οργίζεται, Δεν Λογίζεται Το Κακόν … τα πάντα υπομένει. Τους ανθρώπους τελικα,δεν τους χωρίζουμε σε ¨εχθρούς φίλους και αδιαφορους¨. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Αλλά σ αυτούς που γνωρίζουν το Χριστό και σε αυτούς που Τον αγνοούν τελείως ή δεν θέλουν να Τον μάθουν, δεν θέλουν να Τον πιστέψουν. Αλλά και αυτοί που γνωρίζουν το Χριστό, πάλι χωρίζονται και αυτοί σε δυο κατηγορίες..Στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, και σε κείνους που κακοποιούν την πίστη, δηλαδή τους αιρετικούς. Αλλά και οι Ορθόδοξοι, χωρίζονται σε κατηγορίες. Σ κείνους που συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και στους άλλους …που είναι αδιάφοροι, αμελείς, και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Όμως, ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους. Οι Πατέρες μας λένε, ότι μίμησις της αγάπης του Χριστού είναι κάτι που υπερβαίνει τη φύση μας. Είναι ζωή μαρτυρική, ζωή ποτισμένη γεμάτη πίκρες, για τις οποιες ο Χριστος μας ζητα να μη μιλαμε..Ξερουμε όταν δινουμε αγαπη , παιρνουμε αχαριστια.. Όταν βλέπεις να σε καταδιώκει το ιδιο σου το παιδί, και αυτόν που νόμιζες φίλον λίαν αγαπητό, συ και να χαμογελάς με καλοσύνη, και να τον ανέχεσαι. Ζούμε σ’ έναν κόσμο ψευτιάς, και συμφέροντος,αυτό είναι δεδομενο …Δεν υπαρχει αναγκη να το ¨επιβεβαιωνουμε¨κάθε βραδυ στις ειδησεις των 20.00. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Η αγάπη φροντίζει να σε ξελαφρώσει, να σε παρηγορήσει, να σταθεί δίπλα σου, έστω και αν το αμάρτημά σου είναι μεγάλο, θα φροντίσει να μην σε οδηγήσει στην απελπισία.. Έτσι λοιπόν, μοιράζεται ο χριστιανός τον πόνο σου, τη χαρά σου, τη γύμνια σου. Μοιράζεται τη σωματική σου πείνα, αλλά και την πνευματική. Μοιράζεται την στέρησή σου, μοιράζεται κάθε σου ανάγκη, (κατά το μέτρον των δυνατοτήτων του) Καταληγοντας ξαναδιαβαζουμε.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τοις μισούσιν ημάς. 

Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. 

Προσεύχεσθε υπέρ των επηρρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. 

Λέει και κάτι άλλο ο Λουκάς

«καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Θέλεις να σ’ αγαπούν; Αγάπησε πρώτος. Θέλεις να παραβλέπουν τις αδυναμίες σου και τα κουσούρια σου και τα πάθη σου; Πρώτος να παραβλέπεις, πρώτος να συγχωρείς, πρώτος να συντρέχεις. Και καταληγει με το.. ¨γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς και ο Πατήρ ημών ο Ουράνιος οικτίρμων εστί¨,αυτή η αγάπη..μας κανει μιμητες Χριστού..ολα τα αλλα είναι απλα λογια χωρις αντικρυσμα..Χαιρετε.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ..ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΝΙΑ..ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ..ΟΜΩΣ ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ..

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

  

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

 Ο Jung πίστευε ότι υπάρχει ένας ¨συγχρονισμός¨ μεταξύ του νου και του φαινόμενου κόσμου, αυτού που αντιλαμβανόμαστε. Πίστευε ακόμα στην αστρολογία, τον πνευματισμό, την ενόραση, την E.S.P (εξω-αισθητηρική αντίληψη) … αλλα και σε δυο καινούργιες …δικές του: τη συγχρονικότητα, που είπαμε, και το συλλογικό ασυνειδητο …Αραγε υπάρχουν κάποιοι λόγοι, που θα μας οδηγούσαν να αποδεχθούμε τη συγχρονικότητα, σαν μιαν εξήγηση οποιουδήποτε ¨περίεργου¨γεγονότος.. Κι όχι σαν την ικανότητα του ανθρώπινου νού, να εφευρίσκει νόημα και σημασία εκεί που δεν …υπάρχουν;  Οι συμπτώσεις μπορει να είναι..προβλέψιμες αλλά, είμαστε εμείς που τους δίνουμε νόημα. Ακόμα και αν υποθέσουμε πως..υπήρχε ένας συγχρονισμός μεταξύ του νου και του κόσμου, έτσι ώστε κάποιες συμπτώσεις να προβάλλουν.. κάποιες υπερβατικές αλήθειες, θα υπήρχε και τότε ακόμα πρόβλημα στο να..βρούμε τις αλήθειες αυτές. Ποιόν ¨οδηγό¨ θα μπορούσε κάποιος να βρεί για να καθορίσει την ορθότητα της όποιας.. ερμηνείας; Δεν υπάρχει καμία πέρα από τη διαίσθηση και τη διορατικότητα, τις οποίες και χρησιμοποίησε και ο δάσκαλος του Jung,ο Φροϊντ  για να ερμηνεύσει τα όνειρα. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η έννοια της συγχρονικότητας δεν είναι παρά μια έκφραση της αποφένιας.Και φρονώ πως καλά θα κανουμε να σταματήσουμε εδώ, γιατί απ το σημείο αυτό και πέρα, μπαίνουμε σε ¨νοητικά μοναπάτια¨ δυσβατα για τον μέσο αναγνώστη..και δεν νομίζω πως ο.. υπερρεαλισμος του Κλαους Κονραντ  (πατέρα της«αποφενειας» που είναι η εμμονικη σχεση κάποιων ασθενων του με τυχαια γεγονοτα που βγαζουν κάποιο νοημα γι’ αυτους ) μπορεί να έχει κάποια αξία για την Ιφιγένεια και τους περισσότέρους απ έμας..Μας λέει ο¨σκοτεινός¨φιλόσοφος Ηράκλειτος..   Ο Λόγος είναι το ενοποιητικό στοιχείο του Κόσμου. Ο Λόγος είναι φωτιά και η φωτιά Λόγος. Ο Λόγος συνενώνει τα αντίθετα και, όπως και ο χρόνος, διαπερνά και εξουσιάζει το «περιέχον». Δεν είναι η αρχή του κόσμου γιατί σε ένα σύμπαν που «ην αεί και εστι και έσται», αρχή και τέλος δεν έχουν νόημα. Παρόλα αυτά, όποιος καταλάβει τη σημασία του, νοεί τη συμπαντικότητα που γίνεται αντιληπτή μέσα από το γίγνεσθαι. Η σημασία του Λόγου είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. Εντούτοις, μόνο μερικοί φθάνουν στο σημείο της κατανόησης και αυτοί είναι οι αφυπνισμένοι. Ενώ οι πολλοί συνεχίζουν να «κοιμούνται», ζώντας σ ένα δικό τους προσωπικό κόσμο. Ο Λόγος δρα σε όλους το ίδιο. Επομένως, ο ίδιος ο κόσμος νοείται μόνο μέσα από μια κοινή λογική.Τελικά, όλα είναι ένα, όλα κινούνται και αλλάζουν, το κάθε τι έχει το αντίθετό του και, το όλον, το περιέχον, ο κόσμος διαπνέονται από την καθολική σοφία που είναι ο Λόγος. Αυτόν το …Λόγο θα τον βρούμε στην αρχή του κατα Ιωάννην Ευαγγελίου, που αξίζει να το μελετήσετε, έστω και μία φορά …

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η  Ορθοδόξη τώρα  Εκκλησία, μόνο σκοπό έχει το να ¨θεραπεύει και να ζωοποιει¨ την ¨νεκρά¨ από την α-μαρτία (που απλά σημαίνει έλλειψη μαρτυριας-παρουσίας) ψυχή.  Σ’ αυτό έγκειται η θεραπεία της ψυχής, και σ’ αυτό συντελούν τα Μυστήρια και φυσικά η ¨ασκητική ζωή¨ της Εκκλησίας.

alt

Όποιος δεν μπορεί …να υποψιασθεί  αυτή την πραγματικότητα, δεν μπορεί να νοιώσει, να συλλάβει ,την ατμόσφαιρα της Ορθοδόξου Παραδόσεως, που δεν έχει σχέση με την θρησκοληψία, και τις ακρότητες, αλλά θεραπεύει τον άρρωστο ψυχικά ( και πιθανόν υγιέστατο σωματικά ) συνάνθρωπο μας.. 

(«Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» Μητροπολίτου Ναυπάκτου.. Κεφάλαιο Γ’) 

Η απελπισία, μην ξεχνάτε, είναι ένα από τά αίτια τού ψυχολογικού προβλήματος.Η δύναμη τής ελπίδας (στο Θεό) είναι θαυματουργική καί σωτήρια. Είναι παρηγοριά , ενίσχυση  καί  θεραπεία. Χωρίς αυτήν θά φτάναμε στήν απόγνωση καί στό χάος. Είναι η πυξίδα η οποία κατευθύνει τήν πορεία τής ζωής μας. Είναι ο πιό πιστός φίλος καί συμπαραστάτης τού ανθρώπου. Χωρίς τήν ελπίδα αυτή, ο άνθρωπος νεκρώνεται. Οί άνθρωποι τού κόσμου τούτου ,είναι θύματα τού ένστικτου τού θανάτου όπως τό εκλαμβάνει ο Φρόϋντ, ο πιστός απαλλάχθηκε από αυτό διά τού Λόγου (βεβαιώνει ο Απ. Παύλος … Καί απαλλάξει (ο Χριστός) αυτούς (τούς πιστούς του) όσοι φόβω θανάτου διά παντός τού ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας) Διά τούτο, εκεί πού τελειώνει η ψυχανάλυση, αρχίζει η Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η οποία ατυχώς..δέν λειτουργεί στους αδιάφορους, αλλα μόνον στους πιστους.
Κυρια αίτια τών ψυχολογικών προβλημάτων είναι η 
φιλαυτία ( η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας ), που δημιουργεί εκνευρισμό, καχυποψία, καί λογισμούς (έμμονες ιδέες) Έχοντας τήν ελπίδα μου στόν Θεό, γίνομαι φίλος τού εαυτού μου, οι επιλογές μου δέν στρέφονται εναντίον μου (ένστικτο τού θανάτου) δέν αντιμάχομαι τόν ¨αδερφό¨ μου καί δέν τόν κατηγορώ γιά τά δικά μου λάθη, γιά τά οποία πρέπει νά μετανοήσω καί ν αλλάξω άμεσα τήν συμπεριφορά μου. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ενας αρχαίος μύθος αναφέρει: Αφού οι ¨θεοί¨ δημιούργησαν τον κόσμο, φοβήθηκαν ότι ίσως κάποτε ο Ανθρωπος τους επισκιάσει … Θέλησαν λοιπόν να κρύψουν κάπου το μυστικό της Αθανασίας, ώστε ο άνθρωπος να μην το βρει ποτέ και να παραμείνει θνητός και αδύναμος … Ακούστηκαν πολλές απόψεις Η πιο σοφή ήταν να το κρύψουν μέσα στην καρδιά του ,γιατί εκεί δεν θα σκεπτόταν να ψάξει ποτε … Ετσι και έγινε. Εκτοτε ο Ανθρωπος αναζητα το κλειδί της αθανασίας οπουδήποτε αλλού εκτός από μέσα του ….. 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Επιμύθιον..

H ορθόδοξη συγχρονικότητα συντελείται όταν ο ( άρρωστος) άνθρωπος κατορθώσει ,με βοήθεια,  να βρεί αυτό το κλειδί .Οταν το ανακαλύψει …τί θα μπορούσαν να του κάνουν τα (απασφαλισμένα ) ογκογονίδια .

Υ.Γ. Το κείμενο δεν είναι εύκολο ούτε απλό.Απευθύνεται σ όσους βρίσκονται στο μεταίχμιο της απόφασης του ¨συνιέναι¨ό,τι με πίστη ακούν ( ή δια βάζουν)..οι λοιποί …Χαιρετε.

.

ΑΡΑΓΕ ΖΟΥΜΕ..Ή ΜΗΠΩΣ ΑΠΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ..

alt

Ο μέσος άνθρωπος, δηλαδη ολοι μας..δεν έχουμε.. επίγνωση του γεγονότος του δωρου της Ζωης..κι απλα την..καταστρεφουμε ανεμελα …Πασχιζουμε  το συμφέρον μας,κι αδιαφορουμε για οτιδήποτε άλλο.Εάν ο γειτονας μου δεν είναι καλά, αργά η γρήγορα..δεν θα είμαι κι εγώ καλά.

alt

Υιοθετήσαμε Αξίες όπως η επιτυχία, ο πλούτος  η προβολή. Ο ¨ανθρωπος¨όμως χωρίς σχέσεις δεν μπορεί να ζήσει. Ο καθένας ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει για τον εαυτό του υλικά πράγματα..Τα υλικά πράγματα είναι ευλογία..όταν τα βλέπεις σαν ευκαιρία..προσφορας … Στην κοινωνική κρίση , που ζουμε … αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που είχαμε τα χάσαμε, πάει και τελείωσε.. μερικοί πιστεύουν ότι θα υπάρξει τρόπος να τα ξαναπάρουν πίσω γελιούνται.Οι οποιες ιδεολογίες έχουν προσφέρει κακές υπηρεσίες στον σύγχρονο άνθρωπο..Δεν υπάρχει πιο εκστατικό πράγμα απ το να μοιράζεται κάποιος τα πιο βαθιά πράγματα που συμβαίνουν μέσα του και ίσως ακόμα και την κατάντια του.

alt

Οι..Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν χωρίς να αντιληφθούν τι είναι η ζωή.Είναι αραγε συμφορά να μου περιορίσουν  την σύνταξη κατά 300 ευρώ και δεν είναι το ότι.. γίναμε θηρία; Ο θάνατός σου η ζωή μου να είναι η κυρίαρχη στάση ζωής; Τα πάντα πουλιόνταν,κι αγοραζονταν.. αυτό ήταν καταστροφή … κι όχι η μείωση της σύνταξης. Χωρίς τον άλλο δεν υπάρχουμε, είμαστε μισοί. ο καπάτσος κι ο έξυπνος βρίσκει ένα τρόπο να μην κάνει τίποτα και να τα έχει όλα.Λένε μερικοί ότι.. πεινάνε, αλλά τι σημαίνει πεινάω;  

alt

Με 3 ευρώ, ένας άνθρωπος ( νοικοκυρης, και με πίστη στον εαυτο του) μπορεί να φτιάξει ένα..φαγητό για μια οικογενεια.. Με τα ιδια λεφτα, τρως μια τυροπιτα..κι ένα καφε.. Αρα εξαρταται από σενα τι θα επιλέξεις..Αν σήμερα …¨ απλώσει κάποιος το χέρι του¨σ ένα πεζοδρόμιο θα μαζέψει σε μια ώρα.. ένα δεκάρικο σίγουρα..Υπάρχει Η Δυνατότητα Να Μην Κάνεις Τίποτα και να ζήσεις μια ζωή χαρισάμενη.Καιρος να μαθουμε τι σημαινει..προπονηση..

alt

Προ-πονώ..Σημαίνει ότι πονάω ..προηγουμένως …ότι προετοιμάζομαι για τον.. πόνο που θα έρθει .Το κίνητρο για την δημιουργία.. είναι η ανάγκη..Λένε Ορισμένοι Γονείς ..Μην Λείψει Τίποτα Στα Παιδιά Μου..και τους δίνουν χαρτζιλίκι ..διπλάσιο απ το βασικό μισθό..άρα γιατί, αυτός ο άνθρωπος, να πάει να δουλέψει.Πόσοι νέοι άνθρωποι πραγματικά, δεν θέλουν να δουλέψουν,δεν είναι ένας δύο.Λένε δεν βρίσκουν δουλειά..Και  εννοούν, ότι δεν βρίσκω μια θέση στο δημόσιο..να κάθομαι και να πληρώνομαι, αυτό έχουν μάθει.Διότι Ο Άνθρωπος Που Δεν Προσφέρει, δεν δημιουργεί, που δεν αισθάνεται ότι είναι χρήσιμος σε κάποιον και σε κάτι, αυτός ο άνθρωπος έχει μηδενική αυτοπεποίθηση και πέφτει σε κατάθλιψη....

alt

Το να βρεις δουλειά είναι …δουλειά και τι σημαίνει αυτό; Ότι ξυπνάς στις … 7 το πρωί  και παίρνεις τους δρόμους και γυρίζεις στις 4 το απόγευμα,τότε θα βρεις δουλειά.Από την άλλη, όταν είσαι άνεργος … δεν βάζεις όρους,Οποιαδήποτε Εργασία Θα Την Κάνεις.Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χτυπούν μια πόρτα και λένε ό,τι χρειαστείτε, οποιαδήποτε στιγμή να σας βοηθήσω, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θέλει, δουλεύει. ο βαθμός στον οποίο (η μέση ελληνική οικογένεια) ευνουχίζει τα παιδιά της είναι τεράστιος κι αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφορά στην ελληνική κοινωνία.

alt

Η ¨ελληνική οικογένεια¨ είναι φυτώριο ψυχοπαθολογίας  Ευνουχίζει Συγκλονιστικά Τους Νέους Ανθρώπους. Βλέπετε οργισμένους νέους (που κινούνται από ιδεολογικές αντιλήψεις),κατά βάθος είναι άνθρωποι που είναι οργισμένοι με τους γονείς τους. Οι θρησκευομενοι τωρα.. δεν αφήνουν τα παιδιά τους..να θυμώσουν μαζί τους, χρησιμοποιούν … τον θεό για να..καταπιέσουν την μοναδικότητα του παιδιού.Το παιδί στην ουσία ¨υιοθετεί¨τις ¨βρώμικες αξίες¨ των γονέων.Τι του πουλάνε τόσα χρόνια;Το μικρό παιδί τι αποκομίζει από αυτό;ότι ο κόσμος, εκεί έξω, είναι ζούγκλα..κι όταν έρθει η στιγμή να βγει από την ¨κοιλιά της μάνας του ψυχολογικά¨,πως να βγει και που να πάει.έχει πανικό και οργή για τους ανθρώπους που τον ευνούχισαν.… ...  

alt

Κανεις δεν …αναρωτιεται γιατί ο Χριστός, δεν ασχολήθηκε .. ούτε με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ούτε με τον Ηρώδη, αλλά είπε ότι ¨εχθρός¨ του ανθρώπου είναι οι οικιακοί αυτού. Αυτό Που Σώζει Είναι Η Εκκλησία,που είναι …τρόπος ύπαρξης..οι πολλοί έρχονται και γίνονται Σώμα Χριστού. Σ αυτό (το Σώμα Χριστού) μοιραζόμαστε Ότι Είμαστε Κι Ό,τι Έχουμε. Στην Εξομολόγηση … πηγαίνουμε με κάποια αισθήματα ενοχής για μια συγκεκριμένη πράξη.. αυτό δεν είναι μετάνοια.  (Που  σημαίνει, αλλαγή τρόπου ζωής …) όχι ν απαλλαγείς από την.. ενοχή γιατί το έκανες και πώς το έκανες. Είμαστε μια  κοινωνια ορθοδοξη βασικα.. ( 90%  ορθόδοξοι), και ταυτοχρονα ..μια εγωιστική κοινωνία Ασχολούνται οι¨θρησκευομενοι¨Χριστιανοί με διάφορα όπως το αν έφαγες λάδι την Παρασκευή.. και αγνοουν την πεμπτουσία της χριστιανικής διδασκαλίας..¨ο έχων δύο χιτώνες, να δίνει τον ένα¨ποιος σήμερα το κάνει αυτό; Η πίστη είναι βίωμα δεν είναι λόγια.Ο άνθρωπος που πιστεύει..έχει μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό..και δεν χρειάζεται να πει τίποτα..αυτή την προσωπική σχέση, την ακτινοβολεί..Αυτός που προσπαθεί να .αποδείξει ότι πιστεύει..είναι αυτός που δεν.. πιστεύει και προσπαθεί να.. παραπλανήσει και τον εαυτό του.Ο ¨άπιστος¨ Θωμάς..δεν είναι παράδειγμα προς αποφυγήν αλλά προς.. μίμηση, αυτό είναι πίστη,τα άλλα είναι απάτη είτε με επίγνωση (άρα παλιανθρωπιά),είτε χωρίς επίγνωση (άρα νεύρωση).Η πίστη δεν έχει να κάνει με την λογική,είναι μια άλλη διάσταση της ύπαρξης.Το Συναίσθημα είναι πέρα της λογικής,

alt

Η ύπαρξη  ¨θρησκειών¨ είναι η απάντηση του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει τον φόβο του θανάτου..οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις θρησκείες μ αυτό τον τρόπο …κι είναι αρκετές φορές ,που αυτό που αποκαλούμε θρησκεία..είναι παραφροσύνη κι εκμετάλλευση..Πνευματική Ζωή Είναι Τροπος Υπαρξης..όχι ιδεολογία που διάβασα..μαθημα που εμαθα να λεω..η ζωή είναι ένα μυστήριο που δεν εξηγείται.. με τη λογική.Η αιωνιότητα δεν είναι τόπος ή χρόνος αλλά τρόπος. Η φύση της αμαρτίας είναι..Οποιαδήποτε αυτοκαταστροφική ενέργεια του ανθρώπου..Κάτι με το οποίο ο άνθρωπος.. στρέφεται εναντίον του..κι όχι κατά του Θεού. 

Ο Θεός δεν ¨προσβάλλεται¨ ο,τι και να του  πεις..Κολοσσιαίο σφαλμα των θρησκειων.. προς την ανθρωπότητα..Να Παρουσιάζουν  την αμαρτία.. ως προσβολή του θεού.Τελικα Το Κακο Που Με Καθοριζει είναι το κακό που κάνω εγώ στον εαυτό μου.

alt

Οχι, το κακό που μου κάνουν οι άλλοι …αλλα αυτό που κάνω Εγώ Στους Άλλους Οι  σωστές επιλογές , καθορίζουν την ποιοτητα  της ζωής μας.

Η  μεγαλύτερη μάστιγα στην εποχή μας είναι η κατάθλιψη..Σκεφθειτε το λιγο..Δεν εχει κανεις διαφορετικη αποψη σ αυτό …

alt

Η κατάθλιψη παρουσιάζεται , κατά κανονα, στην μέση ηλικία.. γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να (από) δεχτεί ότι δεν είναι.. όμορφος.. δεν δέχεται ότι γερασε..Λενε το κολλαγονο φταιει..Σιγουρα κι αυτό, όχι όμως μονο αυτο (δεν υποπτεύεται..αρνειται να δεχτει πως οι ρυτίδες είναι μια άλλη ομορφιά).Ο χρόνος είναι ο καλύτερος δάσκαλος..αλλά δυστυχώς..στο τελος σκοτώνει όλους τους μαθητές του.

Συμπερασμα.. 

Οσο έχουμε χρόνο ( θεωρητικα πάντα, δεδομενου ότι το επισφαλές της υγειας μας νανουριζει εκμαυλιστκα..) Εχουμε μια.. μοναδικη η ευκαιρια να μαθουμε …τι γίνεται μετα..και να προετοιμαστουμε..Χαιρετε.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ…ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ..

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπάλα=Ολυμπιακός.

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπάλα=Ολυμπιακός.

Το κειμενο ειναι παλιο…μετραει πεντε χρονια πισω..Αντικειμενο το ποδοσφαιρο..Μαγικη λεξη….Μπάλλα=Ολυμπιακός…και έπαζε σήμερα το βράδυ στις 22.00..Ομως για…προθέρμανση, σε λίγο θα είχε…Μπαρτσελόνα..

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπάλα=Ολυμπιακός.

Τί είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να ¨πάσχουν¨ για το ποδόσφαιρο..Είναι Τα Πανίσχυρα Γονίδια, Φίλοι Μου.Ενας απ τους καλύτερους δασκάλους του Παν/μιου μας έλεγε το 1973..Κύριοι, τα γονίδια μας είναι οι απόλυτοι δυνάστες μας..Είναι κάτι σαν την…¨Εθνική μας Κυβέρνηση¨, μόνο που αυτά…δεν έχουν ημερομηνία λήξης.. ( Ηταν και κρυφο-αντιστασιακός ο καθηγητής..) Δεν αλλάζουν απο καταβολής της δημιουργίας, όπως κι αν αυτή προέκυψε..( Προσωπικά Πιστεύω, Είπε Ο Καθηγητής, Οτι Έχουμε Δύο Δημιουργίες. Μία Δια Του Λόγου…Είπεν ο Θεός.. Και Έγινε Ο Άνθρωπος, Άρσεν Και Θήλυ, Και Μία Εκ Προϋπαρχούσης Ύλης…Δηλαδή Πήρε , Μεταφορικά, Χώμα Και Δημιουργησε Τον Αδάμ, Φυσώντας Του Πνοή Ζωής, Της Δικής Του Ζωής…Σημειωση : Ο Καθηγητης , ανηκε ιδεολογικα στη¨Ζωη¨) Τα γονίδια μας είναι αυτά που είχαμε πριν απο εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, με μία διαφορά..Ο Αδάμ..δεν γεννήθηκε κυνηγός, όπως ας πούμε ο Νώδ, ο ¨πεθερός¨ του Κάϊν, που έπρεπε να..κυνηγήσει για να τραφεί..

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπάλα=Ολυμπιακός.

Ετσι λοιπόν  ο πρωτόγονος άνθρωπος, έπρεπε να κυνηγήσει για να βρεί κρέας να τραφεί..και το κυνήγι ταυτίσθηκε με την επιβίωσή του..Οποιος ήταν αδύνατος και ¨κακός κυνηγός¨…δεν επιβίωνε, αντίθετα ο… καλός ¨κυνηγός¨, σήμερα αμείβεται με εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα αφορολόγητα…Νομίζω οτι δεν χρειάζεται να φλυαρήσω παραπάνω για να σας πείσω για ποιό λόγο ο Λευτέρης, ο Γιάννης, ο Μάκης κλπ δεν μπορούν να αντισταθούν στο άκουσμα της σφυρίχτρας του διαιτητή..Σωστά μαντεύσατε. Τα γονίδια του προγόνου τους..Γι αυτό μην κρατάτε κακία σ αυτούς που υποφέρουν στη θέα της μπάλλας, και μην νομίζετε πως επειδή σε σας δεν αρέσει το ποδοσφαιρο, είστε θεραπευμένοι απ την ανίατη νόσο του…κυνηγού…Σκεφθείτε με τί..λύσσα τρέχετε με.. το καροτσάκι στο Super Market…για να βρείτε την ευκαιρία…Ή τις προσπάθειες να φτάσετε το τελευταίο πακέτο καφέ στο ύψος του ραφιού, που έχει έκπτωση 35%…Αρα την επόμενη φορά που θα είσθε έτοιμοι να ρίξετε το ανάθεμα στον παθιασμένο με την μπάλλα σύζυγο, κάνετε αυτοκριτική, κι αφήσετε τον Λουκιανό να σας μιλήσει μελωδικά για το μάτς που…αρχίζει..

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπάλα=Ολυμπιακός.

Επιστολή ενός νεαρού ισπανού  προς τον πατέρα του ..(άρρωστο κυνηγό, που λέγαμε..)

«Αγαπημένε μου πατέρα..Δεν ξέρω πώς να στο πω. Σίγουρα πιστεύεις ότι το κάνεις για το καλό μου, αλλά δεν μπορώ να μην αισθάνομαι άσχημα, να μην αισθάνομαι παράξενα...Μου έκανες δώρο μια μπάλα, ενώ καλά καλά δεν είχα αρχίσει να περπατάω. Ακόμα δεν είχα ξεκινήσει το σχολείο και με έγραψες στην ομάδα. Μου αρέσει να προπονούμαι μέσα στην εβδομάδα, να κάνω πλάκες με τους φίλους μου και να παίζω τις Κυριακές, όπως κάνουν οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.Αλλά όταν έρχεσαι στο γήπεδο δεν ξέρω … δεν είναι όπως πρώτα. Πλέον δε με χειροκροτείς όταν τελειώνει ο αγώνας, ούτε μου παίρνεις ένα χυμό και ένα σάντουιτς.Πηγαίνεις στην κερκίδα και σκέφτεσαι ότι.. όλοι είναι εχθροί.. Βρίζεις τους διαιτητές, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, τους γονείς …Γιατί άλλαξες καλέ μου πατέρα; Νομίζω ότι υποφέρεις και.. δεν καταλαβαίνω το λόγο.Μου επαναλαμβάνεις ότι είμαι ο καλύτερος, ότι οι υπόλοιποι δεν αξίζουν τίποτα μπροστά μου, και όποιος έχει αντίθετη γνώμη κάνει λάθος, και ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νίκη.Αυτός ο προπονητής που λες ότι είναι ανίκανος, είναι.. φίλος μου, είναι αυτός που μου.. Μαθαίνει Να Διασκεδάζω Παίζοντας.Το παιδί που μπήκε την περασμένη εβδομάδα στη θέση μου, θυμάσαι; Ναι, αυτός που κριτίκαρες όλο το παιχνίδι, γιατί όπως λες, δεν κάνει ούτε για να μου κουβαλάει τη τσάντα. Αυτό το παιδί είναι στην τάξη μου.Όταν τον είδα τη Δευτέρα ντράπηκα.Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.Κάποιες φορές πιστεύω ότι Δεν Έχω Την Ποιότητα Που Χρειάζεται Για Να Γίνω Επαγγελματίας Να Κερδίσω Εκατομμύρια, Όπως Ονειρεύεσαι.Με καταπιέζεις.Έχω σκεφτεί ακόμα και να τα παρατήσω.Αλλά μου αρέσει τόσο το ποδόσφαιρο …

alt

Μπαμπά σε παρακαλώ,μη με αναγκάσεις να σου πω ότι Δεν Θέλω Να Έρχεσαι Να Με Βλέπεις Να Παίζω Ποδόσφαιρο» 

*Ο Paco Merino είναι δημοσιογράφος και διευθυντής αθλητικού τμήματος στην εφημερίδα DIADE CORDOBA.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ..ΜΠΟΡΕΙ ΕΣΕΙΣ..ΜΠΟΡΕΙ ΕΓΩ..

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα θλιμμένοι,

 

Αποτέλεσμα εικόνας για απογοητευμένοι

 

Υπάρχουν άνθρωποι.. που είναι πάντα θλιμμένοι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι …Υπάρχουν άνθρωποι.. που ασυνείδητα διακατέχονται από την πεποίθηση ότι τίποτα δεν έχει νόημα στην ζωή τους.Υπάρχουν άνθρωποι.. που Αναζητούν διεξόδους και όταν δεν τα καταφέρνουν, σε βάθος χρόνου απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν φταίνε οι διέξοδοι, αλλά οι υπερμετρες προσδοκίες τους.Υπάρχουν άνθρωποι.. που επιτρέπουν να τους κλέβουν  την χαρά και την αγάπη της κάθε στιγμής …Υπάρχουν άνθρωποι.. που..Γκρινιάζουν για όσα δεν καταφέρνουν, για όσα είναι οι άλλοι…κι όχι οι ιδιοι..Υπάρχουν άνθρωποι.. που..Γυρνάνε γύρω από μια ματαιότητα και δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα…Υπάρχουν άνθρωποι.. που πιστευουν ότι είναι ¨Ζωντανοί¨ενώ είναι από χρονια νεκροι ( και που απλα ακομα περπατουν..μεχρι να παψουν να υπαρχουν). …Υπάρχουν άνθρωποι..που Ψάχνουν να βρουν ένα σκοπό, μα αυτός δεν βρίσκεται σχεδόν ποτέ … Και αν βρεθεί δεν καταφέρουν να τον διατηρήσουν σε βάθος χρόνου.Υπάρχουν άνθρωποι.. που..Προσπαθούν να γεμίσουν την ζωή τους με ¨παρέες και συναναστροφές¨, που όμως αδυνατουν να τους δημιουργησουν  την αίσθηση του Αιώνιου.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα θλιμμένοι,

Υπάρχουν άνθρωποι..που ..Τρομάζουν εύκολα … γι αυτό και επικρίνουν ακόμα ευκολότερα … μετά Απομονώνονται …και  Δεν επιτρέπουν στον Εαυτό τους να φωτίσει τα σκοτάδια τους … Υπάρχουν άνθρωποι.. που ..Παραιτούνται ευκολότερα από όσο είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν, γιατί δεν ξέρουν για ποιο πράγμα αξίζει κανείς να πολεμήσει, όταν όλα γύρω τους έχουν ματαιωθεί … Ετσι, απλά περιμένουν να αλλάξει η ζωή τους …

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα θλιμμένοι,

Ο μεσος άνθρωπος θέλει την ¨αλλαγή¨, αρκεί να μην αλλάξει ο ίδιος … Κι όμως.. είναι τόσα λίγα, αυτά που προκαλούν πραγματική θλίψη … Όλα τα άλλα δεν είναι παρα ο πληγωμένος εγωισμός και έλλειψη της απλης πιστης Πίστης στο Θεο. … Υπάρχουν άνθρωποι..που λένε, ότι είναι αιχμάλωτοι του μυαλού τους. Και ενώ Ο Εαυτός τους  έχει Αγάπη για το Κόσμο, από τον οποίο τον κρατάει σε απόσταση ένα «εγώ» που βιώνει απόγνωση, ζώντας μέσα σε έναν απελπισμένο προγραμματισμό.Υπάρχουν άνθρωποι..που απλα υπαρχουν..μεχρι να κλεισουν τον¨κυκλο¨τους..Μετα ο Αδης..κι εκει δεν υπαρχει μετανοια..Αρα..

Απαξ δει τω ανθρωπω αποθανειν ,μετα δε ταυτα ¨κρισις

Αποτέλεσμα εικόνας για Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάντα θλιμμένοι,

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ..

alt

 

 

Σχετική εικόνα

 

Ο Ισπανός ψυχολόγος και ψυχίατρος Ενρίκε Ρόχας.αναφέρει πως ¨όσοι νιώθουν ότι αποτελούν  αντικείμενο του φθόνου συναδέλφων, συμμαθητών,  γειτόνων, φίλων, ακόμα και συγγενών..¨   πρέπει να ξέρουν πως το πιο σημαντικό είναι να προφυλάσσονται..να μην εκτίθενται σε καταστάσεις που προκαλούν και οξύνουν αυτό το συναίσθημα.. Για το τόσο ανθρώπινο ελάττωμα (;) του φθόνου.. 

 

 

alt

 

Μια παραδοσιακή ιστορία, οπως θα λεγαμμε ενας μυθος, αναφέρει πως  μια φορά.ένα φίδι άρχισε να κυνηγάει μια πυγολαμπίδα.. Ύστερα από τρεις μέρες αδιάκοπης καταδίωξης,  χωρίς δυνάμεις πια, η πυγολαμπίδα σταμάτησε και μίλησε στο φίδι…  

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ένα φίδι άρχισε να κυνηγάει μια πυγολαμπίδα.

– Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση;

– Δε συνηθίζω ν’ ακούω τα θηράματά μου, αλλά μια που θα σε καταβροχθίσω, μπορείς να ρωτήσεις.

– Ανήκω στην τροφική σου αλυσίδα;

– Όχι.– Σου έκανα κανένα κακό;

– Όχι.-Τότε γιατί θέλεις να με σκοτώσεις;Αφού σκέφτηκε λίγο, το φίδι απάντησε:

– Επειδή δεν αντέχω να σε βλέπω να.. λάμπεις.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΣΜΑΣΕΡ ΕΙΚΟΝΕς

 

Κατι παρομοιο, συμβαινει καθημερινα στη ζωη μας..Δεν αντεχουμε να βλεπουμε τον αλλον , να κανει, να λεει, να βιωνει το σωστο ( κατι που εμεις δεν δεχομαστε, ή δεν καταλαβαινουμε..), και γι αυτο τον απορρίπτουμε..τον διωκουμε, και αν μπορουμε τον…εξαφανιζουμε..

Χαιρετε

Αρέσει σε %d bloggers: