RSS Feed

Monthly Archives: Νοέμβριος 2019

ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ..

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολιτης Ναυπακτου

 

 

Η αιώνια ζωή δεν είναι στάση, αλλά μια διαρκής κίνηση, γι’ αυτό οι άγιοι συνεχώς θα γίνονται χωρητικότεροι στην μέθεξη της ακτίστου δόξης του Θεού. Αυτή είναι μια αλήθεια πού τονίζεται στην βιβλικοπατερική Παράδοση.

Η θεολογική υποδομή της αλήθειας αυτής φαίνεται σε δύο σημεία.

Πρώτον, ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού.

Η φράση ¨καθ’ ομοίωσιν¨ δείχνει την κίνηση, την φορά προς τον Θεό. Και, φυσικά, αυτό υπονοεί ότι δεν θα υπάρχει τέλος της τελειώσεως, γιατί αυτό θα σήμαινε τελεία και πλήρη ομοίωση με τον Χριστό.

Δεύτερον, πού συνδέεται με το προηγούμενο, η σχέση με την διαφορά μεταξύ ακτίστου και κτιστού.

Το κτιστό ποτέ δεν μπορεί να γίνει άκτιστο. Κινείται μεν το κτιστό προς το άκτιστο, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει κατά φύσιν άκτιστο.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πάντοτε θα κινήται  και δεν θα υπάρχει τέλος και πέρας αυτής της κινήσεως.Οι άγιοι κατά την θεωρία του Θεού, καταλαβαίνουν πολύ καλά την κτιστότητα και την τρεπτότητα της φύσεώς τους. Και αυτό το αισθάνονται ως πτώση. Βέβαια, αυτό λέγεται από την άποψη ότι συγκρινόμενο το κτιστό προς το άκτιστο βλέπει την μηδαμινότητά του. Γι’ αυτό όσοι είδαν τον Θεό κατάλαβαν την φθαρτότητα, την θνητότητα και, όπως ο Αβραάμ, είπαν:

εγώ ειμί γη και σποδός.

Αυτή η διαρκής κίνηση και εξέλιξη φαίνεται σε πολλά αγιογραφικά χωρία. Ο ρηματικός τύπος του διαρκούς ενεστώτος πού χρησιμοποιείται σε πολλές φράσεις, όπως μετανοείτε, γρηγορείτε  δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια στάσιμη κατάσταση, αλλά για μια διαρκή εξέλιξη και από αυτήν ακόμη την ζωή.

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου υπάρχει προτροπή: και ο άγιος αγιασθήτω έτι. Αποκ. κβ’, 11.

Αυτό δεν συμβαίνει μόνον στην ζωή αυτή, αλλά θα συνεχισθεί και στην άλλη ζωή. Όποιος εισήλθε στο στάδιο της καθάρσεως και της μετανοίας, αυτός θα προχωρεί από αγιασμό σε αγιασμό και από Χάρη σε Χάρη. Όσο ο άνθρωπος θα ευφραίνεται από την θεωρία της δόξης του Θεού, τόσο και περισσότερο θα αυξάνεται η αναζήτησή της. Άλλωστε, αυτή είναι η πορεία της αρετής.

Η αρετή δεν έχει τέλος, γιατί αυτό θα σήμαινε έναν κορεσμό, και, φυσικά, κάθε κορεσμός δημιουργεί κόπο, κούραση.

 Εφ’ όσον οι αρετές είναι καρποί του Παναγίου Πνεύματος, και ποτέ δεν μπορούμε να φθάσουμε στην τελειότητα της ζωής του Χριστού, άρα, δεν υπάρχει όριο της αρετής.

Με αυτές τις προϋποθέσεις καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πέρας μετανοίας, γιατί αυτό θα σήμαινε κατά φύσιν ομοιότητα με τον Χριστό.

Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης υποστηρίζει ότι η αρετή δεν έχει τέλος. Η τελειότητα για όλα τα πράγματα πού μετρώνται με τις αισθήσεις διαλαμβάνεται μέσα σε ορισμένα όρια, και φυσικά μετρώνται με μια μονάδα μετρήσεως. Για τα μεγάλα όμως αγαθά, όπως την αρετή, δεν υπάρχει κανένα όριο.

Επί δε της αρετής έναν παρά του αποστόλου τελειότητος όρον εμάθομεν, το μη έχειν αυτήν όρον.

Η αρετή δεν έχει όριο, πέρας. Και το τονίζει αυτό, έχοντας υπ’ όψη του τον λόγο του Αποστόλου Παύλου:

ούχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διώκω δε ει και καταλάβω, εφ’ ω και κατελήφθην υπό του Ιησού Χριστού αδελφοί, εγώ εμαυτόν ούπω λογίζομαι κατειληφέναι, εν δε, τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονώμεν.

Ο Απόστολος Παύλος ενώ αισθάνεται ότι έχει καταληφθεί από τον Χριστό και ότι βρίσκεται στον δρόμο της τελειότητας, εν τούτοις αισθάνεται ότι δεν έχει φθάσει ακόμη.

Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, αναφερόμενος σε αυτό το αποστολικό χωρίο, λέγει ότι ο Απόστολος Παύλος τρέχοντας τον δρόμο της αρετής και επεκτεινόμενος προς τα εμπρός, δεν αισθανόταν ότι η πορεία του έληξε, γιατί δεν θεωρούσε ασφαλή την στάση του δρόμου.

Το τέλος της αρετής είναι η κακία, όπως το τέλος της ζωής είναι ο θάνατος.

Ο Θεός είναι το τέλειο αγαθό από την φύση του, πού δεν έχει καμμιά κακία. Γι’ αυτό η θεία φύση είναι αόριστη και απεράτωτη, δηλαδή δεν έχει πέρας.

Να ασκούμε την αρετή σημαίνει να μετέχουμε του Θεού. Όσοι λοιπόν, γνωρίζουν το κατά φύσιν καλό, έχουν την επιθυμία της μετουσίας του, αλλά επειδή το κατά φύσιν καλό δεν έχει όριο, πέρας, γι’ αυτό η επιθυμία του μετέχοντος δεν μετέχει στο αμάρτημα.

Επομένως, η αρετή έχει έναν όρο, το αόριστο, το ότι δεν έχει όριο.

Της δε αρετής εις ορός εστί, το αόριστον.

 

Αν αυτό γίνεται στην ζωή αυτή, σημαίνει ότι θα συνεχιστεί και στην άλλη ζωή ακόμη περισσότερο, τότε πού ο άνθρωπος θα αποκτήση και μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και αυτό θα αυξάνει την επιθυμία του εφέτου.

Γιατί, όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση. Και όσο μεγαλύτερη είναι η γνώση, τόσο αυξάνεται και η αγάπη, καθώς επίσης και η επιθυμία.

Ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος λέγει ότι η ενοίκηση της Αγίας Τριάδος μέσα στην καρδιά των τελείων, ¨γνωστώς και ευαισθήτως¨, δεν είναι πλήρωση του πόθου, αλλά αιτία σφοδρότερου και μεγαλυτέρου πόθου.

Η επίσκεψη αυτή του Θεού δεν αφήνει τον άνθρωπο να ηρεμήσει, αλλά τότε φλέγεται από φωτιά. Επειδή ο νους δεν μπορεί να βρει τέλος του ποθούμενου, και επειδή δεν μπορεί να δώση κανένα μέτρο στον πόθο και την αγάπη και βιάζεται να μεθέξη του ατελέστου, γι’ αυτό ατέλεστον αεί τον πόθον και απλήρωτον την αγάπην εν εαυτώ περιφέρει.

Έτσι, ο ορισμός της τελειότητας είναι να μην περιορίζεται σε μέτρα. Υπάρχει μια ακατάπαυστη και αυξανόμενη αγάπη και ένας διάπυρος πόθος προς τον Θεό. Κάθε στάση είναι κακία. Γι’ αυτό κατά τους Πατέρας η τελειότητα ορίζεται ως

η των τελείων ατέλεστος τελειότης.

Στην διδασκαλία των αγίων Πατέρων για την αιώνια ζωή και την μέθεξη της ακτίστου Χάριτος του Θεού γίνεται λόγος για διαρκή εξέλιξη.

Ο άγιος Μάξιμος κάνει αναφορά στην αεικίνητη στάση των εφιεμένων το εφετό. Κατά τον άγιο Μάξιμο η θέωση ταυτίζεται με την ομοίωση με τον Θεό και την μέθεξη του Θεού. Μιλώντας για την μέθεξη, την θεωρεί ως διηνεκή και διαρκή απόλαυση του εφετού. Εδώ γίνεται φανερό ότι μιλάει για διηνεκή απόλαυση, η οποία είναι αεικίνητη στάση. Χαρακτηριστικά γράφει:

Αεικίνητος δε στάσις περί το εφετόν των εφιεμένων έστιν η του εφετού διηνεκής τε και αδιάστατος απόλαυσις, απόλαυσις δε διηνεκής και αδιάστατος του εφετού, η των υπέρ φύσιν θειων καθέστηκε μέθεξις.

Σε όλη την διδασκαλία του αγίου Μαξίμου γίνεται φανερό ότι η πνευματική ζωή έχει μια διαρκή εξέλιξη και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για συνεχή άνοδο και αύξηση στην μέθεξη του αγαθού. Στα έργα του πολύ συχνά συναντούμε τους όρους

αεικίνητος στάσις και στάσιμος κίνησις.

Για να ερμηνεύσουμε όμως καλύτερα αυτήν την ουσιαστική του θέση, πρέπει να δούμε τα προβλήματα πού αντιμετώπιζε από την πλευρά της φιλοσοφίας. Γιατί, είναι γνωστόν ότι οι Πατέρες απήντησαν στα οντολογικά ερωτήματα των φιλοσόφων και έδωσαν σωστές απαντήσεις, προερχόμενες από την Αποκάλυψη του Θεού.

Ο Ωριγένης, ακολουθώντας εν πολλοίς τις θεωρίες του Πλάτωνα, υποστήριζε ότι η κίνηση προϋπήρχε της γενέσεως του κόσμου και ότι έπειτα από την γέννηση ακολουθεί η στάση.

Έλεγε ότι τα πνεύματα πού βρίσκονταν στον Θεό, αισθάνθηκαν κόρο, οπότε κινήθηκαν. Καρπός της κινήσεως ήταν η δημιουργία και η γένεση του κόσμου. Γι’ αυτό, το κακό είναι αιτία της δημιουργίας του κόσμου. Οπότε η σωτηρία του ανθρώπου είναι η επαναφορά της ψυχής στον Θεό, όπου θα υπάρξει η στάση. Έτσι το σχήμα είναι κίνηση, γ έ ν ε σ η , στάση.

Δηλαδή, πρώτα κινήθηκαν τα πνεύματα, έπειτα δημιουργήθηκε ο κόσμος και τέλος θα ακολουθήσει η στάση, όταν οι ψυχές, ελευθερωμένες από τα σώματα, θα αναπαυθούν στον Θεό.

Ο άγιος Μάξιμος, αντιμετωπίζοντας αυτήν την σειρά πού εξέθεσε ο Ωριγένης, ο οποίος εκινείτο μέσα σε πλατωνικές απόψεις για την δημιουργία και την σωτηρία του ανθρώπου, ενώ διατηρεί τους όρους κίνηση, γένεση, στάση, αλλάζει την σειρά και δίνει άλλο περιεχόμενο. Για τον άγιο Μάξιμο δεν προηγείται η κίνηση, αλλά η γένεση.

Ο κόσμος είναι θετικό δημιούργημα του Θεού.

Ο Θεός κατ’ αρχάς δημιούργησε τον κόσμο, μέσα στον οποίο έβαλε την κίνηση. Χωρίς την κίνηση δεν θα μπορούσαν τα κτίσματα να ανεβούν στον Θεό. Έτσι, η κίνηση είναι καρπός της δημιουργικής ενεργείας του Θεού, πού ετέθη στον κόσμο, και όχι αιτία της γενέσεως και πτώσεως του ανθρώπου  και του κόσμου. Κάθε κτιστό έχει από τον Θεό την δυνατότητα της κινήσεως, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε τελείωση. Γι’ αυτό, η κίνηση δεν είναι αιτία πτώσεως, αλλά τρόπος ανυψώσεως. Είναι φυσικό να μην υπάρχει πέρας της κινήσεως, γιατί το άκτιστο, ο Θεός, δεν έχει πέρας, αφού είναι άπειρος.

Ο άγιος Μάξιμος αντιμετώπισε το εξής πρόβλημα:Αφού η κίνηση είναι φυσικό γνώρισμα του κτιστού, τότε πώς θα επικρατήσει η στάση, δηλαδή πώς θα σταματήσει κάποτε αυτή η κίνηση; Ακριβώς σε απάντηση αυτού του ερωτήματος, ο άγιος Μάξιμος εισήγαγε τον όρο αεικίνητη στάση. Ο άνθρωπος θα παραμένει σε κοινωνία με τον Θεό, αλλά αυτή η στάση θα είναι μια διαρκής κίνηση. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί ποτέ το κτιστό να ομοιωθεί κατά πάντα με το άκτιστο, δεν μπορεί το πεπερασμένο να ταυτισθεί πλήρως με το άπειρο.Έτσι, ο άγιος Μάξιμος, αντικρούοντας την Ωριγενική αντίληψη, κίνηση – γένεση – στάση, κάνει λόγο για γένεση – κίνηση – στάση, καθώς επίσης ότι η στάση θα είναι αεικίνητη. Φυσικά, πέρα από αυτήν την αλλαγή των λέξεων άλλαξε και το περιεχόμενο. Γιατί ο άγιος Μάξιμος με τον όρο αεικίνητη στάση δεν εννοεί την αποδέσμευση της ψυχής από το σώμα και την παραμονή της στον Θεό, αλλά την αιώνια ύπαρξη όλου του ανθρώπου, πού αποτελείται από ψυχή και σώμα και την διαρκή τελείωση του. Η κτίση δεν μπορεί να κινηθεί προς την ανυπαρξία, προς το μη Ον, γιατί αυτό εμποδίζεται από την κυβερνητική ενέργεια του Θεού. Η φυσική, λοιπόν, κίνηση είναι προς το ζην εν Χριστώ προς την εκπλήρωση του λόγου της δημιουργίας της.Μέσα στα πλαίσια αυτά θεολογούν και όλοι οι άγιοι Πατέρες. Στην συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από δύο Πατέρες, πού αντιμετώπισαν το θέμα ότι στην άλλη ζωή θα υπάρξει μια διαρκής εξέλιξη για τους ανθρώπους πού θα μετέχουν της ακτίστου δόξης του Θεού.Ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης γράφει ότι στον μέλλοντα αιώνα οι άγιοι και οι άγγελοι ούτε θα μειωθούν στην έφεση των αγαθών, αλλά ούτε και θα παύσουν να προκόπτουν στην προσθήκη των χαρισμάτων. Ο μέλλων αιών δεν θα έχει ύφεση ή μείωση από την αρετή, και, φυσικά, δεν θα έχει στάση. Θα παρατεθεί το κείμενο για την κατοχύρωση αυτής της θέσεως:

Εν τω μέλλοντι αιώνι οι Άγγελοι και οι άγιοι, φασί, προκόπτοντες εν τη των χαρισμάτων προσθήκη ουδέποτε λήξουσιν, ή ενδώσουσι των αγαθών εφετώς έχοντες ύφεσιν γαρ ή μείωσιν από της αρετής επί κακίαν εκείνος ουκ έχει ο αιών.

Μια τέτοια θέση αναπτύσσει και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αντικρούοντας τον φιλόσοφο Βαρλαάμ. Ο Βαρλαάμ υποστήριζε ότι το να βρίσκεται ο άνθρωπος κατά την προσευχή υπέρ αίσθησιν, όπως αυτός το εννοούσε, είναι τελεώτατον δώρο του Θεού. Και γι’ αυτό η προσευχή πού γίνεται με άλγος, πόνο κ.λ.π. δεν ανήκει στα τελεώτατα δώρα του Θεού.

Ο  άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χρησιμοποιεί πολλά επιχειρήματα για να ανατρέψει αυτήν την θέση. Μεταξύ των άλλων λέγει ότι δεν υπάρχουν τελεώτατα δώρα του Θεού, δηλαδή απηρτισμένα και μη επιδεχόμενα αύξηση, γιατί είναι γνωστό και φανερό ότι οι άγιοι κατά τον μέλλοντα αιώνα θα προκόπτουν έπ’ άπειρον κατά την θεοπτία.

Η έφεση των επιτυγχανόντων δεν σταματά ποτέ, η Χάρη πού λαμβάνουν οι άγιοι είναι δυναμοποιός, αφού τους οδηγεί προς την μετάληψη των μεγαλυτέρων, ο δε Θεός, πού δίνει την Χάρη Του άφθονα, είναι άπειρος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ποιος τρόπος υπολείπεται μη ουχί προκόπτειν τους υιούς του μέλλοντος αιώνος κατ’ αυτήν έπ’ άπειρον, χάριν εκ χάριτος κομιζομένους και την ακάματον επιτερπώς ανιόντας άνοδον;. Όλα τα δώρα πού δίνει ο Θεός δεν είναι τελεώτατα, αφού το τελειότατο δεν δέχεται καμμιά προσθήκη.Έτσι, λοιπόν, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά θα υπάρχει διαρκής εξέλιξη στον μέλλοντα αιώνα. Η στάση ταυτίζεται με την κακία. Η διαρκής εξέλιξη γίνεται και από αυτήν την ζωή, θα συνεχισθεί και στην άλλη, για τους δικαίους. Μετέχοντας της θείας δόξης, θα αποκτούν μεγαλύτερη έφεση και υψηλότερο πόθο. Άλλωστε, ο εράσμιος Θεός είναι άπειρος και είναι αδύνατον να περικλυστεί από την κτιστή ανθρώπινη φύση, όση δύναμη και αν διαθέτη. Και επειδή ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βασίζεται και σε χωρίο του άγιου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, πρέπει να πούμε ότι ο θείος Διονύσιος στο σύγγραμμα του περί της ουρανίου Ιεραρχίας, οπού κάνει λόγο για τις τρεις τάξεις των αγγέλων, εκ των οποίων η πρώτη είναι η ανώτερη, πού βρίσκεται πλησιέστερη στον Θεό, η κατώτερη, πού βρίσκεται πλησίον των ανθρώπων, και η μεσαία τάξη πού δέχεται τις ελλάμψεις από την υψηλότερη, κάνει λόγο για την κάθαρση, τον φωτισμό και την τελείωση των αγγέλων, πού έχει σχέση με την χωρητικοτέρα έλλαμψη.Έτσι υπάρχει εξέλιξη στην θεοπτία και στις αγγελικές τάξεις, κατά τα διάφορα τάγματα τους.

Η πρώτη τάξη καθαίρεται και φωτίζεται και τελεσιουργείται πάσης μεν υφέοεως αμιγής, πρώτου δε φωτός πλήρης και πρωτοδότου γνώσεως και επιστήμης μέτοχος αποτελουμένη, της προτελείου τελεσιουργίας αναλόγως αύτη πληρουμένη. Και οι άγγελοι καθαρίζονται από την άγνοια με την γνώση των τελειοτέρων μυήσεων, πού δίνονται κατά τάξη. Η τελειότερη μύηση προσφέρει περισσότερη γνώση, και αυτή η γνώση λέγεται κάθαρση από την προηγούμενη άγνοια. Το ίδιο γίνεται και με τις άλλες τάξεις των αγγέλων.Πρέπει να προστεθεί ότι ο μέλλοντας αιώνας, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, λέγεται άληκτος, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ, όχι μόνον από την άποψη του χρόνου, αλλά και από την άποψη της προσθήκης των χαρισμάτων. Αναφερόμενος ο άγιος Γρηγόριος στην μεγάλη αξία της Παναγίας, αφού δι’ αυτής επεδήμησε στον κόσμο ο Χριστός, υπογραμμίζει και την άξια της Θεοτόκου κατά τον μέλλοντα αιώνα. Γιατί, κάθε πρόοδος στην φωτοφάνεια και στην αποκάλυψη των μυστηρίων και στην προσθήκη των χαρισμάτων, θα είναι Αχώρητη χωρίς την Θεοτόκο:

Εις τον εξής άληκτον αιώνα πάσα φωτοφανείας θείας πρόοδος και πάσα μυστηρίων θείων αποκάλυψις και πάσα πνευματικών ιδέα χαρισμάτων άπασιν αχώρητος χωρίς αυτής.Επομένως, είναι απόσταγμα της πατερικής σοφίας ότι στην μέλλουσα ζωή για τους δικαίους δεν θα υπάρχει στασιμότητα, αλλά διαρκής εξέλιξη, και αυτό θα γίνεται έπ’ άπειρον, αφού θα αυξάνεται ο πόθος του ανθρώπου από την μεγαλυτέρα γνώση του Θεού, και αφού δεν μπορεί να παύση να είναι κτιστός και να γίνει κατά φύσιν άκτιστος. Μπορεί να βιώσει το κατά Χάριν άκτιστο, όχι όμως το κατά φύσιν, πού ανήκει αποκλειστικά στον Θεό, πού είναι αυτοϋπαρξη και αυτοζωή.Φυσικά, αυτό θα συμβεί γι’ αυτούς οι οποίοι πριν πεθάνουν είχαν εισέλθει στο στάδιο της καθάρσεως και της μετανοίας.

Αν, δηλαδή,  μετανόησε, εξομολογήθηκε, αλλά δεν πρόφθασε να θεραπευθεί, να φωτισθεί ο νους του, αυτός, με την Χάρη του Θεού θα αυξάνεται στην θεία γνώση. Δεν το εννοούμε αυτό μέσα στα πλαίσια της λατινικής θεολογίας, συμφωνά με την οποία όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, αλλά δεν προφθάσει να κάνει τον κανόνα του, θα πέραση μέσα από το λεγόμενο καθαρτήριο πυρ. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνουμε λόγο για ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, αλλά για είσοδο στο στάδιο της καθάρσεως και μετανοίας, έστω και αν δεν έχει τελειώσει η θεραπεία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η θεία Χάρη θα βοηθήσει στην θεραπεία και μετά θάνατο, με την άποψη ότι οι μετανοήσαντες θα γίνουν χωρητικότεροι με την θεια Χάρη στην έλλαμψη και την μέθεξη της δόξης του Θεού.Αντίθετα, για όσους δεν μετανόησαν ούτε έδειξαν έμπρακτα την μετάνοια τους δεν θα υπάρχει εξέλιξη στο αγαθό και την αρετή. Δεν έχω εντοπίσει χωρία Πατέρων, πού δείχνουν ότι οι αμετανόητοι θα κινούνται προς βίωση μεγαλύτερης κακίας. Ξέρουμε, βέβαια, ότι όπως στον Παράδεισο, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, θα υπάρχουν διαβαθμίσεις, το ίδιο θα γίνεται και στην Κόλαση.Ο  Χριστός, αναφερόμενος στην πόλη εκείνη που θα εκδιώξει τους Αποστόλους, λέγει: αμήν λέγω υμίν ανεκτότερον έσται γη Σοδόμων και Γομόρρας εν ημέρα κρίσεως ή τη πόλει εκείνη 

Η λέξη ανεκτότερο δείχνει ότι θα υπάρχουν διαβαθμίσεις και στην Κόλαση.

Σαν συμπέρασμα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή, πού βιώνεται ή ως αιώνιος Παράδεισος, ή ως αιώνια Κόλαση.

Αυτό το αιώνιο πρέπει να μας προβληματίσει.

Τα μεταμορφωμένα σώματα όλων των ανθρώπων θα ζουν την αιώνια ζωή. Όλων τα σώματα θα αναστηθούν,  και των αμαρτωλών και των δικαίων.

Η ανάσταση των σωμάτων είναι ένα δώρο πού δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους με την ανάσταση του Χριστού. Μόνον πού οι δίκαιοι θα βιώσουν περισσότερο την ανάληψη, αφού θα αρπαγούν εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα (Α’ Θεσ. δ’, 17).

Με την Δευτέρα έλευση του Χριστού θα γίνει και η ανακαίνιση της κτίσεως από την φθορά. Η δε μέθεξη της Δόξης του Θεού για τους δικαίους θα είναι αυξανόμενη και διαρκής. Δεν θα υπάρχει στάσιμη κατάσταση, αλλά αεικίνητη στάση και στάσιμη κίνηση.Ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει την φθαρτότητα και την προσωρινότητα της ζωής αυτής και να αποβλέπει στην αιωνιότητα.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας τα αγιογραφικά χωρία παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου (Α’ Κορ. ζ’, 31) και

ο καιρός συνεσταλμένος εστί (Α’ Κορ. ζ’, 29), λέγει: Βραχύς ο βίος, εγγύς ο θάνατος, φθαρτός ο κόσμος ούτος, ο αεί μένων έτερος.

Η καταφρόνηση του παρόντος κόσμου, η ετοιμασία για τον μέλλοντα   κόσμο, η ζωή σύμφωνα με την πολιτεία του μέλλοντος αιώνος, όσο είναι δυνατόν, και η αποφυγή των βλαβερών του παρόντος κόσμου παραπέμπει ημάς προς εκείνον εν ασφαλεία.

Η σκέψη μας πρέπει να είναι στραμμένη στην αιώνια ζωή, γιατί

¨ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει¨ 

Οι επίγειοι άνθρωποι μπορεί να κυβερνώνται από καπιταλιστικά, σοσιαλιστικά, και μαρξιστικά συστήματα, αλλά των Χριστιανών το πολίτευμα είναι ουράνιο.

Σκοπός του ανθρώπου είναι η έφεση της αιωνίου ζωής και η μέθεξη της Βασιλείας του Θεού της οποίας ¨ουκ έσται τέλος¨. Ούτε θα υπάρχει τέλος της τελειώσεως αλλά η τελειότητα θα είναι ατέλεστη.

Μητροπολιτης Ναυπακτου
Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολιτης Ναυπακτου

 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ..

Αποτέλεσμα εικόνας για εκκλησιαστική ζω

 

 

 

 

Η εκκλησιαστική ζωή με την Ορθόδοξη θεολογία, δεν αποβλέπει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής του άλλου.

Δεν Έχει Σκοπό την άγρα οπαδών και αγοραστικού κοινού .

Δεν Ενδιαφέρεται για την κατάργηση της ελευθερίας του άλλου με τη χρησιμοποίηση έξυπνων τεχνασμάτων, κατάλληλου χώρου, χρόνου και τρόπου.

Δεν σκοπεύει στην εξωτερική ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά Αποβλέπει στη μεταμόρφωση των ανθρώπων.

Και αυτή η μεταμόρφωση δεν επιτυγχάνεται με συνθήματα,ωραίες εικόνες, ευφυολογήματα, εύστοχα μηνύματα,δυνατές σκέψεις, εκδρομές θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά Με Προσωπικό πολύτροπο αγώνα στον υπαρξιακό χώρο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για εκκλησιαστική ζω

 

Ο Daniel Boorstin χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα για να δείξη τη διαφορά μεταξύ πραγματικού και κατασκευασμένου, θα έλεγα μεταξύ 

προσώπου και ειδώλου. 

Ενας φίλος λέει σε μια μητέρα με θαυμασμό: Πω, πω  Τι όμορφο που είναι το μωρό σας. Και η μητέρα απαντά: Α αυτό δεν είναι τίποτε. 

Πού να δείτε τη φωτογραφία του.

Δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς Κληρικούς που ασχολούνται περισσότερο με την εικόνα, τη φωτογραφία, την είδηση, την επικοινωνιολογία, την εξωτερική δράση , και αφήνουν αβοήθητο τον άρρωστο και πονεμένο άνθρωπο.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για εκκλησιαστική ζω

 

 

Δεν μπορώ να κατανοήσω την ενασχόληση μερικών  Κληρικών με τον πυρετό των εξωτερικών δραστηριοτήτων, και την αγωνία της καθόδου ή ανόδου της δημοτικότητάς τους, που συνδέεται πολλές φορές με την έκπτωση της διακονίας μας, προκειμένου να αυξηθει η  δημοτικότητα. 

Δεν μπορώ να φαντασθώ τους Αποστόλους να ενδιαφέρωνται για εξωτερικές τουριστικές εκδηλώσεις, για ποσοστά δημοτικότητας.

Αν το έκαναν αυτό δεν θα ομολογούσαν τον Χριστό και δεν θα οδηγούνταν στο μαρτύριο. Γενικά, πρέπει να παρατηρηθή ότι η επικοινωνιολογία είναι καλή για τις κομματικές επιδιώξεις,την κίνηση της αγοράς, τη διακίνηση του εμπορίου, την αύξηση του τουρισμού.Όχι όμως για τη θεολογία και την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μπορώ να προσθέσω ότι η χρησιμοποίηση των αρχών και των μεθόδων της επικοινωνιολογίας για εκκλησιαστικά και θεολογικά ζητήματα, προκειμένου να προκληθούν εξωτερικές εντυπώσεις , δεν βοηθά τον σύγχρονο πονεμένο άνθρωπο.

Είναι ωσάν να προσελκύη κάποιος τον άρρωστο  Να Έλθη Σε Ένα Ωραιότατο Νοσοκομείο και έπειτα τον αφήνει αθεράπευτο  και  απογοητευμένο ή να τον προσελκύη στο νοσοκομείο και Αντί Για Γιατρούς Να Βρίσκη Ξενοδοχείο Με Ανάλογο Προσωπικό.

Αυτό θα σκορπούσε τέλεια απογοήτευση.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου 

ΒΗΜΑ.. 22/04/2007,

σ.σ. ακριβως, πριν 12 χρονια

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτης Ναυπάκτου

ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ..

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ινα αγαπατε αλλήλους.

 

17 ταυτα εντέλλομαι υμιν, ινα αγαπατε αλλήλους.

18 Ει ο κόσμος υμας μισει, γινώσκετε οτι εμε πρωτον υμων μεμίσηκεν.

19 ει εκ του κόσμου ητε, ο κόσμος αν το ιδιον εφίλει.οτι δε εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ’ εγω εξελεξάμην υμας εκ του κόσμου, δια τουτο μισει υμας ο κόσμος.

20 μνημονεύετε του λόγου ου εγω ειπον υμιν,Ουκ εστιν δουλος μείζων του κυρίου αυτου.Ει εμε εδίωξαν, και υμας διώξουσιν. ει τον λόγον μου ετήρησαν, και τον υμέτερον τηρήσουσιν.

21 αλλα ταυτα πάντα ποιήσουσιν εις υμας δια το ονομά μου, οτι ουκ οιδασιν τον πέμψαντά με.

22 ει μη ηλθον και ελάλησα αυτοις, αμαρτίαν ουκ ειχοσαν. νυν δε πρόφασιν ουκ εχουσιν περι της αμαρτίας αυτων.

23 ο εμε μισων και τον πατέρα μου μισει.

24 ει τα εργα μη εποίησα εν αυτοις α ουδεις αλλος εποίησεν, αμαρτίαν ουκ ειχοσαν. νυν δε και εωράκασιν και μεμισήκασιν και εμε και τον πατέρα μου.

25 αλλ ινα πληρωθη ο λόγος ο εν τω νόμω αυτων γεγραμμένος οτι Εμίσησάν με δωρεάν.

26 Οταν ελθη ο παράκλητος ον εγω πέμψω υμιν παρα του πατρός, το πνευμα της αληθείας ο παρα του πατρος εκπορεύεται, εκεινος μαρτυρήσει περι εμου.

27 και υμεις δε μαρτυρειτε, οτι απ’ αρχης μετ’ εμου εστε. (ιστ΄)Ταυτα λελάληκα υμιν ινα μη σκανδαλισθητε.  αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμας. αλλ ερχεται ωρα ινα πας ο αποκτείνας υμας δόξη λατρείαν προσφέρειν τω θεω.

 

 

 

 

Παρακολουθειστε με μεγαλη προσοχή το βίντεο που ακολουθεί. Ειναι μόλις 209 δευτερα.

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ινα αγαπατε αλλήλους.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ..ΚΙ ΟΜΩΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

This comes from 2 math teachers with a combined total of 70 yrs. experience.

It has an indisputable mathematical logic.

It also made me Laugh Out Loud.

This is a strictly …..  mathematical viewpoint… and it goes like this:

What Makes 100% ?

What does it mean to give MORE than 100%

Ever wonder about those people who say:

they are giving more than 100%?

We have all been to those meetings where someone wants you to give over 100%.

How about achieving 103%?

What makes up 100% in life?

Here’s a little mathematical formula that might help you answer these questions:

If the alpha characters:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA

re represented as the numbers:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για What Makes 100% ?

 

 

Then:

H-A-R-D-W-O-R-K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%And

K-N-O-W-L-E-D-G-E11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%But ,

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%And then, 

 B-U-L-L-S-H-I-T

2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%  AND,

look how far ¨ass kissing¨ willtake you

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G 1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%  

So, one can conclude with mathematical certainty,  that while

 Hard work and Knowledge will  get you close, and Attitude  will get you there, it’s the    Bullshit   and  Ass Kissing,  that will put you over the top.  

Now , you know why some people ,are where they are.

Χρειαζεται να προσθεσουμε τιποτα αλλο. Ολοι καταλαβαινουμε γιατι ο Γιανης πηρε τοσες χιλιαδες ψηφους, και το ¨Ποταμι¨αποφασισε να αυτοδιαλυθει..

Κατα τα αλλα η πανακριβη ¨Ολυμπια Οδος¨ εκλεισε σημερα λογω…κακοκαιριας…

Χαιρετε

 

Αποτέλεσμα εικόνας για What Makes 100% ?

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ…ΕΝΤΟΛΗ.

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολή του Πλουσιου Νεανισκου

 

 

Στη παραβολή του Πλουσιου Νεανισκου, εχουμε τρεις παρερμηνειες . 
Ο Χριστός του ειπε :
έτι έν σοι λείπει για να γίνεις τέλειος.
Της τελειότητος που υπεσχεθη ο Χριστός, εμείς δωσαμε  προαιρετικο χαρακτηρα, κι αυτο ειναι Λάθος, γιατί η τελειοτης ε ι ν α ι  εντολη  και,οπως ολες οι εντολες, υποχρεωτικη.
Δευτερη παρερμηνεια βρισκεται στο σκοπο για τον οποιο ζητησε απο τον πλουσιο να σκορπισει  την περιουσια του. 
Νομισαμε Οτι Ηθελε Να Βοηθησει Τους Φτωχους,ενω, στην πραγματικοτητα,ήθελε να ελευθερωσει τον ίδιο τον πλουσιο νέο απ τη δυναστεία της εμπιστοσύνης στον πλούτο .
Η Τριτη Και Χειροτερη , εγινε στο νοημα που εχει το τα αδυνατα παρα ανθρωποις δυνατα παρα τω θεω εστιν.
Θεωρήσαμε πως ειναι μεν αδυνατο να μπει πλουσιος στη Βασιλεια Του Θεου,αλλα ο Θεος τελικα το κανει δυνατο.
Ειπον δε οι ακουσαντες 
και τις δυναται σωθηναι αφου ολοι ειμαστε φιλοκτημονες ,ειτε εχουμε ειτε δεν εχουμε,και επομενως ολοι ειμαστε ,κατα το πνευμα και την προαιρεση , πλουσιοι.
Και Απαντησε Ο Χριστός οτι αυτο που ειναι  αδυνατο στον ανθρωπο, η χαρις του θεου το κανει δυνατο. Κάνει δηλαδή τον άνθρωπο, που αγαπάει το θεό και έρχεται προς αυτόν, να γίνει εραστής της  ταπεινωσης και της ακτημοσυνης, να βγάλει πρώτα από την καρδιά του την επιθυμια  Του Πλουτου, Της Δοξας Των Ανθρωπων Και Της Ηδονης, και να γινει τελικα και εξωτερικα  φτωχος και ετσι, οντας πτωχος τω πνευματι, να γινει απο τουτη ακομα τη ζωη μακαριος πολιτης της βασιλειας του θεου.
Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολή του Πλουσιου Νεανισκου
Μην ξεγελιεστε απο τα φαινομενα, μας ειπε.
Δεν ειναι ο πλουτος που δινει στον ανθρωπο τη  μακαριοτητα, α λ λ α   η  φτωχεια που τη θελει και την διαλεγει κανεις για το θεο. Στην καρδια που ειναι γεματη με ξυλοκερατα τουτου του κοσμου δεν υπαρχει χωρος για το θεο.
Οσο πιο φτωχοι γινετε ,απο τα αγαθα του κοσμου τουτου , απο αγαπη προς το θεο,τοσο πιο πλουσιοι  θα γινετε απ’ τα αγαθα που δεν φθειρονται   ,και που μονο αυτα κανουν τον ανθρωπο μακαριο. Και θα πλουτισετε απο  ευδαιμονια  και στην αλλη ζωη,αλλα και τωρα, σ αυτη τη ζωη θα γινετε πανευτυχεις κι αυτή την χαρα, κανείς δεν μπορεί να σας την στερήσει.
Γιατί ¨Όσον Τις Μετριωτερον Εχει Τον Βιον, Τοσουτον Υπαρχει Ευδαιμονεστερος¨
Ειπε  Ο Άγιος Αντωνιος, Που σκορπισε απο νεος ολη τουτην περιουσία ,κι εγινε παμπτωχος τω πνευματι.
Ετσι.Όσο Πιο Λιγα Έχει Κανεις,Τοσο Πιο Ευτυχισμενος Ειναι.
Συμπερασματικά
θα πρέπει να κατανοήσουμε οτι δεν φταίει κανείς άλλος,για την κατάστασή μας,όπως και δεν υπάρχουν συνωμοσίες παντού αλλά η πατρική αγάπη του Θεού Των Ρωμηων,που τους βοηθά να βγούν απ το απύθμενο τέλμα της αμετανοησίας .
Δυστυχώς είναι μέγα λάθος το Εγω Δεν Φταιω. 
Χαιρετε

ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ..ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ..

 

Αποτέλεσμα εικόνας για διαβήτη

 

 

Έχω διαβήτη. 

Πριν από δύο χρόνια, η μαμά μου πέθανε και εγώ ¨υιοθέτησα¨  τη γάτα της. Πριν μερικες μερες, ξύπνησα στις 3 το πρωί, ακουγοντας τη γατα, που καθόταν στα πόδια μου να νιαουριζει εντονα.

Ποτέ δεν την είχα ακούσει να νιαουρίζει πιο εντονα και επίμονα. Σηκώθηκα να δω τι συμβαίνει και ξαφνικά  ζαλιστηκα κι ένιωσα αδυναμια. 

Με μιας στο μυαλο μου ελαμψε:

υπογλυκαιμικο  επεισοδιο.

Άρπαξα τον μετρητή μου γλυκόζης ,για να ελέγξω το επίπεδο του σακχάρου μου.Είχε πέσει στο 53 .Το κανονικό ειναι 70-120.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για διαβήτηΣ ΓΑΤΑ

 

Στο νοσοκομείο, μου είπαν ότι αν η γατουλα δεν με είχε ξυπνήσει εκείνη την ώρα θα ειχα περασει στην αιωνιοτητα.

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αδεσποτο

 

 

 

Μια μερα,ενα αδέσποτο σκυλί με ακολούθησε από το μετρό σχεδόν μέχρι την πόρτα του σπιτιου μου. Ομολογω πως Είχα αρχίσει να νευριαζω.

Ξαφνικά, ένας άντρας πεταχτηκε μπροστά μου, μ ένα  μαχαίρι ζητωντας  μου είπε να του δώσω το πορτοφόλι μου. Πριν προλάβω να αντιδράσω  ο ¨αδεσποτος¨σκύλος του όρμηξε. Του έπεσε το μαχαίρι και τραπηκε σε φυγη.

Σωθηκα, χάρη σ εναν ¨αδέσποτο σκύλο¨κι ετσι επαψα να αναρωτιεμαι αν υπαρχουν ¨Αγγελοι¨ που μας προστατευουν Κι εχω την εντυπωση, πως

¨Α υ τ ο ι¨ μπορουν να μιλησουν και να κατευθυνουν  εναν¨αδεσποτο¨σκυλο..

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αυτιστικός

 

 

 

Πρόσφατα, πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο με βιβλία μεταχειρισμένα και αγόρασα ένα αντίγραφο του βιβλίου που μου είχαν κλέψει, όταν ήμουν παιδί. Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ, όταν ανακάλυψα, ότι ήταν το ίδιο βιβλίο που μου είχαν κλέψει.

Στην πρώτη σελίδα, ήταν γραμμένο το όνομά μου και η αφιέρωση του παππού μου, που μου είχε δώσει το βιβλίο. Η αφιέρωση έγραφε

Ελπίζω πραγματικά αυτό το βιβλίο να πέσει να ξαναπέσει στα χέρια σου μετά από πολλά χρόνια και να το ξαναδιαβάσεις.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ολες του κοσμου οι κυριακες  κοσμασερ

 

 

Μιλησαμε για τη συγχρονικοτητα. Δεν ξερω αν βοηθησα να γινει αντιληπτο το θεμα

Αν ναι , ριξτε μια ματια κι εδώ. 

https://ihthielaio.wordpress.com/2013/11/28/

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για λουλούδια

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο ΘΕΟΣ..

 

 

 

Η Κυβερνηση, υπεχωρησε τελικα στις πιεσεις μιας δήθεν προοδευτικής Αριστεράς,και δεν προχωρησε στην επαναφορά, μέσω Ποινικών Κωδίκων, του αδικήματος της βλασφημίας και της καθύβρισης των θείων. Προσωπικα πιστευω οτι καλα εκανε.

Δεν Χρειάζεται π ρ ο σ τ α σ ί α   ο Θεός από εμάς. Ζουμε, κι αφου ζουμε κάνουμε λάθη. Σημερα ζουμε εναν  τρόμο  της αμαρτίας. Μιας αμαρτίας  Που με τιποτα, δεν είναι προσβολή του Θεού  

Δεν μπορουμε  να  π ρ ο σ β ά λ ο υ μ ε  τον Θεό. Με την αμαρτία απλα α υ τ ο- καταστρεφομαστε  με το να απομακρυνομαστε απ την αγαπη.

Μεγάλη αμαρτία είναι η παράβαση των βασικών εντολών.Να μην αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον συνάνθρωπο. 

Η α λ α ζ ο ν ε ί α   από τη μια και ο εγω κεντρισμός από την άλλη. 

 

 

alt

 

 

 

Άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασιν τι ποιούσιν.

Δεν Χρειάζεται προστασία ο Θεός από εμάς.

Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου,

Ο πλούσιος απολάμβανε όλα τα αγαθά που του πρόσφεραν τα πλούτη του, ρούχα και φαγητά. 

Ο φτωχός Λάζαρος, μάζευε τα ψίχουλα που έπεφταν απ’ τα τραπέζια του πλούσιου. 

Ποιο ήταν τότε το μεγάλο αμάρτημα του πλούσιου   Δεν τον π ρ ό σ ε ξ ε  καν τον Λάζαρο

Ήταν τόσο απασχολημένος με τον εαυτό του,που δεν παρατήρησε τον συνάνθρωπό του Τα πραγματα είναι απλά Δικο μας το ζητημα πού θα στρεψουμε την προσοχη μας ωστε να κάνουμε παραδεισο  το   σημερα  που είναι η συνοψη της ζωής μας.  

Μ ο ν ο  το  σημερα.Χαιρετε

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: