RSS Feed

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ..ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ..ΚΙ ΕΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑ..

 

 

 

 

Ο Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από ένα χωριό της ευρύτερης περιοχής της Γαλαάδ που ονομαζόταν Θέσβη. Εζησε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ, κατά τον 9ο–10ο αιώνα π.Χ.. 

Ο Προφήτης Ηλίας, τρεφόμενος από ένα κοράκι, έφυγε με τα πόδια μέσα στην καυτή έρημο από το Κάρμηλο όρος, στο όρος Χωρήβ στη χερσόνησο του Σινά, πεζοπορώντας συνεχώς επί 40 μέρες, και κρύφτηκε εκεί σε σπήλαιο. Όπως αναφέρει σ΄ένα λόγο του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Ιεζάβελ έκανε τον Προφήτη φυγάδα και δραπέτη, κατ΄οικονομία Θεού, για να τον νουθετήσει, όταν κάνει κάτι παράδοξο, να μην το επιγράφει ότι είναι δικό του έργο, αλλά έργο με του Θεού την δύναμη.

 

 

 

Ο προφήτης Ηλίας, με τη χάρη του Θεού έκανε μεγάλα θαύματα καθ’ όλη του τη ζωή. Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό γιο της Σεραφθίας χήρας και κατέκαυσε τους εκατό ανθρώπους που έστειλε ο βασιλιάς Οχοζίας. Είναι εκείνος που στο όρος Χωρήβ είδε τον Θεό, όσο είναι δυνατό, βέβαια, να Τον δει άνθρωπος. Τέλος, είναι εκείνος που στη Μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα Του μαζί με τον Μωϋσή.Ο προφήτης Ηλίας, είχε βοηθό, μαθητή και διάδοχό του τον Ελισσαίο.

 

 

 

Στις 20 Ιουλίου που εορτάζεται η μνήμη του προφήτου, δεν εορτάζουμε την κοίμηση, γιατί ο προφήτης δεν πέθανε ποτέ, όπως θα δούμε και πιο κάτω αλλά την ανάληψή του.

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη όπως ο Κύριος, εις τον ουρανό, αλλά ¨άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη¨ και ζει στη γη. Έτσι εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος των ζώντων, στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ και αναμένεται να εμφανιστεί και να ελέγξει τον Αντίχριστο, μαζί με τον Προφήτη Ενώχ, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όπως αναφέρει ο προφήτης Μαλαχίας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος  στην Αποκάλυψη.

¨Ξένην Σου η Γέννησις, ξένη Σου η Ανάστασις, ξένη και φρικτή Σου, Ζωοδότα, η εκ του Όρους θεία Ανάληψις, ην εξεικονίζων Ηλιού, τέθριππος ανήρχετο, ανυμνών Σε, Φιλάνθρωπε¨. 

 

 

 

Στην καθομιλουμένη θα λέγαμε.. Ζωοδότα Χριστέ, παράδοξος μεν και υπερφυσική υπήρξε η απο της Παρθένου άσπορος και άφθορος Γέννηση Σου· παράδοξος και υπερφυσική υπήρξε η απο του Τάφου Ανάσταση Σου· παράδοξος και φρίκης αξία υπήρξε η από του όρους των Ελαιών γενομένη θεία Σου Ανάληψη. Αύτη δε την φρικτή Σου Ανάληψη.. προεικόνιζε ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος ανέβηκε με άμαξα πύρινη και με τέσσαρα άλογα πύρινα.. δηλαδή η ανάληψη του Προφήτου Ηλιού υπήρξε.. τύπος της μετεπειτα Αναλήψεως του Χριστού.Για το συγκεκριμμενο γεγονός, έχουμε  και λόγο του Μεγ. Αθανασίου,  όπoυ λέγει..

¨Συ δε μοι λοιπόν, αγαπητέ, της λέξεως την ακρίβειαν σκόπησον, της..ως, και μη σε διαλάθη συλλαβής  Γραφικής περιουσία και δύναμις της συλλαβής ως·Μηδέ τη της λέξεως παραδρομή  το ανελήφθη δηλαδή τω Δεσπότη τον οικέτην νομίσης ισότιμον· ου γαρ εις ουρανον Ηλιας ανερχεται, ουδέ διαδραμών το στερέωμα, τοις εκείσε χωρίοις αυλίζεται· άλλ’ άκουσον τί φησίν ο αναγών· ¨Εν δε τω ανάγειν Κύριον τον Ηλίαν ως εις τον ουρανόν· ιδού μικρά λέξις το ως έστησε τον Ηλίαν προς τα άνω φερόμενον·  αρκεί  γαρ τω Προφήτη τιμηθήναι τω τύπω· προ γαρ του Δεσπότου τον οικέτην ουρανός ουχ υποδέχεται·  ουδείς γαρ αναβέβηκεν εις τον Ουρανόν, ειμή ο Υιός του ανθρώπου ¨ο ων εν τω Ουρανώ¨  ετηρείτο γαρ τη των ανθρώπων απαρχή δια τον των ανθρώπων Ποιητήν ο Ουρανός. Ούτω μεν ουν τοις περί τον Ενώχ και Ηλίαν ο Θεός, αγαθή ελπίδι, εύφρανε τους ανθρώπους, δι’ ων ανθρώποις ούσι τον του αέρος δρόμον ιππήλατον ήπλωσε» Λογ. Β’ εις την Ανάληψιν.Δηλαδή, μας προτρέπει ο στύλος της Ορθοδοξίας, ο Μέγας Αθανάσιος, να προσέξουμε τη μικρή συλλαβή ως, (συλλαβής Γραφικής περιουσίας και δύναμις) διότι αυτη μας μαρτυρεί, ότι ο Ηλίας, δεν ανέβει στον Ουρανό. Ακόμη μας λέγει, ότι κανείς δεν ανέβει εις τον Ουρανόν παρά μόνο  αυτός που και κατέβηκε, ως ο Κύριος είπε:

 

 

 

¨Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ειμή ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανώ¨Ιωάν. γ’ 13.

Και ακόμη, ότι ο ουρανός τηρείτο για τον Κύριον, τον Δεσπότην και Ποιητήν και όχι για τον δούλο· μηδέ τη της λέξεως ανελήφθη, παραδρομή, τω Δεσπότη τον οικέτην νομίσης ισότιμον.

Η Ανάληψις λοιπόν του Ηλιού, και η μετάθεση του Ενώχ, δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά ένας  προάγγελος  της Αναλήψεως του Κυρίου και εν συνεχεία της ιδικής μας.

α) «Τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον Ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον Ουρανόν, ούτως ελεύσεται ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον..εις τον Ουρανόν». Πράξ. α’ 11) 

β «Εξήγαγε δε αυτούς τους μαθητάς  έξω έως εις Βηθανίαν και επάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς· και εγένετο εν τω ευλογείν αυτόν αυτούς διέστη απ’ αυτών και αναφέρετο εις τον Ουρανόν». Λουκ. κδ’ 50-51

γ) «Ο μεν ουν Κύριος μετά το λαλήσαι αυτοίς τοις μαθηταίς ανελήφθη εις τον Ουρανόν και εκάθησεν εκ δεξιών του Θεού». Μάρκ. ιστ’ 19

Όπως βλέπουμε λοιπόν, στα τρία αυτά Γραφικά χωρία, που μιλούν για την Ανάληψη, υπάρχει η λέξη εις, ενώ στην ανάληψη του Προφήτη, υπάρχει η λέξις ως. Και ο ιερός Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ερμηνεύοντας το κδ’ 50-51 του Λουκά, λέει:  Ηλίας μεν γαρ ως εις Ουρανόν· ωσανεί γαρ εδόκει εις ουρανόν αναφέρεσθαι, ο δε Σωτήρ εις τον ουρανόν, αυτός πρόδρομος πάντων ανελήλυθε μετά της αγίας σαρκός αυτού, εμφανισθήναι των προσώπω του Θεού και σύνεδρον αυτήν αποδείξαι τω Πατρί.

Ο Αγιος  Γρηγόριος Παλαμάς, λέει ότι:¨Ώσπερ δε αναστάσεις προ της του Κυρίου αναστάσεως πολλαί γεγόνασι, εξ τον αριθμόν, ούτω και πολλαί αναλήψεις προ της αυτού αναλήψεως· και Ιερεμίαν γαρ τον Προφήτην ανέλαβε Πνεύμα, και τον Αββακούμ Άγγελος, και τον Ενώχ ανέλαβεν ο Θεός· μάλιστα δε των άλλων ο Ηλίας άρματι πυρός αναληφθείς αναγέγραπται· αλλ’ ουδ’ ούτος  ο Ηλίας   υπερέβη την περίγειον λήξιν, αλλ’ οίόν τις μετάθεσις ην η εκάστου τούτων ανάληψις, από γης αίρουσα και των περί γην ουκ εξάγουσα·  καθάπερ και οι αναστάντες εκείνοι πάλιν εις την γην υπέστρεψαν, τελευτήσαντες άπαντες¨ 

Λογ. α’ εις την Ανάληψιν

Θαυμαστή και μυστηρια η προσωπικότης του Προφήτη Ηλία.Αγαπητός στο πανελληνιο.Κάθε βουνοκορφή κι ένα ξωκλήσι στ όνομά του, και τα περισσότερα να λειτουργούν συχνά.Παρήγορο να μένει ζεστή η αγάπη του κόσμου, στην παράδοση της Εκκλησιας μας.

Χαίρετε. και του χρόνου.

 

 

 

 

 

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

2 responses »

  1. Παράθεμα: Προφήτης Ηλίας. Ο άνθρωπος που δεν πέθανε ποτέ και θα επιστρέψει πριν τη Δευτέρα Παρουσία. 20 Ιουλίου - Χώρα Tου Αχωρήτου

  2. Παράθεμα: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.. | Kosmaser's Weblog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: