RSS Feed

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ…

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη ορθοδοξιας κοσμασερ

Σχετική εικόνα

Αυριο εορταζουμε τη Κυριακή της Ορθοδοξιας..

 

 

 

Μιλώντας για την Ορθοδοξία, δεν πρέπει να επα­ναλαμβάνουμε Το Λάθος Του Πιλάτου, όταν ρώτησε τον Χριστό:  ¨Τί έστιν αλήθεια(Ίωάνν. 18, 38).Το ορθό είναι: ¨Τίς έστιν αλήθεια¨.Διότι η αλήθεια δεν είναι μία ιδέα,μία θεωρία, ένα σύστημα, αλλά πρόσω­πο….εκείνο του Ιησού Χριστού…Αν θέλαμε να ορίσουμε, συμβατικά, τον Χρι­στιανισμό, ως Ορθοδοξία, θα λέγαμε ότι είναι, δυό πράγματα..Η Εμ­πειρία Της Παρουσίας Του Ακτίστου Θεού Μέσα Στην Ιστορία ..Και Η Δυνατότητα Του ¨Κτιστού¨-Αν­θρώπου.. Να Γίνει Θεός Κατά Χάριν¨…. 

Με δεδομένη ( για μας τους Ορθοδόξους..) τη διηνεκή παρουσία του Θεού… εν Χριστώ στην ιστορική πραγματικότητα, Ο Χριστιανισμός Προσφέρει Στον Άνθρωπο Τη Δυνατότητα Θεώσεως,Όπως Η Ιατρική Επιστήμη Του Παρέχει Τη Δυνατότητα Διατήρησης ή Α­ποκατάστασης Της Υγείας Του,αλλά και στις δύο περι­πτώσεις….¨Μέσα Από Μίαν Ορισμένη Θεραπευτική Διαδικα­σία ΚαιΈνα Συγκεκριμένο Τρόπο Ζωής¨.Αυ­τή είναι, χριστιανικά, η έννοια της σωτηρίας….Η Εκκλη­σία, ως ¨Σώμα Χριστου¨ και εν Χριστώ κοινωνία  Υπάρχει στον κόσμο, για να προσφέρει τη σωτηρία… Η Εκκλησία Ενεργεί Στην Ιστορία Ως Ένα Παγκόσμιο Θεραπευτήριο..

Ποιά είναι η αρρώστια, την οποία θεραπεύει η χρι­στιανική Ορθοδοξία,Ποιά Είναι Η Θεραπευτική Μέθοδος,που εφαρμόζει καιΠοιά Είναι Η Ταυτότητα Του Αυθεντικού Χριστιανισμού, που τον διαφοροποιεί ριζικά από τις αιρετικές αποκλίσεις του, αλλά και από κάθε μορφή θρησκείαςΗ αρρώστια της ανθρώπινης φύσης είναι η πτωτική κατάσταση του ανθρώπου και σύναμα και όλης της κτίσεως, που συμπάσχει μαζί του. («συστενάζει και συνωδίνει».Ρωμ.8,22)

Η διάγνωση αυτή,αφορά σε κάθε άνθρωπο,Ανεξάρτητα Από Το Αν Είναι ΧριστιανόςΉ Όχι,Αν Πιστεύει Ή Όχι,λόγω της φυσικήςε­νότητας σύνολης της ανθρωπότητας  Η χριστιανική Ορθοδοξία δεν κλείνεται στα στενά όρια ενός ¨θρησκεύματος¨, που ενδιαφέρεται μό­νο για τους οπαδούς του…

Ο Θεός, «Πάντας Ανθρώπους Θέλει Σωθήναι Και Εις Επίγνωσιν Αληθείας Έλθειν» (Α’ Τιμ. 2, 4), Αφού Ο Θεός Είναι «Σωτήρ Πά­ντων Ανθρώπων» (Α’Τιμ. 4, 10).

Η Αρρώστια, Λοιπόν, Για Την Οποία Μιλεί Ο Χριστιανισμός, Είναι Πανανθρώ­πινη 

Εις Πάντας Ανθρώπους Ο Θάνατος Διήλθεν, Εφ’ Ω..(=Λόγω Του Οποίου Θανάτου) Πάντες Ήμαρτον(= Αστόχησαν Στην Πορεία Τους Πρός Την Θέωση).Όπως δε η πτώση (δηλ. η αρρώστια) είναι πα­νανθρώπινη, έτσι και Η Σωτηρία-Θεραπεία, Εξαρτάται Άμεσα Από Τη Λειτουργία Του…Εσωτερικου….Του..Κάθε..Άν­θρωπου.Η εμπειρία των Αγίων γνωρίζει ένα μνημονικό σύστημα, την καρδιακή η νοερά μνήμη, που λειτουρ­γεί μέσα στην καρδιά και την αγνοείη ιατρική επι­στήμη.

Η καρδιά, στην ορθόδοξη παράδοση, δεν λει­τουργεί μόνο ως αντλία..διακίνησης του αίμα­τος. Διότι πέρα από τη φυσική έχει και μία διαφορετικη λειτουργία. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις γίνεται ο χώρος κοινωνίας με τον Θεό, με την άκτιστη δηλα­δή ενέργεια Του. Βέβαια, αυτό γίνεται αντιληπτό μέ­σα από την εμπειρία των Αγίων, των αληθινών Χρι­στιανών, και όχι με τη λογική λειτουργία η τη.. δια­νοητική θεολόγηση.Η υπερφυσική λει­τουργία της καρδιάς είναι η απόλυτη προϋπόθεση για την τελείωση, την ολοκλήρωση του ανθρώπου, δηλα­δή τη θέωση του, ως πλήρη ένταξη του στήν εν Χρι­στώ κοινωνία.…Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι γνώση του Θεού δεν σημαίνει γνώση της αμέθεκτης καί απρόσιτης θείας ουσίας, αλλά της θείας ενέργειας.

 

Σχετική εικόνα

Η διάκριση ουσίας και ενέργειας στον Θεό είναι η ουσια­στική διαφορά της Ορθοδοξίας από κάθε άλλη εκ­δοχή του Χριστιανισμού…Η ενέργεια του νού μέσα στην καρδιά ονομάζεται   ¨νοερά λειτουργία¨ της καρ­διάς...Το Περιβόητο «Προπατορικό Αμάρτημα»  Είναι Ακριβώς Η Αστοχία Του Άνθρωπου,στην αρχή ακόμη της ιστορι­κής του παρουσίας, να διασώσει την μνήμη του Θεού, την κοινωνία δηλαδή με τον Θεό, στην καρδιά του…..Στην κατάσταση της νόσου της πτώσεως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον Θεό και τον συνάνθρωπο για την κατοχύρωση της α­τομικής του ασφάλειας και ευτυχίας.

Χρήση του Θεού γίνεται με τη «θρησκεία» (προσπάθεια απόσπασης της δύναμης του Θείου), που μπορεί να εκφυλισθεί σε αύτοθεοποίηση του άνθρωπου  («αυτείδωλον εγενόμην» λέγει ο άγιος Ανδρέας Κρήτης στον «Μέγα Κα­νόνα» του). ..Χρήση του συνανθρώπου και κατ’ επέκτα­ση  της κτίσης γίνεται με την εκμετάλλευση τους με κάθε δυνατό τρόπο...Αυτή είναι λοιπόν, η νόσος, την ο­ποία ζητεί να θεραπεύσει ο άνθρωπος, εντασσόμενος ο­λόκληρος  στο «πνευματικό θεραπευτήριο» της Εκκλη­σίας...Σκοπός της παρουσίας της Εκκλησίας , ως εν Χριστώ κοινωνίας, στον κόσμο  είναι η θεραπεία του ανθρώπου  με την αποκατάσταση της καρδιακής κοινωνίας του με το Θεό, της νοεράς δηλαδή λειτουργίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη ορθοδοξιας κοσμασερ

Κατά τον μακαριστό καθηγητή π.Ι. Ρωμανίδη,«Η Πατερική Παράδοσις Δεν Είναι Ουτε Κοινωνική Φιλοσοφία,Ούτε Ηθικό Σύστημα ,Ούτε Θρησκευτικός Δογματισμός , Αλλ’ Είναι.. Θεραπευτική Αγωγή.Εις Το Σημείο Αυτό Ομοιάζει Πολύ Με  Την Ιατρική Και Κυρίως Την Ψυχιατρικήν…(Εδώ είμαστε στα χωράφια σου,  Αλεξάνδρα μου,νομίζω οτι δεν διαφωνείς για το γεγονός οτι ένας άρρωστος σωματικά, έχει πριν πολύ-πολύ καιρό νοσήσει ψυχικά.. και ατυχώς το ποσοστό των ψυχικά αρρώστων είναι συντριπτικό..)..Εις Την Καρδίαν, ένα φυσιολογικόν όργανον, που όλοι έχουν και το όποιον ..χρειάζεται θεραπείανΟύτε η φι­λοσοφία, ούτε καμμία των γνωστών  θετικών η κοινω­νικών επιστημών δύναται να θεραπεύση το όργανον αυτο (…) Διά τούτο ο αθεράπευτος συνήθως δεν γνω­ρίζει καν  την υπαρξιν αύτου του ¨οργάνου¨.


Τα παραπάνω οδηγούν σε κάποιες σταθερές,που τεκμηριώνουν την ταυτότητα της χριστιανικής Ορθοδοξίας: α) Η Εκκλησία ως σώμα Χρίστου, λειτουργεί   ως θεραπευτήριο-Νοσοκομείο. Διαφορετικά δεν είναι Εκ­κλησία, αλλά..  Θρησκεία...Οι Κληρικοί, εκλέγονταν αρχικά από τους….θεραπευμένους, γιά νά λειτουργουν ώς θεραπευτές τών άλλων...Η θεραπευτική λειτουργία της Εκκλησίας σώζεται σήμερα κυρίως σε ωρισμένες.. Μονές, που αντέχοντας ακόμη στην εκκοσμίκευση,συνεχί­ζουν την Εκκλησία των αποστολικών  χρόνων.¨επιστήμονες¨της εκκλησιαστικής θεραπείας είναι οι ήδη θεραπευμένοι...Όποιος δεν έχει εμπειρία της θεραπείας δεν μπορεί να είναι θεραπευτής.

Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ  ποιμαντικής θεραπευτικής επιστήμης και.. ιατρικής επιστήμης.Οι ¨επιστήμονες¨  της εκκλησιαστικής θεραπευτικής  (Πατέρες και Μητέρες) αναδεικνύουν άλλους θεραπευτές, όπως οι Καθηγητές της Ιατρικής αναδεικνύουν  τους διαδόχους τους γ) Ο περιορισμός της Εκκλησίας στην απλή συγ­χώρηση των αμαρτιών για την είσοδο… μετά θάνατον στον παράδεισο, συνιστά αλλοτρίωση και ισοδυναμεί με το ....να συγχωρεί ..ο γιατρός τον ασθενή, για να θεραπευθεί μετά θάνατον.(Δηλαδή Ζάχο μου, σούρχεται ένας με κλάσμα εξώθησης 25, και εσύ του κάνεις μια συγχώρεση, για το ότι κάπνιζε, έτρωγε,ασώτευε..και τον στέλνεις σπίτι του να πεθάνει…για να γίνει μια και καλή καλά…μετα θάνατον…) Η Εκκλησία δεν α­ποβλέπει στο να.. στείλει κάποιον στον παράδεισο η στην κόλαση.Παράδεισος και κόλαση, άλλωστε,δέν είναι ¨τόποι¨,  αλλά ¨τρόποι¨ υπάρξεως.

Η Εκκλησία, θε­ραπεύοντας τον άνθρωπο, τον προετοιμάζει να βλέπει τον Χριστό αιώνια μέσα στο άκτιστο φώς Του ως πα­ράδεισο και όχι ως κόλαση, δηλαδή «πύρ καταναλίσκον» (Έβρ. 12, 29). Και αυτό, φυσικά, άφορα σε κά­θε άνθρωπο, διότι ΟΛΟΙ οι άνθρωποι θα βλέπουν αιώ­νια τον Χριστό,  ως «Κριτή» του κόσμου.
Η εγκυρότητα της επιστήμης τεκμηριώνεται 
από την επίτευξη των στόχων της (π.χ. στην ιατρική, από τη θεραπεία του ασθενούς).«Έτσι, διαφοροποιεί­ται η αυθεντική επιστημονική ιατρική από τον κομπογιαννιτισμό.  Κριτήριο και της ποιμαντικής θερα­πευτικής  της Εκκλησίας είναι η επίτευξη της πνευμα­τικής  θεραπείας, με το άνοιγμα της πορείας προς  τη θέωση. ..Η θεραπεία δεν…. μετατίθεται  στη μεταθανάτια ζωή,  αλλά συντελείται στη ζωή του άνθρωπου  σ’ αυ­τόν εδώ τον κόσμο….(εδώ και τώρα)……Αυτό διαπιστώνε­ται από τα άφθαρτα λείψανα των Αγίων που νικούν τη βιολογική φθορά….

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακη ορθοδοξιας κοσμασερ


Τέλος, τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας 
(Γραφή, συνοδικά και πατερικά κείμενα) δεν κωδικοποιούν κά­ποια χριστιανική ιδεολογία,  άλλά έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα,  λειτουργώντας όπως τα πανεπιστημιακά συγγράμματα στην ιατρική επιστήμη.

Αυτό ισχύει και για τα λειτουργικά κείμενα, λ.χ. τις Ευχές. Η άπλή α­νάγνωση μιας Ευχής (προσευχής), χωρίς παράλληλη ένταξη του πιστού στη θεραπευτική διαδικασία της Εκκλησίας, δεν θα διέφερε από την περίπτωση, που ο ασθενής καταφεύγει στο γιατρό με ισχυρούς πόνους, και εκείνος αντί να επέμβει δραστικά…. περιορίζεται στο να τον ξαπλώσει στο χειρουργικό κρεβάτι και να του διαβάσει το… σχετικό με τη νόσο του κεφάλαιο.

 

Σχετική εικόνα

 

Αυτή με λίγα λόγια είναι η Ορθοδοξία. Δεν έχει σημασία, αν την αποδέχεται κανείς η όχι. Γι’ αυτό α­πευθύνομαι προς όλους, και τους μη χριστιανούς και τους αδιάφορους, αλλά και προς «χριστιανούς» (σε ει­σαγωγικά).  Κάθε άλλη εκδοχή για τον Χριστιανισμό  συνιστά παραποίηση και διαστροφή του, έστω  καί αν θέλει να προβάλλεται ως Ορθοδοξία..

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνού
Ομοτίμου Καθηγητού Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

 

 

 

Κάπως έτσι περιγράφει ο καλός Καθηγητής  της Θεολογικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών,  την Ορθοδοξία που θα εορτάσουμε αύριο.. Το να ρωτήσω τις ενστάσεις σου Ζάχο,  θεωρώ περιττό..Νομίζω οτι συμφωνείς σε όλα.. Εγώ έχω μιαν ένσταση είπε η Αλεξάνδρα..Ακούσαμε τους Χαιρετισμούς στην Παναγία, και μετά μιλήσαμε για την Θεραπευτική της Ορθοδοξίας..Να δούμε λίγο αν θα πρέπει να φάμε κάτι νηστίσιμο, που έχω να φάω απ το πρωϊ;

 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα της, κι ο Βαγγελάκης μας έφερε…κολυβόζουμο σε μια σουπιέρα..

 

 

Υ.Γ. Κολυβόζουμο σημαίνει βρασμένο σιταρι, που μένει και χυλώνει στο ζουμί του, στο οποίο , όταν το βάζουμε στο μπώλ, προσθέτουμε καρύδια ψιλοκομμένα, σουσάμι, σταφίδες, ξερα σύκα ψιλοκομμένα, αμυγδαλα καβουρντισμένα και ψιλοκομμένα, ταχίνι με μέλι και λίγη κουβερτούρα σε σκόνη…Ναί το βρήκατε είναι..ο κυκεώνας των αρχαίων ημων προγόνων…

Νάστε όλοι καλά..

 

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

4 responses »

  1. Ορθή η παρατήρησή σου.Ο Μόνος που είπε το φοβερό Εγώ ειμί,ενώπιον του ιστορικού προσώπου του τραγικού Πιλάτου, για να μην υπάρξει μελλοντική αμφισβήτηση..για τον Κύριο..
    Χρόνια Πολλά.

  2. Κοσμά, αν θυμούμαι καλά, την ερώτηση του Πιλάτου την «διορθώνει» πρώτος (από «τι» σε «τις») ο μακαριστός Γέρων Σωφρόνιος στον βίο του Αγ. Σιλουανού, σημειώνοντας ότι αν έκανε τη σωστή ερώτηση θα έπαιρνε και τη σωστή απάντηση που βρισκόταν ήδη μπροστά του («Εγώ ειμι η οδός και η αλήθεια…»). Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα!

  3. Εξαιρετική η ανάλυσή σας.
    Και κάτι άσχετο, εδώ και καιρό θέλω την γνώμη σας για τα αναψυκτικά … κυρίως για την κατανάλωσή τους από παιδιά και τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτήν. Αυτό θα βοηθούσε στην συνενόηση μας με τον άνδρα μου, ο οποίος νομίζει ότι είμαι ιδιότροπη που δεν θέλω να τα καταναλώνει το 12χρονο παιδί μας.

    Σας ευχαριστώ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: