RSS Feed

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ…


 

Η «Τρίτη Ηλικία»  , έχει καθιερωθεί σαν μια φάση στη ζωή του ανθρώπου με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη σωματική,φυσιολογική εξα σθένιση ή και την ύπαρξη οξέων ή χρόνιων νοσημάτων,αλλά και με  αλλαγές της κοινωνικής ζωής.Ο ηλικιωμένος άνθρω πος, καλείται καθημερινά να αποδεικνύει ότι «δεν έχει αρχί σει να τα χάνει», ότι  μπορεί να σκέπτεται παραγωγικά και να συμμετέχει στην καθημερινή ζωή ενεργά, ότι έχει κι αυ τός, ίσως, όνειρα και επιθυμίες  να πραγματοποιήσει ακόμη στη ζωή του,κι οτι είναι ακόμα χρήσιμος και απαραίτητος και οι άλλοι έχουν την ανάγκη του.Αν για κάποιο λόγο, αυτή η ανάγκη χαθή, τότε αρχίζουν να δημιουργούνται προϋπο θέσεις εκδήλωσης.Μίας Ψυχικής Διαταραχής η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε Επιβάρυνση, Οποιασδήποτε Σωματικής Ασθένειας που υπεβοσκε, περιμένοντας Τη Μείωση Της Ψυχοσωματικής Άμυνας Του Ατόμου,για να Διαμορφωθεί Ομως Μέσα του μέσα στην ψυχή του  η απόφαση έχει τελε σιδικησει και ηδη εχει  καταστει οριστική.Ειναι αχρηστος.

 

 

 

Είναι γεγονός, οτι οι παλιοί ξέραν να γράφουν τραγούδια και δεν προσβάλονταν απο κατάθλιψη, γιατί τα ψιθύριζαν όλη την ώρα.Εδώ μπορούμε να δούμε οτι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επιδρουν στην εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών σ αυτή την ηλικία, Αυτοί που έχουν να κάνουν με το ίδιο το άτομο. α. προϋπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές β. οργανικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου Συχνές σωματικές ασθένειεςή χρόνια νοσήματα Αναζωπύρωση παλαιών ασθενειών. Και Παράγοντες που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό περιβάλλον σε μια κοινωνία που τη χαρα κτηρίζουν η απόδοση και ο καταναλωτισμός, ο αδύναμος και μη αποδοτικός είναι λιγότερο αποδεκτός.Στις συναισθηματι κές ψυχώσεις έχουμε μιαν αλλαγή της ψυχο-παθολογικής εικόνας με «σωματοποίηση» της συμπτωματολογίας και «υπο χονδριακό» ιδεασμό.Μην τρομάζετε με την ορολογία.Οι κατα θλιπτικές σκέψεις αποκτούν αυξημένο παρανοϊκό περιε χόμε νο, ιδιαίτερα συχνά σε μοναχικά άτομα, ή συντροφευμένα με απαξιωτικές όμως τάσεις για τον σύντροφο,που τον θεω ρούν ασήμαντο, κουραστικό, εκνευριστικό, και χωρίς , κατ αυτούς, περιεχόμενο,που πρέπει να σιωπά, και να μην παίρ νει καμμιά πρωτοβουλία.Οι διπολικές διαταραχές , σα να λέ με η μανιοκατάθλιψη εμφανίζουν  μιαν ανάλογη εξέλιξη. 

 

 

 

Για να μη μπούμε σε κουραστικές λεπτομέρειες, που δεν έ χουν νόημα για τη συζήτησή μας ,μια τέτοια συγκρουσιακή πορεία οδηγεί στην τελική εξέλιξη μιας  σχιζοφρενικής δια ταραχής,όντως έχουμε σχιζοφρένεια,και αναζητώντας στοι χεία, θα ταξινομούσαμε παράγοντες που έχουν σχέση με τη δομή της προσωπικότητας του υποκειμένου,το κοινωνικό του περιβάλλον,και τη γενικότερη σωματική υγεία του.Ιδιαίτερα το κοινωνικό περιβάλλον, και τη σωματική υγεία,καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία  της ψυχοσωματικής αυτής νό σου, στους συγκεκριμμένους ασθενείς.Μια διαταραχή ή μια σχιζοφρένει α δεν μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη άνοια.  Ευτυχώς όχι.Σε αντίθεση με τις όποιες  αρχικές υποθέσεις ότι μια σχιζοφρένεια μπορεί να  οδηγήσει σε πρώιμη άνοια, σήμερα είμαστε βέβαιοι, ότι οι σχιζοφρενείς δεν εμφανίζουν συχνότερα ανοϊκές διαταραχές απ’ ότι και ο γενικότερος πληθυσμός. 

 

 

Δυο λόγια για τις Πρωτοεμφανιζόμενες ψυχι κές διαταραχές σε μεγάλη ηλικία.Πρόκειται κυρίως για: τα λεγόμενα οργα νικά ψυχοσύνδρομα ,τα καταθλιπτικά σύνδρομα και σε μικρό τερο βαθμό για: παρανοειδείς – ψευδαισθητικές καταστά σεις και νευρωτικές  εικόνες με κυρίαρχη συμπτωματολογία το άγχος.Τώρα, τα οργανικά ψυχοσύνδρομα.είναι διαταρα χές των ψυχικών λειτουργιών που οφείλονται σε αλλοιώσεις της εγκεφαλικής ουσίας.Οι συνηθέστερες αιτίες οργανι κών  ψυχο-συνδρόμων σε μεγάλες ηλικίες είναι αυτές  που οδη γούν σε σταδιακή εκφύλιση του εγκεφαλικού κυττάρου Είτε Λόγω Γήρατος, Είτε Λόγω Αγγειακών Διαταραχών, Μετα βολικών  Νόσων Ή Χρόνιας Χρήσης Τοξικών Ουσιών.

 

 

 

Ο κύριος όγκος των οργανικών ψυχο-συνδρόμων στις μεγά λες ηλικίες, καλύπτουν διάφορες μορφές άνοιας με κυριότε ρο εκπρόσωπό τους την άνοια τύπου Alzheimer.Το έχουμε κάνει καραμέλλα :Πρόκειται για μία προοδευτικά εξελισσόμε νη νευροεκφυλιστική νόσο του ΚΝΣ ,που αρχίζει με διαταρα χές της πρόσφατης μνήμης και φθάνει μέχρι την πλήρη δια κοπή της επαφής με την πραγματικότητα.Ανάλογα με την ηλι κία έναρξης διακρίνουμε · Την Άνοια Τ. Alzheimer Με  Πρώιμη Έναρξη, Κάτω Από 65 Ετών  ·Την Γεροντική Ά νοια Τ. Alzheimer Με Όψιμη Έναρξη Μετά Τα 65     Την  άτυπη ή μικτής μορφής άνοια που η κλινική της εικόνα δεν είναι η τυπική της νόσου Alzheimer ή είναι εμφανής και η συμμετοχή αγγειακών διαταραχών στην εμφάνιση της νόσου αυτό που λέμε μικτού τύπου άνοια.

 

 

 

Σαν κυριότεροι παράγοντες που συμμετέχουν στην εμφάνιση της νόσου θεωρούνται α. η κληρονομικότητα, με την έννοια της αυξημένης πιθα νότητας εμφάνισης της νόσου, όταν νο σεί κάποιος πρώτου βαθμού συγ γενής β. πιθανή γονιδιακή βλάβη που σχετίζεται με τα χρωμοσώματα 21, 19, 14. Έχουν απομονωθεί επίσης γονίδια φορείς της νόσου χωρίς  ομως να σημαίνει ότι ο φέρων τα γονίδια θα νοσήσει υπο λειπόμενο γονίδιο. Η εναπόθεση β-αμυλοειδούς πρωτεΐ νης σε μορφή πλακών στο Κ.Ν.Σ. και βέβαια η συμμετοχή διαφόρων προδιαθεσικών παραγόντων όπως – η μεγάλη ηλικία – το φύλο (οι γυναίκες νοσούν 13% περισσότερο   από τους άνδρες – η μείωση διαφόρων αντιοξειδωτικών παραγόντων στον οργανισμό – κρανιο-εγκεφαλικές κακώ σεις, νόσοι του κυκλοφορικού, αρτηριακή υπέρταση κ.ά.

 

 

 

Το σύνολο αυτό των συμπτωμάτων εμφανίζεται σταδιακά και η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από τη χρονική ταχύτητα επιβάρυνσης της κλινικής εικόνας. Η διαφορική διάγνωση της άνοιας θα γίνει από την κατάθλιψη χωρίς να αποκλεί εται η συνύπαρξη των δύο κλινικών εικόνων,ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου, όπου ο ασθενής έχει αρχίσει να βιώνει τις πρώτες δυσκολίες στη λειτουργικότητά του, γε γονός που επηρεάζει και τη γενικότερη  συναισθηματική του κατάσταση αρνητικη.Συγκεκριμένη θεραπεία δεν υπάρχει. Φαρμακευτικά χορη γούνται κυρίως:- αναστολείς της χολιστεράσης- χολινερ γικοί ανταγωνιστές – παράγοντες απελευθέρωσης ακετυλο χολίνης- ουσίες πρόδρομες της ακετυλοχολίνης. Ολα είναι παρηγορητικά και μόνο.Η φαρμακευτική αγωγή συχνά συν δυάζεται με:- χορήγηση βιταμινών- χορήγηση αντιοξειδωτι κών ουσιών και- υγιεινή διατροφή.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ιχθυέλαιο

 

 

Ναί σίγουρα το ιχθυέλαιο βοηθά δραματικά, όμως αν λαμβά νονταν προληπτικά, θα ήταν ακόμα καλύτερα.Τώρα έχουμε και την  Γεροντική άνοια που Οφείλεται σε μια γενικευμένη εγκεφαλική ατροφία η οποία δημιουργείται εξελικτικά και γίνεται εμφανής μετά το 65ο έτος της ηλικίας. Η έκπτωση των ψυχικών διαταραχών είναι σταδιακή και προοδευτική, χωρίς οξείες φάσεις. Χαρακτηριστική είναι η πρώιμη εξα σθένιση της πρόσφατης μνήμης που συχνά αποτελεί και το πρώτο σύμπτωμα της νόσου. Ομως αρκεί με την κινδυ νολογία και τη μαυρίλα της ιατρικής περιγραφής.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ιχθυέλαιο

 

 

Και εξηγούμαι πάμε μερικες δεκαετίες πισω, ας πούμε η γιαγιά μου που ήρθε απ τη Μικρά Ασία. Εστησε απ την αρχή το σπίτι της στην Ελλάδα. Δούλευε απ το πρωϊ ως το βράδυ, χωρις ξεκουραση, και δεν παρεπονείτο για τίποτα. Ετρωγε λιτά. Πλενόταν καθημερινά.Ναί καθημερινά με πράσινο σαπούνι και χλιαρό νερό, και μας το πέρασε σε όλους, και περπατούσε, ή μάλλον έτρεχε συνεχώς.

 

 

Οταν τα βράδια τέλειωνε απ τον κάματο της μέρας, καθόταν στο μόνο πράγμα που μόχθησε και επέμεινε και είχε επιβάλει στο σπίτι μας, το πιάνο της, ένα γερμανικό Steinway, που της κόστισε πολλές χρυσές λίρες, και μας έπαιζε ώρες ατελείωτες, τόσο που οι γείτονες έκαναν παράπονα στην αρχή, μετά ομως απο καιρό, κάθε φορά που η γιαγιά μας έπαιζε , σταμάταγαν οι φωνές, ακόμα και οι κουβέντες, για όση ώρα η μελωδία ξεχύνονταν απ τα ροζιασμένα δάχτυλά της, πλήν όμως απαλλαγμένα απο ρευματοειδή αρθρίτιδα.

 

 

ΓΙΑΤΙ ούτε αυτοάνοσα, αλλά ούτε νοητική έκπτωση χωρεί σ αυτόν που ασκεί τα χέρια και το μυαλό του. Για πές μου, έχεις δεί ποτέ κάποιον πιανίστα με αρθρίτιδα ή το πιό σημα ντικό με άννοια ή αλτζχαϊμερ Τί να την κάνω την κορυφαία διαγνωστική ιατρική και τα πανάκριβα φάρμακα οταν η ΑΣΚΗΣΗ και η αποκοπή των κακών, τοξικών σκέψε ων  ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟ 95% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ Αυτό γινόταν, για να επανέλθουμε στη γιαγιούλα μου, μέχρι και την παραμονή του θανατου της,  στα 93 χρόνια της, που αφού έπαιξε τον αγαπημένο της Chopin, μας φίλησε όλους και ξάπλωσε, ζητώντας απ τον πατέρα μου να της ψάλλει το : Εις Θεός Μέγας Μετά απλά  Κοιμήθηκε για πάντα.Και τώρα μη μου πείς για άννοια και Αλτζχάϊμερ, και κληρονομικότητες και ένα σωρό ανοησί ες της συγχρονης ιατρικής μας Το ξερό μας το κεφάλι φταίει και μόνο.Κι όταν βλέπω ανθρώπους υγιείς καθ όλα, χωρίς προβλήματα επιβίωσης, με άριστο κοινωνικό περι βάλον, και πολλούς φίλους, να τρώγονται μεταξύ τους, απαξιώνοντας ο ένας τον άλλον και να μην μπορούν να εξισορροπήσουν τις σχέ σεις τους, όντας και στο κύτταρο της Εκκλησίας ,απογο ητεύομαι Πάμε μια βόλτα στο Θησείο να χαλαρώσουμε.  


 

 

     

.

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: