RSS Feed

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ SINDROM ..

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/ ©

Η Μαρια παιρνει.αντιπηκτική αγωγή.


Ετσι λοιπόν κάνει INR.Για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής φαρμακευτικής αγωγής η οποία εμποδίζει τη δημιουργία θρόμβου.Πότε κάνουμε την εξέταση; Τακτικα ανα 10 μερες..αρχικα, και μετα, περιοδικα,με εντολη του γιατρου μας. Τι εξετάζεται; Ο  χρόνος προθρομβίνης (PT) μετράει το χρόνο που απαιτείται για να δημιουργηθεί ο θρόμβος στο δείγμα αίματος.Στον οργανισμό μας, η διαδικασία της θρόμβωσης περιλαμβάνει μια σειρά  από διαδοχικές χημικές αντιδράσεις.Ένα από τα τελευταία βήματα είναι η μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη.Η προθρομβίνη είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες της πήξης, οι οποίοι παράγονται στο ήπαρ.

Η δοκιμασία PT αξιολογεί την συνολική λειτουργία αυτών των παραγόντων της πήξης και την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργείθρόμβο σε εύλογο χρόνο.Η εξέταση PT συνήθως υπολογίζεται σε δευτερόλεπτα και συγκρίνεται με τις τιμές που λαμβάνονται από υγιείς μάρτυρες. Επειδή τα αντιδραστήρια (χημικά) που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση της δοκιμασίας PT διαφέρουν από το ένα εργαστήριο στο άλλο ακόμη και στο ίδιο εργαστήριο με την πάροδο του χρόνου, οι φυσιολογικές τιμές θα κυμαίνονται.

Για την τυποποίηση των αποτελεσμάτων σε όλο τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) δημιούργησε μιαν επιτροπή..και πρότεινε τη χρησιμοποίηση του:Διεθνούς Κανονικοποιημένου Πηλίκου (INR)μαζί με τη δοκιμασία PT για τους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή.(Sintrom)

Το INR προκύπτει από ένα μαθηματικό υπολογισμό που προσαρμόζεται στις αλλαγές των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στη δοκιμασία PT και επιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτωνπου εξάγονται από διαφορετικά εργαστήρια.Σήμερα τα περισσότερα εργαστήρια,όποτε πραγματοποιούν τη δοκιμασία PT,μετρούν και το PT και το INR.Ωστόσο το INR δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του PT στους ασθενείς που δεν ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή. Πώς χρησιμοποιείται;

Αφού το PT και το INR (PT/INR) αξιολογούν την ικανότητα του αίματοςνα δημιουργεί θρόμβο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει αποτίμηση τόσο των αιμορραγικών όσο και των θρομβωτικών τάσεων.Μία κοινή χρήση τους είναι η παρακολούθηση και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των αντιπηκτικών φαρμάκων  όπως το warfarin και το sintrom.Αυτά τα αντιπηκτικά φάρμακα βοηθούν στην αναστολή της δημιουργίας θρόμβων αίματος.

 

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή για μεγάλο διάστημα στους ασθενείς που παρου-σιάζουν επαναλαμβανόμενες θρομβώσεις, δηλαδή σε άτομα που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικά επεισόδια, και εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT).Η αντιπηκτική αγωγή μπορεί επίσης να χορηγείται προληπτικά σε ασθενείς που: έχουν τεχνητή βαλβίδα στην καρδιά και για μικρό διάστημα στους ασθενείς που έχουν κάνει εγχείρηση, όπως αντικατάσταση γόνατος.Η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται πολύ προσεκτικά ώστε να δια-τηρείται  η ισορροπία ανάμεσα στην αναστολή του θρόμβου και στην δημιου-ργία εκτετα-μένης αιμορραγίας.Πότε πραγματοποιείται;Εάν παίρνετε κάποιο αντι-πηκτικό φάρμακο,ο γιατρός σας θα ελέγχει το PT/INRανελλιπώς για να είναι σίγουρος ότι η φαρμακευτική αγωγή είναι αποτελεσματική και ότιτο PT σας αυξάνεται κατάλ-ληλα.Δεν υπάρχει καθορισμένη συχνότηταπου πραγματοποιείται η εξέταση.

 

 

Ο γιατρός σας ρυθμίζει τα αντιπηκτικά φάρμακα αρκετά συχνά για να είναι σίγου-ρος ότι προκαλούν τα επιθυμητά αποτελέσματα,δηλαδή αυξάνουν το χρόνο πήξης σε θερα-πευτικά επίπεδα χωρίς να προκαλούν υπερβολική αιμορραγία ή εκχυμώσεις.Η εξέ-ταση PT μπορεί να ζητηθεί και σε ασθενείς που δεν παίρνουν αντιπηκτικά φάρ-μακα για έλεγχο της αιμορραγικής διαταραχής ή διαβεβαίωση της πηκτικής ικανό-τητας πριν το χειρουργείο. Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης;

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τιμές αναφοράς δεν είναι διαθέσιμες για αυτή την εξέταση.Επειδή οι τιμές αναφο-ράς εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες,στους οποίους περιλαμβάνονται η ηλικία του ασθενούς, το φύλο,ο πληθυσμός που ελέγχεται και η μέθοδος της εξέτασης, τα αριθμητικά αποτελέσματα ερμηνεύονται διαφορετικά μεταξύ των διάφορων εργα-στηρίων.Το εργαστηριακό αποτέλεσμα πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

 

Σας συμβουλεύουμε ότι πρέπει να συζητάτε τα αποτελέσματα της εξέτασης με το γιατρό σας.Το αποτέλεσμα της εξέτασης PT εξαρτάται απότη μέθοδο που χρησιμο-ποιείται, με τα αποτελέσματα να υπολογίζονται σε δευτερόλεπτα και να συγκρίνο-νται με το μέσο όρο των υγιών ανθρώπων.Στις περισσότερες εργαστηριακές αναφο-ρές τα αποτελέσματα για το ΡΤ εκφράζονται με το Διεθνές Κανονικοποιημένο Πηλί-κο (INR).Οι ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτικά φάρμακα  πρέπει να έχουν INR 2.0-3.0 για να καλυφθούν από αυτά.

 

 

Για μερικούς ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας θρόμβου, το INR πρέπει να είναι υψηλότερο μεταξύ 2.5 – 3.5.Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιεί τοINR για να ρυθμίζει τη δόση του φαρμάκου σας  έτσι ώστε το ΡΤ που προκύπτει να είναι στη σωστή αναλογία για σας. Ο παρατεταμένος, ή ο αυξημένος, χρόνος προθρομβί-νης σημαίνει ότι το αίμα σας χρειάζεται πολύ χρόνο να δημιουργήσει το θρόμβο.Αν δεν παίρνετε αντιπηκτικά φάρμακα και το PT σας είναι παρατεταμένο, συμπληρω-ματική εξέταση μπορεί να είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί η αιτία.Πρέπει να γνωρίζω κάτι επιπλέον;Μερικές ουσίες που καταναλώνετε, όπως  το  οινόπνευ-μα, μπορεί να επηρεάσουν την εξέταση PT/INR.

 

Τα αντιβιοτικά και η ασπιρίνη μπορούν να αυξήσουν το PT/INR.

Τα βαρβιτουρικά, τα αντισυλληπτικά από το στόμα και η θεραπεία ορμονικής αντι-κατάστασης (HRT),και η βιταμίνη Κ –είτε ως πολυβιταμίνη είτε ως υγρό συμπλήρω-μα διατροφής – μπορεί να μειώσει το PT. Κάποιες τροφές όπως το βοδινό και το χοι-ρινό συκώτι,το πράσινο τσάι, το μπρόκολο,τα ρεβίθια, το λάχανο, και τα προϊόντα της σόγιας περιέχουν μεγάλες ποσότητες της βιταμίνης Κ  και μπορούν να μετα-βάλλουν τα αποτελέσματα του PT.

 

 

Σιγουρευτείτε ότι ο γιατρός σας γνωρίζει όλα τα φάρμακαπου λαμβάνετε και το αν έχετε καταναλώσει οποιαδήποτε από αυτές τις τροφές πρόσφατα έτσι ώστε τα αποτελέσματα του PT/INR να ερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν σωστά.

 

copyright   https://kosmaser.wordpress.com/ ©

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

One response »

  1. Συχνές εξετάσεις του θυρεοειδού σας…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: