RSS Feed

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT..

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT (OB)

 

 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT (OB) 

Ο όρος Οισοφάγος Barrett (OB) ειναι  αποτέλεσμα κυριως της  γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης,και σχετίζεται με την δυνατότητα εμφάνισης αδενο-καρκινώματος του οισο φάγου στο έδαφος OB.Είναι γνωστό ότι η συχνότητα του αδενο-καρκινώ-ματος του οισοφάγου αυξήθηκε σημαντικά στη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, γεγονός που αποδί δεται στην αύξηση της επίπτωσης της μεταπλασίας Barrett αλλοίωσης η οποία εμφανίζεται στη μεταβατική ζώνη της γαστροοισοφαγικής συμβολής.

 

 

 

Ο ΟΒ συνήθως διαγινώσκεται σε ενήλικες. Η μέση ηλικία των οποιων κυμαίνεται από 55 έως 65 έτη. Είναι πολύ χα μηλή στην παιδική ηλικία σχεδόν 0% στην πρώιμη παιδική ηλικία αυξανόμενη προοδευτικά φθάνοντας το 1% όλων των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτι κού στην ηλικία των 60 ετών.Η μέγιστη επίπτωση έχει περι γραφεί στην ηλικία μεταξύ 40 και 49ετών.

 

 

Υπολογίζεται ότι η νόσος πρέπει να υφίσταται για διάστημα  20 τουλάχιστον ετών πριν από την εκδήλωση των πρώτων  κλινικών συμπτωμάτων της. Σε ασθενείς με συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης για χρονικό διάστημα με γαλύτερο των 10 ετών η επίπτωση της νόσου φτανει το 10.3% .Αν υποθέσουμε ότι ένας στους 5 ενήλικες (20%) παρουσιάζει ένα τουλάχιστον επεισόδιο αναγωγής την εβδο μάδα καθώς και το γεγονός ότι ένας στους 5 ασθενείς με συμπτωματολογία παλινδρόμησης (20%) έχει ΟΒ, τότε συμ περαίνεται ότι : ένας στους 100 ενήλικες πάσχει από ΟΒ Η επίπτωση ΟΒ σε ασθενείς με ιστορικό άσθματος είναι μεγα λύτερη συγκρινόμενη με την επίπτωση στον γενικό πληθυσμό και είναι ανεξάρτητη από την λήψη βρογχο-διασταλτικών φαρμάκων.Ακόμη, σε ασθενείς με αποδεδειγμένη λαρυγγο-φαρυγγική παλινδρόμηση, η συχνότητα ανεύρεσης  οισοφα γίτιδος και ΟΒ ήταν μόλις 19%.Ελάχιστες μελέτες ασχο λούνται με την επιβίωση των ασθενών με ΟΒ.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγεκτομή

 

 

Πληθώρα μελετών διερευνά το θέμα της ανάπτυξης  αδενο καρκινώματος σε έδαφος ΟΒ και την θνητότητα που το συν οδεύει.Θα αναμενόταν επομένως ότι η επιβίωση των ασθε νών με ΟΒ θα είναι μειωμένη συγκριτικώς με τον φυσιολογι κό πληθυσμό.Όμως το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου ανα πτύσσεται σε σχετικώς μικρή αναλογία ασθενών με ΟΒ.  Ενδιαφέρον είναι το γεγονός της χαμηλής συχνότητος  εγκε φαλικών επεισοδίων στους ασθενείς με ΟΒ γεγονός που φαί νεται να αντισταθμίζει την θνητότητα από αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου.

 

 

Κλινικο-επιδημιολογικές παρατηρήσεις των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι:Η επίπτωση του αδενοκαρκινώματος του οι σοφάγου αυξάνει ραγδαία,Το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου ευθύνεται σήμερα για πλέον του 45% όλων των περιπτώσε ων καρκίνου του οισοφάγου,Σχεδόν όλα τα αδενοκαρκινώ ματα του οισοφάγου αναπτύσσονται σε έδαφος ΟΒ 

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγεκτομή

 

Και τέλος Η λοίμωξη από Helicobacter pylori αποτελεί αποδεδειγμένα καρκινογόνο παράγοντα, όμως ο ρόλος του στην παθογένεση του ΟΒ είναι ακόμη ασαφής.Ορισμένα δε δομένα υποστηρίζουν ότι η λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο ασκεί προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης ΟΒ και αδενοκαρκινώματος οισοφάγου.

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγεκτομή

 

Η νόσος αποτελεί επιπλοκή της γαστροοισοφαγικής παλινδρο μικής νόσου.Η διάγνωση πιθανολογείται ενδοσκοπικώς και επιβεβαιώνεται ιστολογικώς με εξέταση δειγμάτων του βλεν νογόνου τα οποία λαμβάνονται μέσω του ενδοσκοπίου.Το χαρακτηριστικό ιστολογικό γνώρισμα του ΟΒ είναι η ύπαρξη εξειδικευμένου εντερικού επιθηλίου.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγίτιδα

 

 

Γενικώς η οισοφαγίτις που συνοδεύει τον ΟΒ μπορεί εύκολα να ιαθεί με την χρήση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων. Επεισόδια παλινδρόμησης οξέος μπορεί να βοηθούν τις δια δικασίες εξέλιξης προς δυσπλασία και καρκίνο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγίτιδα

Η οισοφαγεκτομή θεωρείται από πολλούς ότι αποτελεί την ενδεδειγμένη αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με υψηλόβαθμη δυσπλασία και αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου Ακόμη σε ασθενείς με εκτεταμένη προσβολή του οισοφάγου η χειρουργική εκτομή προλαμβάνει την εξέλιξη σε καρκίνο Απαιτεί όμως οισοφαγεκτομή η οποία εμπεριέχει σημαντικό ποσοστό νοσηρότητος και θνητότητος. Πολλοί συνιστούν άμεση οισοφαγεκτομή εφ όσον επιβεβαιωθεί και από δεύτερο παθολογοανατόμο και δεν υπάρχει συνοδός φλεγμονή. Άλλοι συνιστούν παρακολούθηση με βιοψίες ανά τρίμηνο. Οι ασθε νείς χωρίς δυσπλασία παρακολουθούνται ενδοσκοπικώς ανά 3 ή 5 έτη.

 

Συμπερασματικα

 

Αποτέλεσμα εικόνας για οισοφαγίτιδα

 

η συχνότητα του οισοφάγου Barrett αυξάνει.Η καταστολή της έκκρισης του οξέος παίζει σημαντικό ρόλο στην θερα πευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΟΒ αφού μπορεί να αναστέλλει ως ένα βαθμό την εξέλιξη προς δυσπλασία και καρκίνο.

 

Βιβλιογραφία 

Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης. Οισοφάγος Barrett: Σύγχρονες απόψεις για την επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση. Συμβουλίδειο Αγώνισμα, Α’ Βραβείο 1995-1996. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1996 (Συμπληρωματικό Τεύχος),13:45-72. 2. Cameron AJ, Lomboy CT. Barrett’s esophagus: age, prevalence and extent of columnar epithelium. Gastroenterology 1992;104:1241-1245. 3. Cameron AJ. Epidemiological studies and the development of Barrett’s esophagus. Endoscopy 1993,25(Suppl):635-6. 4. El-Serag HB, Petersen NJ, Carter J, et al. Gastroesophageal reflux among different racial groups in the United States. Gastroenterology 2004;126:1692-1699. 5. Rosaida MS, Goh KL. Gastro-esophageal reflux disease, reflux oesophagitis and non-erosive reflux disease in a multiracial Asian population: a prospective, endoscopy-based study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004;16:495-501. 6. Lee JI, Park H, Jung HY, Rhee PL, Song CW, Choi MG. Prevalence of Barrett’s esophagus in an urban Korean population: a multicenter study. J Gastroenterol 2003;38:23-27. 7. Rajendra S, Kutty K, Karim N. Ethnic differences in the prevalence of endoscopic esophagitis and Barrett’s esophagus: the long and short of it all. Dig Dis Sci 2004;49:237-242.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: